کامل ترین و بهترین مرجع "تعبیر خواب کبوتر" از دید 5 عالم بزرگ و خبره جهان

همه چیز درباره تعبیر خواب “کبوتر” و کبوتر سیاه

تعبیر خواب کبوتر | تعبیرخواب کبوتر | tabire khab

تعبیر خواب کبوتر,تعبیر خواب کبوتر سیاه,تعبیر خواب کبوتر خاکستری,تعبیر خواب کبوتر چاهی,تعبیر خواب کبوتر قهوه ای,تعبیر خواب کبوتر یاکریم,تعبیر خواب کبوتر زخمی,تعبیر خواب کبوتر سبز,تعبیر خواب کبوتر قرمز,تعبیر خواب کبوتر در قفس,تعبیر خواب کبوتر سیاه وسفید,تعبیر خواب کبوتر سیاه رنگ,تعبیر خواب کبوتر سیاه مرده,تعبير خواب كفتر سياه,تعبير خواب كبوتر سياه,تعبیر خواب کفتر سیاه,تعبير خواب کبوتر سياه,تعبیر خواب کبوتر مشکی,تعبیر خواب دیدن کبوتر سیاه,تعبیر خواب کفتر چاهی,تعبير خواب كبوتر چاهي,تعبير خواب كفتر چاهي,تعبیر خواب گرفتن کبوتر چاهی,تعبیر کبوتر چاهی در خواب,تعبیر خواب کبوتر یاکریم مرده,تعبير خواب كبوتر زخمي,تعبیر خواب کبوتر سفید زخمی,تعبیر خواب کفتر زخمی,تعبیر خواب دیدن کبوتر زخمی,تعبیر خواب زخمی شدن کبوتر,تعبیر خواب کبوتر سبز رنگ,تعبیر خواب کفتر سبز,تعبیر کبوتر سبز در خواب,تعبیر خواب کفتر قرمز

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

خواب کبوتر یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم کبوتر در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب کبوتر می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب کبوتر را مطالعه نمایید و متوجه شوید کبوتر چه تعبیری دارد

تعبیر خواب کبوتر از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب کبوتر 5 چیز است

زن- کنیزک-مال-نامه-ریاست

تعبیر خواب کبوتر از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب کبوتر، زن است

تعبیر خواب کبوتر گرفتن و کبوتر دادن ، زن خواستن است

تعبیر خواب گوشت کبوتر خوردن ،خوردن مال زن است

تعبیر خواب زدن و انداختن کبوتر ، در سختی ها زنش را رها می کند

تعبیر خواب داشتن جوجه کبوتر منفعت است و بعضی گویند غمی از سبب زن است

تعبیر خواب کبوتر از دید جابر مغربی

تعبیر خواب کبوتر داشتن ، آمدن مسافر از سفر است

تعبیر خواب مردن کبوتر،نیز امدن مسافر است

تعبیر خواب داشتن کبوتر زیاد در خانه، داشتن فرزندان فراوان است و مال فراوان

تعبیر خواب کبوتر سبز و سفید خیلی خوب است

تعبیر خواب دیدن کبوتر توسط زن، خواستن شوهر است

تعبیر خواب کبوتر بازی ، کار بیهوده است

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

تعبیر خواب کبوتر از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب کبوتر توسط زندانی آزادی است

تعبیر خواب کبوتر توسط بیمار ، شفا یافتن است

تعبیر خواب کبوتر توسط وامدار ، ادای قرض است

کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است

تعبیر خواب دیدن کبوتر توسط دختر، شوهر کردن است

تعبیر خواب کبوتر از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب جفت گیری کبوتران و لانه سازی آنها ، زندگی بسیار زیبا است

تعبیر خواب صدای نالان کبوتر چشم به یاری دیگران داشتن است

تعبیر خواب کبوتر مرده جدایی زن و شوهر است

تعبیر خواب کبوتر سفید وفاداری به همسر و دوستان است

تعبیر خواب دیدن یک دسته کبوتر سفید صلح و آرامش است

تعبیر خواب کبوتر نامه بر رسیدن عشاق بهم است

تعبیر خواب کبوتر خسته ، غم و اندوه است

تعبیر خواب صدای کبوتران صاحب خانواده شدن است

تعبیر خواب با تفنگ کبوتران را زدن ، خشونت ذاتی است

تعبیر خواب کبوتران در حال پرواز نشانه خبرهای خوب است

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد. اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد. اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است. چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود. از امام صادق نقل است که چنان چه کسی کبونر در خواب ببیند از مسافر غایب نامه ای و خبری دریافت می کند. این تعبیر به علت آن است که از کبوتر در گذشته برای نامه رسانی و بردن پیغام و سلام نیز استفاده می کردند. اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند. اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می شود. دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

