تعبیر خواب رقص

تعبیر خواب رقص | تعبیرخواب رقص | tabire khab

تعبیر خواب رقصیدن,تعبیر خواب رقصیدن با مرده,تعبیر خواب رقصیدن مرده,تعبیر خواب رقصیدن مرد,تعبیر خواب رقصیدن با لباس عروس,تعبیر خواب رقصیدن گروهی,تعبیر خواب رقصیدن دیگران,تعبیر خواب رقصیدن در مسجد,تعبیر خواب رقصیدن عروس,تعبیر خواب رقصیدن با مرد,تعبیر خواب رقص دو نفره,تعبير خواب رقصيدن با مرده,تعبیر رقصیدن با مرده در خواب,تعبیر خواب رقص مرده با زنده,تعبير خواب رقصيدن مرده,تعبیر خواب رقصیدن مرده در عروسی,تعبیر خواب رقصیدن مرده درخواب,تعبیر خواب رقص مرده,تعبير خواب رقص مرده,تعبير خواب رقصيدن مرده در خواب,تعبیر خواب رقص مرده در خواب,تعبیر خواب رقص و پایکوبی,تعبير خواب رقص و پايكوبي,تعبیر خواب دیدن رقص و پایکوبی,تعبیر خواب رقص با مرده,تعبیر خواب رقصیدن مرده در خواب,تعبیر خواب مرده در حال رقص,تعبیر خواب رقص برای مرده,تعبیر خواب رقص کودکان,تعبیر خواب رقص کودک,تعبیر خواب دیدن رقصیدن مرده,تعبیر خواب رقصیدن برای مرده,تعبیر خواب رقصیدن زن مرده,تعبیر خواب مرده در حال رقصیدن,تعبیر دیدن رقصیدن مرده در خواب,تعبير خواب رقص كردن,تعبير خواب رقصيدن مرد,تعبیر خواب رقصیدن مردان,تعبیر خواب رقص مرد

تعبیر خواب رقصیدن , تعبیر خواب رقصیدن با مرده , تعبیر خواب رقصیدن مرده , تعبیر خواب رقصیدن مرد

خواب رقص یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم رقص در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب رقص می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب رقص را مطالعه نمایید و متوجه شوید رقص چه تعبیری دارد

تعبیر خواب رقص از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب رقص و رقاص ، غم و اندوه و مصیبت است

تعبیر خواب رقص از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب رقص و آواز شنیدن ، سلامت و تندرستی است

تعبیر خواب رقص از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب رقص و پایکوبی غم و اندوه است

تعبیر خواب رقص می تواند بیماری باشد

تعبیر خواب رقص کردن مردان ، رهایی از زندان است

تعبیر خواب رقص از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب رقص برای زنان ، رسوایی است

تعبیر خواب رقص برای مردان ،دشمنی است

تعبیر خواب رقص برای صوفیان و کسانیکه رقص زیاد می کنند ، غم است

تعبیر خواب رقص از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب رقص اگر به معنای پای کوفتن باشد غم و اندوه است

تعبیر خواب رقص به معنای حرکت دادن دست ، طلب و خواسته است

تعبیر خواب رقص دسته جمعی ، غم و اندوه گروهی است

تعبیر خواب کسی برقصد و دیگران دست بزنند ، غم و اندوه شامل رقاص می شود و دست زنندگان نیز در غمش ناراحت می شوند

تعبیر خواب رقصیدن با حرکت دست ، نیازمند شدن به مردم است

تعبیر خواب رقصیدن با جست و خیز ،  گرفتار غم و غصه شدن است

تعبیر خواب رقصیدن زن ، انگشت نما  شدن است

تعبیر خواب رقص از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب معلم رقص ، شما از خوشگذرانی خوشتان میاید

تعبیر خواب رقصیدن در یک سالن خالی ، شادی است

تعبیر خواب رقصیدن در یک سالن زیبا ، رفتارتان سبکسرانه است

تعبیر خواب رقصیدن با یک فرد جذاب ، حسادت است

تعبیر خواب رقصیدن در میان یک عده ناشناس ، غم است

تعبیر خواب یادگیری رقص ، شما عاشق خواهید شد

تعبیر خواب افتادن در حین رقص ، احساسات خود را کنترل کنید

تعبیر خواب رقص از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن کودکان در حال رقص ، صاحب خانه شدن است

تعبیر خواب دیدن رقص سالمندان ، چشم اندازی بهتر در آینده است

تعبیر خواب رقص و پایکوبی کردن ، خوشبختی غیرمنتظره است

تعبیر خواب رقص | رقص در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 65 عدد

 • چون معبران پای کوبیدن را در خواب خوب نمی دانند رقص را نیز مصیبت و غم و رنج تعبیر کرده اند.

 • رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نیاز است به دیگران اما نه چندان شدید

 • چنانچه در خواب ببینید مردمی دسته جمعی می رقصند غم و رنجی عمومی پدید می آید که شامل حال همه آنها که می رقصند می شود و اگر کسی می رقصد و دیگران دست می زنند او گرفتار مصیبت و بلا می شود و آنها که دست می زنند در غم او اندوهگین می شوند.