 محمدبن سیرین گوید: دیدن کبوتر، دلیل زن است. اگر بیند کبوتری بگرفت یا کسی به وی داد، دلیل که زن بخواهد. اگر بیند گوشت کبوتر خورد، دلیل که مال زن خورد. اگر بیند کبوتری را بزد و بیفکند، دلیل که زن را رها کندبه سبب سخنی که در حق او بگوید. اگر بیند کبوتر بچگان بسیار داشت، دلیل که از زنان منفعت یابد و بعضی می گویند، دلیل غم بود به سبب زنان. جابرمغربی گوید: اگر به خواب بیند کبوتری داشت، دلیل که غایبش از سفر بازآید. اگر بیند کبوتری در خانه او بمرد، همین دلیل است. اگر دید کبوتر بسیار در خانه داشت، دلیل که  او را فرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال تمام حاصل کند و بهتری کبوتر درخواب سفید و سبز است. اگر زنی کبوتر بیند، دلیل که شوهری کند و دختران آورد و دیدن کبوتر بازی در خواب ، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کبوتر بر پنج وجه است. اول: زن. دوم:کنیزک. سوم: مال. چهارم: نامه که از غائب رسد. پنجم: ریاست و گویند دیدن هر کبوتری در خواب ، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

تعبیر خواب کبوتر | کبوتر در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 140 عدد

 • خواب دیدم یه کبوترسفیدبیرون دیدم گرفتمش بردم دادم به شوهرم که ببره پیش کبوتراش خیلی ممنون فقط یه کبوترتوخواب دیدم

  • در خواب دیدم یه کبوتر سفید هستش من ازش میترسم اما من هر کاری میکنم میاد طرف من .اخرش امد نشست رو دستم. ه

   • شما هر چ سریعتر ازدواج میکنید ب امید خدا

   • دیدن خاب کبوتر سفید خیلی خوب است صلح دوستی با شوهرت و دادن منفعت از طرف شما به اون

   • سلام خسته نباشید
    من چند سال پیش پیش برادرم کار میکردم از پیشش رفتم ولیی مجدد دارم برمیگردم خواب دیدم وارد کارخونه که شدم کفترقهو ای سفیدی که داشتم وجلد بود برگشته وکفترای که تو کارخونه بودن بااامدن این کفتر زنده شدن لطف میکنید تعبیرکنید

  • در خواب دیدم یه کبوتر سفید هستش من ازش میترسم اما من هر کاری میکنم میاد طرف من .اخرش امد نشست رو دستم. ه

   • دلیل بر آن است ک ترسویی

    • من خواب دیدم توی درختمون خیلی یاکریم گرفتم تفسیرش میخام

    • خواب کبوترخوبه نگران نباش

  • سلام خواب ديدم کبوتریوشکارکردم سرشوکندم وبردم که بپزم اماازخواب بیدارشدم

  • من هم خواب دیدم که یک دسته کبوتر در هوا پرواز میکنن یه کبوتر سفید سفید که نورانی هستش میاد رو شونه من و من هم میگم یا امام زمان

 • خواب دیدم چند کبوتر به آرامی بین هزاران کبوتر گرفتم و داخل کیسه نایلونی محکم گذاشتم و درش رو گره زدم یادم بود که چند سوراخ براش بگذارم تا نفس بکشن یادم رفت یه مرتبه یادم اومد وقتی نگاهشون کردم دیدم بی حال شدن و کف نایلون افتادن سریع پاکت رو پاره کردم و یه مرتبه همشون نفس کشیدن و سر حال شدن. از خواب بیدار شدم.

  • خواب دیدم یک دسته کبوتر داریم هرچه آنهارا به پرواز میدادیم دباره برمیگشتند و برایشان دانه ریخته آنها تندتند دانه میخوردند من خانم هستم

   • من خواب دیدم توی درختمون خیلی فاخته گرفتم یاکریم تفسیرش چیه

 • aali bood

 • کبوتر بين تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستي شناخته مي شود

 • کبوتر در وفاداري نسبت به جفت، بعد از قو بي نظير و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است.

 • کبوتر در وفاداري نسبت به جفت، بعد از قو بي نظير و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است.

 • اگر محبوسي در خواب کبوتري سفيد ببيند از زندان خلاص مي شود و آزادي خود را باز مي يابد. اگر بيماري اين خواب را ببيند شفا حاصل مي کند و چنان چه وامداري ببيند دين خويش را مي پردازد

 • معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولي کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستي است. چنان چه دختري جوان کبوتر در خواب ببيند شوهري مناسب براي او پيدا مي شود.

 • از امام صادق نقل است که چنان چه کسي کبونر در خواب ببيند از مسافر غايب نامه اي و خبري دريافت مي کند.

 • اين تعبير به علت آن است که از کبوتر در گذشته براي نامه رساني و بردن پيغام و سلام نيز استفاده مي کردند.

  • کبوتر در خاب به معنی صلح دوستی منفعنت میباشد در هر صورت دیدن خاب کبوتر خوب است مخصوصا سفید باشد

 • اگر کسي در خواب ببيند گوشت کبوتر مي خورد از مال زني استفاده مي کند.

 • اگر کسي ببيند بر بام يا در حياط خانه اش کبوتراني نشسته اند صاحب ثروت مي شود

 • ديدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولي ديدن کبوتر سفيد بهتر است.

  • سلام. چن باردرخواب دیدم چندتاکبوتردرخانه توقفس دارم.
   چن روزیادم رفته بهشون غذابدم.بعدچن روزبازکردم دیدم نمردن.تعبیرش چی؟

 • کبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می شود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد. اگر محبوسی در خواب کبوتری سفید ببیند از زندان خلاص می شود و آزادی خود را باز می یابد. اگر بیماری این خواب را ببیند شفا حاصل می کند و چنان چه وامداری ببیند دین خویش را می پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولی کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستی است. چنان چه دختری جوان کبوتر در خواب ببیند شوهری مناسب برای او پیدا می شود. از امام صادق نقل است که چنان چه کسی کبونر در خواب ببیند از مسافر غایب نامه ای و خبری دریافت می کند. این تعبیر به علت آن است که از کبوتر در گذشته برای نامه رسانی و بردن پیغام و سلام نیز استفاده می کردند. اگر کسی در خواب ببیند گوشت کبوتر می خورد از مال زنی استفاده می کند. اگر کسی ببیند بر بام یا در حیاط خانه اش کبوترانی نشسته اند صاحب ثروت می شود. دیدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولی دیدن کبوتر سفید بهتر است

 • محمدبن سیرین گوید: دیدن کبوتر، دلیل زن است. اگر بیند کبوتری بگرفت یا کسی به وی داد، دلیل که زن بخواهد. اگر بیند گوشت کبوتر خورد، دلیل که مال زن خورد. اگر بیند کبوتری را بزد و بیفکند، دلیل که زن را رها کندبه سبب سخنی که در حق او بگوید. اگر بیند کبوتر بچگان بسیار داشت، دلیل که از زنان منفعت یابد و بعضی می گویند، دلیل غم بود به سبب زنان.

 • جابرمغربی گوید: اگر به خواب بیند کبوتری داشت، دلیل که غایبش از سفر بازآید

 • اگر دید کبوتر بسیار در خانه داشت، دلیل که او را فرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال تمام حاصل کند و بهتری کبوتر درخواب سفید و سبز است.

 • اگر زنی کبوتر بیند، دلیل که شوهری کند و دختران آورد و دیدن کبوتر بازی در خواب ، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کبوتر بر پنج وجه است. اول: زن. دوم:کنیزک. سوم: مال. چهارم: نامه که از غائب رسد. پنجم: ریاست

 • دیدن هر کبوتری در خواب ، دلیل بر صد درم است که به وی رسد.

 • اگر خواب ببينيد كبوتران جفت گيري مي كنند و لانه مي سازند ، نشانة آن است كه در روزگاري صلح آميز و پر از صفا ، در خانه اي زيبا با كودكاني حرف شنو و مطيع در ناز و نعمت بسر خواهيد برد .

 • شنيدن صداي محزون كبوتران در خواب ، دلالت بر آن دارد كه چشم به ياري كسي داريد اما با مرگ نوميد و اندوهگين مي شويد ، شايد پدر خود را از دست بدهيد .

 • ديدن كبوتر مرده در خواب ، علامت آن است كه زن و شوهر در اثر بي وفايي يا مرگ از هم جدا مي شوند

 • ديدن كبوتر سفيد در خواب ، نشانة وفاداري دوستان و به دست آوردن محصولاتي فراوان است

 • ديدن يك دسته كبوتر سفيد در خواب ، نشانة پيشرفت در آينده و زندگي صلح آميز است

 • اگر خواب ببينيد كبوتري نامه اي آورده است ، علامت آن است كه عشاق به وصال هم مي رسند و از حال و احوال دوستي كه دورتر از شما زندگي مي كند خبرهايي خوب خواهيد شنيد .

 • ديدن كبوتري خسته در خواب ، نشانة آن است كه غم و اندوه درون صلح و آرامش رخنه مي كند . با شنيدن خبر معلول شدن يك دوست ، موجي از اندوه سواحل شادي شما را درهم مي كوبد

 • اگر خواب ببينيد كبوتري نامه اي به شما مي رساند و نامه خبر از محكوميت شما مي دهد ، علامت آن است كه شما يا يكي از نزديكان به بيماري سختي مبتلا مي شويد و از نظر مالي زيان فراواني خواهيد ديد .

 • اگر خواب ببينيد صداي كبوتران را از آشيانه شان مي شنويد ، نشانة آن است كه صاحب خانواده و فرزنداني مطيع خواهيد شد . اگر دختري جوان چنين خوابي ببيند ، نشانة آن است كه بزودي با مرد دلخواهش ازدواج خواهد كرد .

 • اگر خواب ببينيد كبوتران را با تفنگ هدف قرار مي دهند ، نشانة آن است كه خشونت ذاتي شما در زندگي هويدا خواهد شد .

 • ديدن كبوتراني در حال پرواز ، نشانة فرار از عدم تفاهم و شنيدن خبرهايي خوب اس

 • با سلام من دیشب خواب دیدم که چندتا کبوتر اومدن تو خونمون و من پنجره رو باز میکنم و چندتاهم از پنجره میان تو خونه و یکیشون تخم گذاشته و انگاری تو خواب به هوای من میومدن کبوترا .تعبیرش چی میشه؟

 • یا از به دست آوردن مال و اموال گفته شده و یا از ازدواج.

 • سلام خواب دیدم روپشت بومم بادختری که نمیشناختم یعنی چهره شواصلا ندیدم بعد سه کبوتر توآسمون پروازمیکردن یدفه یکی ازکبوترا روگرفتم بعدبه دختره هم باحالت اینکه زودباش گفتم توهم یکیشو بگیر و دختره هم گرفتش بعد کبوتر من یه پارچه به پاش وصل بود که سفیدبود اما یه لکه توش بود یعنی یه ذره کثیف بود ومال دختره هم یه پارچه سبز بود بدون کثیفی – تعبیرش چی

 • تعبیر خواب یک جفت کبوتر کنار هم : شما به عشقتان خواهید رسید .

  کبوتر سبز یا آبی یا چاهی و صحرایی در خواب نشانه خبر خوش یا کسی است که از دیدنش خوشحال و خوشنود می شوید .

 • کبوتر سیاه : مقام و عزت و کار برای شما بدست می آید .

 • کبوتر قهوه ای : دوستان با وفای خود را پیدا کنید و حسابشان را از بقیه جدا کنید

 • کبوتر زرد ، طلایی و طوقی : شانس

 • شکار کردن کبوتر یا کشتن کبوتر یا کندن سر کبوتر یا خوردن کبوتر در خواب تعبیرش این هست که شما با کارهای اشتباهی که می کنید آینده را بکام خود و دیگران خراب می کنید . کمی با انگیزه و کمی با فکر در کارهای خود رفتار کنید .

 • گندم دادن به کبوتر یا غذا دادن به کبوتر نشانه ی آینده ای روشن در پیش روی شماست . اگر کبوتر روی دست یا سر شما بنشیند یعنی در آینده ای نه چندان دور شانسی به شما می رسد که باید از آن به درستی استفاده کنید . قدر اطرافیان خود را بیشتر بدانید . با همسرتان خوب رفتار کنید تا آن شانس زودتر برسد .

 • شنیدن صدای کبوتر : همسر یا دوست شما نگران شماست و از صمیم قلب شما را دوست دارد اما شما ساز مخالف می زنید .

 • اگر در خواب کبوتری خونی و مریض ببینید که می میرد ( مرگ کبوتر)نشانه ی بد شانسی و بد اقبالی شما در آینده هست اما اگر آن کبوتر را مداوا کنید خوشبختی و ثروت نصیبات خواهد شد .

 • اگر در خواب کبوتری را در قفس ببینید : کارهای اشتباهتان در زنگی مانع از خوشی و خوشبختیتان شده است .

 • اگر دیدید که کبوتر به دستان شما نوک می زند نشان دهنده ی این هست که توجه شما به خانواده تان کم هست .

 • اگر در خواب کبوتر وحشی دیدید : تعبیرش یعنی اینکه باید دوستان خود را درست تر انتخاب کنید . شما شایسته ی بهتر شدن و بزرگ بودن هستید .

 • محمدبن سيرين گويد: ديدن كبوتر، دليل زن است. اگر بيند كبوتري بگرفت يا كسي به وي داد، دليل كه زن بخواهد. اگر بيند گوشت كبوتر خورد، دليل كه مال زن خورد. اگر بيند كبوتري را بزد و بيفكند، دليل كه زن را رها كندبه سبب سخني كه در حق او بگويد. اگر بيند كبوتر بچگان بسيار داشت، دليل كه از زنان منفعت يابد و بعضي مي گويند، دليل غم بود به سبب زنان.

 • جابرمغربي گويد: اگر به خواب بيند كبوتري داشت، دليل كه غايبش از سفر بازآيد. اگر بيند كبوتري در خانه او بمرد، همين دليل است. اگر ديد كبوتر بسيار در خانه داشت، دليل كه او را فرزندان بسيار باشند و نيز گويند مال تمام حاصل كند و بهتري كبوتر درخواب سفيد و سبز است. اگر زني كبوتر بيند، دليل كه شوهري كند و دختران آورد و ديدن كبوتر بازي در خواب، دليل است بر كاري باطل و كبوتر خانه، دليل بر ناحق است.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن كبوتر بر پنج وجه است. اول: زن. دوم:كنيزك. سوم: مال. چهارم: نامه كه از غائب رسد. پنجم: رياست و گويند ديدن هر كبوتري در خواب، دليل بر صد درم است كه به وي رسد.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: کبوتر بين تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستي شناخته مي شود. کبوتر در وفاداري نسبت به جفت، بعد از قو بي نظير و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده اي است آرام اهلي و بي آزار آن قدر که دست آموز مي شود و از کف دست صاحب خويش دانه مي گيرد. اگر محبوسي در خواب کبوتري سفيد ببيند از زندان خلاص مي شود و آزادي خود را باز مي يابد. اگر بيماري اين خواب را ببيند شفا حاصل مي کند و چنان چه وامداري ببيند دين خويش را مي پردازد. معبران نوشته اند کبوتر در خواب نشانه زن است ولي کبوتر در خواب نشانه صلح و دوستي است. چنان چه دختري جوان کبوتر در خواب ببيند شوهري مناسب براي او پيدا مي شود. از امام صادق نقل است که چنان چه کسي کبونر در خواب ببيند از مسافر غايب نامه اي و خبري دريافت مي کند. اين تعبير به علت آن است که از کبوتر در گذشته براي نامه رساني و بردن پيغام و سلام نيز استفاده مي کردند. اگر کسي در خواب ببيند گوشت کبوتر مي خورد از مال زني استفاده مي کند. اگر کسي ببيند بر بام يا در حياط خانه اش کبوتراني نشسته اند صاحب ثروت مي شود. ديدن کبوتر در خواب کلا خوب است ولي ديدن کبوتر سفيد بهتر است.

 • سلام خسته نباشید دیشب توخواب میدیدم که درلونه کبوترهای پدرمو بازکردیم میبینیم که هیچ کدوم ازاین کبوترها نیستن هرچقدر گشتیم هیچ جامیداشون نکردیم ممنون میشم اگه تعبیر خوابمو بگین باتشکر

 • خواب دیدم که سه یاکریم یکی بزرگ یکی متوسط ویکی جوجه یاکریم بود تعبیرش چیست

 • خواب دیدم با شخصی بسیار مومن و معروف هستم او کبوتری از جایی خرید و از قفس بیرون آورد بو سپرد تا من آزادش کنم من هم کبوتر را به آسمان پرت کردم و رفت کبوتر سفید و سیاه بود

 • درخواب دیدم ازچی می ترسم وفرارمی کنم بعددرجایی ایستادم ویه مرد نزدیکم شدویه کبوترمرده دردست داشت که به طرف من گرفت وگفت این مال شماس که ازخواب پریدم لطفا تعبیرش بهم بگین

 • کبوترسفیددرحال پروازراگرفتم ولی دردست من مرد.

 • حالا گفتن خواب کبوتر خوب همه اینا که مطلب راجع کبوتر گذاشتن همه لاف میزنن‌ دروغ میگن

 • با سلام من در خواب ديدم كه كبوتران سفيدي در حال پرواز بودند كه چندتاشون آمدن و بر روي شانه و دستهايم نشستند.ممنون ميشم اگه جواب بديد

 • خواب دیدم کبوتری زخمی و ظاهرا مرده تو دستم هست وا از خانه بیرون میبرم

 • سلام نزدیک صبح بود خواب دیدم کبوتر سفیدی که تو برف گیر کرده بود رو نجات دادم و ائردمش داخل بهش دونه دادم و سر حال شد انگار میشناختمش کبوتر هم خیلی خوشحال بود و همش خودشو به من مچسبوند میخواستم بدونم تعبیرش چیه

 • خواب دیدم کبوتری را باتفنگ زدم و افتاد بعد شروع کرد از کبوتر خون خون امدن نمیدونم تعبیرش خوب یابده

 • من توخواب دیدم داییم یه کبوترداره خواهرم گرفت دستش داییم بهش گف اون کبوتره بهش دعاکنین ولی تعبیرش نمیدونم جیه

 • خواب دیدم کبوتری در باغچه خانه ما نشسته است و من به خود می گویم کبوتر ما برگشت به لانه اش و بسیار خوشحال بودم

 • خواب دیدم کبوتر روی گازداره پر پر میزنه ولی نجات پیدا کرد؟

 • در خواب دیدم چند کبوتر رنگی مانند مرغ عشق یا زیبا تر دارم

 • خواب بدیدم که کبوتری را پخته ام و برای خوردن داخل ظرفی گذاشته ام که رنگ گوشت این کبوتر خیلی نوزانی بود.

 • سلام من خواب دیدم کبوتر سفید از دستم فرارکرد و رفت بین کبوتران دیگر وقتی خواستم دوباره بگیرمش نتوانستم در عوضش کبوتر سیاه زاق راگرفتم و گفتم این نیست پس رهایش کردم در بین کبوتران میدویدم تا بگیرم اما نشد. سپاس از شما ممنون

 • رها کردن کبوتر سفید، از دست دادن کسی‌ هست که عاشقش هستی‌. خواب من اینجوری تعبیر شد.

 • خواب ديدم خانه پدرم مدتي خالي مانده وقتي برگشتيم يك لاشه كبوتر كه گويا نصفش را حيواني خورده است پيدا كرديم.فكر ميكنم مامانم هم بود

 • در خواب كبوتري نامه بر ديدم ان كبوتر قهوه اي وسفيد بود ونامه اي اورده بود از كسي كه دوستش داشتم پيقامش ناراحتم كرد اما بعد اورا در خواب ديدم كه از خبر بدش عذر خواهي ميكند ومي گويد همه چيز دروغ بوده تعبيرش چيست با تشكر از شما

 • سلام من خواب دیدم خونه مامانم هستم بعد یهو یه کبوتر سفید خیلی بزرگ میاد توخونه میچرخه هرازگاهی هم مینشست بعد باز تو خونه پرواز میکرد،تعبیرش چیه لطفا جواب بدید

 • سلام من خواب دیدم که خونه مامانم هستم بعد یهو یه کبوتر سفید خیلی بزرگ میاد توخونه میچرخه هرازگاهی هم مینشست بعد باز پرواز میکرد تعبیرش چیه لطفا جواب بدید

 • خواب دیدم چندتاکبوتربادست خالی گرفتم دستام پرشده بود

 • سلام من خواب دیدم که کبوتری از بیرون می آید من کمی گندم بادیگر کبوتران دادم بعد آنرا داخلی خانه کردم

 • من خواب دیدم ی یا کریم و ی کلاغ میان پشت بوم خونمون میخان بیان داخل خونمون من نمیزارم اخرم کلاغ رو گرفتم و پرش دادم تو اسمون کلاغه زشتیم بود نوک خیلی دراز و سیاه رنگی داشت
  لطفا هرکی تعبیرشو میدونه بگه
  سپاس

 • دیدن کلاغ کسی که خبر چینی می کند از شما به دیگران

 • من خواب ديدم كه دو كبوتر سبز را كه بالي يكجا مي نيشيند بعد از پيشم گم مي شود ومن آن ها مي پالم

 • من دو دانه كبوتر سبز را در خواب ديدم كه بالاي يك جا مي نيشيند وبعد از پيشم گم مي شود ومن در جستجو پيدا كردن شان مي باشم

 • من خروسی بودم که از دست حیوانات وحشی مخصوصا گرگ ها فرار کردم البته سر دسته ان ها روباهی بود سپس به پردگاهی رسیده صقودی در دشت پر ازگشنیز کردم وناگاه به شکل کبوتری سفیدی به سمت اسمان صعودی کرده به ارامش رسیدم(توجه من این خواب رو سه سال دیدم) وبغیر از این هیچ خواب دیگه حالا 2خواب مبهم ندیدم

 • من خروسی بودم که از دست حیوانات وحشی فرارکرده و در دشتی صغود میکنم وبعدبه شکل کبوتری سفید به سمت اسمان صعود میکنم(من این خوابو خیلی دیدم

 • روی طاقچه ای کبوتری نشست تقریبا خاکساری
  ومن اونو ناز میکردم به ارومی.مرسی

 • باسلام دیشب خواب دیدم یه کبوترزیبا سفیدرنگ فکرمیکنم نربودچون شاهپرهای زیبایی داشت دمش بازوتمام پرهایش سفیدبودازپشت دراتاق اومدنشست روی شانه سمت چپ من وبادست راست آرام گذاشتم روی پاهایش که فرارنکندمی خواستم تعبیرش روبدونم درضمن من مجردهستم.5/3/96

 • خواب دیدم یه کبوترسفیدتودستم بودیکى هم تودست دوستم امامن اونوپروازدادم رفت توهوا

 • در خواب ديدم يك دسته كبوتر در حياط ما نشستن و ٢كبوتر سفيد درخشان ناگهان وارد خانه شدند هر دوي آنها را گرفتم و پر دادم در آسمان

 • خواب دیدم کبوترسفیدی داشت پرواز میکرد و من گرفتمش کبوتر ترسیده پر میزد که از دستم فرار کنه من سعی میکردم نگه ش دارم یه بار از دستم فرار کرده فقط یه خورده از پراش رو دستم موند بعدش دوباره گرفتمش اینبار دیگه اروم شد دیگه فرار نکرد چون بهش گفتم من بهت اسیب نمیزنم نفهمیدم تعبیرش چیه

 • خواب دیدم توی حرم امام رضا نشسته بودم یه تعداد کبوتر رو به قبله همگی با هم سجده کردن نمی دونم تعبیر خوابم چیه ممنون میشم اگه جواب بدید.

 • کبوتر کلا خوبه

 • من دختر مجردی ام‌ خواب دیدم یک کبوتر (یا کریم) اومد نشست رو دستم دو بار اصلا نمیرفت تعبیرش چیه؟

 • سلام
  من همیشه تو بیداری تو خیابون ها که رد میشم با کبوتر ها خیلی برخورد میکنم حتی بعضی مواقع میاد تو حیاط خونه معمولا رنگش سیاه و نقره‌ای است.
  میشه بگید تعبیرش چی است.

 • سلام.من خواب دیدم دوتا کبوتر قهوه ای یا همون یاکریم لبه پنجره نشستن و برای اینکه خونه نیان یه کاری میکنیم که برن

 • سلام من خواب دیدم که توخونمون کبوترای زیادی لونه کردن من چندتاشون رو گرفتم وپرهای بالاشون رو کندم تا پرواز نکنن واز بالای پشت بوم به مادر بزرگم میدادم چنداتشون رو که نگرفته بودم پرواز کردن ودوباره برگشتن

 • کبوتر خسته ای رو بغل گرفتم تا دون و ابش بدم اونم خیلی کم تقلا کرد و مثل بچه سرش رو رو سینم گذاشت و خوابید بطوریکه حس کردم مثل یه طرح روی بدنم شده انگار با گوشت تنم یکی شده بود این به چه معناس

 • خواب دیدم کبوتر سیاه سفید خسته ای رو گرفتم تا بهش اب و دون بدم و روی سینه ام گذاشتم یکی دوتا تکون خورد ولی اروم سرشو روی قفسه سینم گذاشت و خوابید انقدر توی بقلم اروم خوابید که مثل یه نقش روی پوستم شدانگار توی پوستم فرو رفت این یعنی چی؟

 • در خواب 2 کبوتر چاهی دیدم یکی پرید و از حیاط خونمون رفت دومی با اینکه من ازش ترسیدم اومد سمتم و از بغلم رد شد و رفت داخل اتاقم و روی تختم مرد

 • سلام خاب دیدم یه کبوترکه یک خال سبزروی پرش بودبرده بودم حرم یکی ازاماما پردادم

 • دیشب خواب دیدم رفتم یه جایی که انگار دره ی بهشت بود ودوطرفم سمت راست وچپ دره جایی بود که کبوترای زیادی بودن واینقد بزرگ بود اون دره وجایگاه کبوترا ک آدمو به حیرت میبرد نزدیک کبوترا که شدم یکیش گرفتم گفتم برشدارم ولی یکم فکر کردم گفتم اینا ک از من نمیترسن وگناه دارن پس ولش کردم یکم از اونجا فاصله گرفتم ی مرد صدام زد گفت این کلید ورود این سمت دره ست برو هر پرنده ای میخوای بردار من گفتم نه ممنون وکلیدوبرنداشتم یکم دیگه رفتم ی مرد دیگه صدا زد گفت بیااین کلیداون سمت ورودی دره ست هرپرنده ای میخوای برو بردار رفتن کلیدوبردار ک فقط برم نگاه پرندها بکنم یهویی اون مرد قبلی ناراحت شدبهش گفتم من فقط میخواستم برم نگاه کنم ودیگه نمیرم اون کلیدم برنداشتم از دور نگاه پرندها میکردم و میرفتم تو دلم ی حس عجیبوناگفتنی با ی حیرت خاصی بود?

 • سلام مادرم خواب دیده که یه کبوتر قهوه ای اومد تو خونه و نشست بالاسر من -تعبیرش چیه؟

 • سلام صبح بود که خواب دیدم یک کبوتر بسیار تمیز وخوش رنگ قهوه ای کم رنگ اومد به سمت من که گرفتمش بی نهایت زیبابود لطفا بفرمائید تعبیرش چیست:متشکرم

 • سلام من درخواب دیدم کبوترسفید گرفتم ولی گیج شده بود

 • سلام من خواب کبوتر قهوه ای خوش رنگ دیدم حتی گفتم چهرنگ قهوه ای زیبایی میشه بفرمایید نشانه چیست ؟ متشکرم

 • سلام من در خواب دو کبوتر را دیدم و متوجه شدم ک جفت گیری میکنند بعد ی دفعه کبوتر بچه ای زیبا و سفید در دستم قرار گرفت ک میدانستم ک حاصل آن دو کبوتر است و صداهای دلنشینی جوری ک در باغ و یا بهشت باشی ب گوش میرسید..ممنون میشم تعبیر بفرمایید ذهنمو درگیر کرده..

 • خواب دیدم کبوتر سفید رنگی درحال مردن و بیحالی است ک شوهرم اورا دید و جلورفت تا اورا بغل کند ولی هنوز نگرفته بود ک از خواب بیدار شدم.ممنون میشم اگه جواب خوابمو بدی.

 • من خواب دیدم در بوفه ام پر از برنج پخته است وکبوتری قهوه ای تند تند دارد از آن میخورد تعبیرش رو پیدا نکردم

 • سلام.خواب دیدم.کبوتری دارم ک سفیدبالکهایی ازخاکستری.باچشمان بزرگ.درکل کبوترخوشکلی بود.خلاصه بامن دوس شده بودومیومدرودستم.تازه درخواب برایش اسمه پسرانه هم براش گذاشتم.ک صداش میزدم ازتواسمون میومدپایین ورودستم مینشست.فک کنم برام تخمم گذاشت.ولی نمیدونم چ ساعتی ازشبانه روزبودک خوابشودیدم

 • سلام.خواب دیدم.کبوتری دارم ک سفیدبالکهایی ازخاکستری.باچشمان بزرگ.درکل کبوترخوشکلی بود.خلاصه بامن دوس شده بودومیومدرودستم.تازه درخواب برایش اسمه پسرانه هم براش گذاشتم.ک صداش میزدم ازتواسمون میومدپایین ورودستم مینشست.فک کنم برام تخمم گذاشت.ولی نمیدونم چ ساعتی ازشبانه روزبودک خوابشودیدم

 • خواب دیدم کبوترسفیدبالکهای خاکستری وچشمان درشت .درکل کبوتری خوشکلی بودک بامن دوس شده بودومیومدبعدازپریدن تواسمون بروی دستم مینشست.براش اسمه پسرانه هم انتخاب کردم ک باصداکردنش میومدرودستم فک کنم برام تخمم گذاشت.ولی نمیدونم چ وقت ازشبانه بودک خواب دیدم.ممنون میشم تعبیرش کنین

 • سلام .بابام خواب دیده آقاجون خدابیامرزش اومده ب خوابش پنج تا کبوتر سفید ب بابام داده ک بده ب من
  ممنون میشم تعبیر کنین واسم

 • سلام .بابام خواب دیده آقاجون خدابیامرزش اومده ب خوابش پنج تا کبوتر سفید بش داده ک ب من بده.ممنون میشم تعبیرش کنین واسم

 • دیشب خواب دیدم که شوهرم دوتا کبوتر سفید خریده و در انباری قایم کرده وقتی فهمیدم آنها را از خونم دور کردم

 • سلام ببخشید من در واقعیت و توی خیابون یه کبوتر مرده دیدم می خواستم ببینم نشونش چیه

 • سلام من خواب دیدم یه جوجه یاکریم رو گرفتم و توی قفس گذاشتم وبه خوبی دارم ازش مواظبت میکنم تعبیرش رو بگید بیزحمت

 • با سلام..در خواب عده ای پرنده سفید را دیدم ک در کنار دیواری ارام ایستاده اند..خیلی ارام یکی از انها را گرفتم .کبوتری سفید وبسیار زیبا بود.با هردو دستم در اغوشش گرفتم..مدتی ک راه رفتم .احساس کردم ودلم@به حالش سوخت ک باید ازادش کنم.روبه اسمان کردم و اورا بهوا پرواز دادم..بعد ازین احساس خوشایندی از ازاد کردنش بهم دست داد..گفتم ببینم تعبیرش چیست؟؟؟

 • دیدن خورده شدن کبوتر توسط کلاغ چیه,؟

 • سلام. خواب دیدم ماشینم رو که خراب شده بود به مکانیک بردم و مکانیک بعد تعمیر اجرت خیلی خیلی زیاد خواست و من اون دستمزد رو ندادم و به پلیس زنگ زدم و بعدش تو مجلسی که خیلی از افراد چهار زانو نشسته بودند و من بالاتر از اونا وایستاده بودم دیدم زیر پیرنم یه کبوتر سفید و توپل و خوشگل سرشو به زور از یقه پیرنم بیرون میاره و همون لحظه که جفتش بالا سرم وایستاده بود و اونو میپایید میپره طرفش و میخاد بهش برسه ولی من مانع از رسیدن اونا به هم میشم تا اینکه پرنده رو آزاد میکنم و بهم میرسن و همون لحظه که اون مکانیک ماجرا رو میدید بعد دیدن کار من سریع از جاش بلند میشه و تو حالت پشیمونی بقیه پولمو بهم برمیگردونه و من هم همون لحظه از خواب پریدم. لطفا راهنمایی کنید

 • خواب دیدم صندوق عقب ماشینم پر از کبوتر بود رها شده بودند ویه ماشین بهشون ژده بود وهمه مرده بودن وچنتایشونزخمی بودن به این طرف ان طرف میخوردن لطفا تعبیرش کنید

 • سلام
  ببخشید من خواب دیدم که یه گربه در حال شکار کبوتره دویدم سمتش و فراریش دادم بعد دیدم چندتا کبوتر وحشی رو گرفته بوده یکیشون مرده بود ولی بقیه سالم بودم منم رهاشون کردم برن ..

 • من خواب دیدم که یه دسته کبوتر تو هوا پرواز میکنه بعد از توشون یه کبوتر سفید نورانی میاد رو شونه من من هم میگیرمش بعد میگم یا امام زمان بعد بلند شدن از خواب احساس میکردم که رو هوا هستم بعد افتادم رو تشکم میشه بگید تعبیرشو

 • سلام من خواب دیدم در حیاط خونمون یک کبوتر درحال پرواز بود 2کلاغ و یک کرکس کبوتر رو گرفتن و خوردن کرکس روی درخت توت نشسته بود بعد خوردن کبوتر رفت میشه خوابمو تعبیر کنین ذهنم واقعا درگیره

 • سلام من خواب دیدم در حیاط خونمون یک کبوتر درحال پرواز بود 2کلاغ و یک کرکس کبوتر رو گرفتن و خوردن کرکس روی درخت توت نشسته بود بعد خوردن کبوتر رفت میشه خوابمو تعبیر کنین ذهنم واقعا درگیره

 • من خواب دیدم پسر همسایمون میخاست ی کبوتر سفید بکشه ، من جلوشو گرفتم میگف ی کبوتر دارم جفت اونو میخاد ، گفتم ازادش کن ، خودش جفت پیدا میکنه ، پیش من گذاشتش رفت ، توروخدا اگه میدونین تعبیرشو بگین مرسی

 • من خواب دیدم پسر همسایمون میخاست ی کبوتر سفید بکشه ، من جلوشو گرفتم میگف ی کبوتر دارم جفت اونو میخاد ، گفتم ازادش کن ، خودش جفت پیدا میکنه ، پیش من گذاشتش رفت ، توروخدا اگه میدونین تعبیرشو بگین مرسی

 • من خواب دیدم یه دسته کبوتر ک تو امام زاده ها هستن آمدن تو خونمون منم یکیشو گرفتم و خواستم به شخصی که کنار من بود نشون بدم ولی چون تنشو لمس کردم واسکلتش رو لمس کردم چندشم شد و رهاش کردم این تعبیرش چیه

 • سلام خواب دیدم کبوتر شش تا جوجه هاش رو اورده خونمون و از من می خواد مراقب بچه هاش باشم و بعدش پرواز کرد و رفت

 • سلام، من چند شبی پیش کبوتر سبز و سفید که خیلی خسته بنظر میرسید حتی پرهایش زیاد و کم و نامنظم بود روی پا پسر که دوستش دارم دیدم وقتی جلو رفتم از سر پاشاومد پایین پهلویش نشست هر کاری کردم پپره ولی همونجا نشست ممنون میشم اگه تعبیر خوابم را بگید برام

 • خواب دیدم دست داخل شلوارم میکنم به چیزی میارم بیرون شبیه انگار نطفه…میندازم پایین میبیمم داره خشک میشه..با پا تگونش میدم یکم جون میگیره پرتاپش میکنم با پام یه جای دیگه باز با پام تکونش میدم کامل جون میگیره بعد میبینم کم کم داره رشد میکنه و تبدیل میشه به یه کبوتر مشکی ….کبوتره خ سرحال و رنگش براق..
  لطفا تعبیرش و واسم بگین….ممنون

 • سلام خواب دیدم دوکبوترخیلی زیبا قهوه ای رنگ تودستم لطفن تعبیر کنید

 • سلام خواب دیدم که چندکبوتردرخانه ی فامیل دوربود کبوترهادازبرادر مرده ام بود ۴نفربودیم داشتین کبوترهارامیگرفتیم ولی من هرکاری کردم نتوانستم کبوتررابگیرم خیلی هم تشنه بود ولی اخرفکنم گرفتند
  خواهشااگه میدونیدکمک کنید

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.