 • اگر کسی ایستاده یا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به دیگران نیازمند می شود و اگر بیننده خواب ببیند که می رقصد و جست و خیز می کند گرفتار غم و مصیبت و بلا می شود

 • اگر ببیند نشسته یا ایستاده دستها را به عنوان رقص می جنباند نیازمند و وامدار می گردد

 • رقصیدن برای زنان بد نامی و رسوایی و بی آبرویی است و چنانچه زنی در خواب ببیند که می رقصد بد نام و انگشت نما می شود. سر زبان ها می افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت.

 • محمدبن سیرین گوید: پای کوفتن در خواب ، غم و اندوه است و بعضی دیگر از معبران گویند که بیماری است و گروهی گویند رقص کردن مردان را، از زندان خلاصی بود، خاصه کسی را که بر پای او بند بود.

  • سلام خواب دیدم میرقصم

 • ابراهیم کرمانی گوید: رقص درخواب ، زنان را رسوائی است و مردان را، دلیل بر خصومت است.

 • اما صوفیان و کسانی که رقص بسیار کنند، دلیل غم است و رقاص درخواب ، مردی بود که پیوسته درمصیبت خویش یا رد مصیبت دیگران باشد

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: رقص در خواب ، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت کند.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد:
  چون معبران پاي کوبيدن را در خواب خوب نمي دانند رقص را نيز مصيبت و غم و رنج تعبير کرده اند. رقص در خواب اگر به معناي پاي کوفتن باشد خوب نيست واگر فقط حرکت دست باشد طلب کردن و خواستن است و احساس نياز است به ديگران اما نه چندان شديد. چنانچه در خواب ببينيد مردمي دسته جمعي مي رقصند غم و رنجي عمومي پديد مي آيد که شامل حال همه آنها که مي رقصند مي شود و اگر کسي مي رقصد و ديگران دست مي زنند او گرفتار مصيبت و بلا مي شود و آنها که دست مي زنند در غم او اندوهگين مي شوند. اگر کسي ايستاده يا نشسته در خواب با حرکت دست برقصد نشان آن است که به ديگران نيازمند مي شود و اگر بيننده خواب ببيند که مي رقصد و جست و خيز مي کند گرفتار غم و مصيبت و بلا مي شود و اگر ببيند نشسته يا ايستاده دستها را به عنوان رقص مي جنباند نيازمند و وامدار مي گردد. رقصيدن براي زنان بد نامي و رسوايي و بي آبرويي است و چنانچه زني در خواب ببيند که مي رقصد بد نام و انگشت نما مي شود. سر زبان ها مي افتد و مردم پشت سر او بد خواهند گفت

 • معلم رقص : شما از خوشگذراني خوشتان ميايد

 • رقصيدن در يک سالن خالي : شادي

 • رقصيدن در يک سالن زيبا : رفتارتان سبکسرانه است

 • رقصيدن با يک فرد جذاب : حسادت

 • رقصيدن در ميان يک عده ناشناس : غم

 • يادگيري رقص : شما عاشق خواهيد شد

 • افتادن در حين رقص : احساسات خود را کنترل کنيد

 • يوسف نبي عليه السلام گويد:
  ديدن رقص کردن وشنيدن آواز چنک و طبور و مانند آنها تندرستي و ايمني باشد

 • اگر فردي متأهل خواب ببيند كودكان در حال رقص و پايكوبي اند ، علامت آن است كه صاحب خانه اي پر نشاط و فرزنداني مطيع مي شويد . اگر جوانترها چنين خوابي ببيند ، علامت وظايفي اندك و لذت بسيار است .

 • اگر خواب ببينيد سالمندان در حال رقص اند ، نشانة چشم اندازي بهتر در آينده است .

 • اگر خواب ببينيد خودتان در حال رقص و پايكوبي هستيد ، علامت خوشبختي غيره منتظره است

 • من خواب دیدم با پدر بزرگم که فوت شدن میرقصیدم

 • چند وقت پیش حدود ساعت 1 شب خواب دیدم خودم در جائی به تنهائی میرقصم.تعبیر خوابمو میشه بگید.ممنون میشم.نگرانم

  • من هم اين خواب رو ديشب ديدم كسي مي دونه تعبيرش چيه ؟

  • من هم اين خواب رو ديدم ميشه تعبيرش رو بگيد

 • سلام.من خواب دیدم لباس عروس تنم کردم.ومن عروس نیستم.فقط لباس عروس تنم کردم.وباخواهرم درحال رقص خیلی ارام هستیم.ومن اندوه سنگینی دردلم دارم.ودرجایی هستیم که روشن است وهیچ اهنگی هم نیست.وما2تاتنهاییم دران روشنایی.

 • چند شب پیش خواب دیدم چند مرد از آشنایانمان که لباس کهنه پوشیده بودند در حال رقصیدن و پای کوبی هستد و من به آنها توجهی نمیکردم حتی زمانی که یکی از آنها سعی کرد توجه من را به خود جلب کند رود خودم را برگرداندم. خیلی نگرانم تعبیر آن چیست؟

 • من دیشب تو خواب دیدم آذری میرقصم میشه برام توضیح بدید
  مرسی

 • من خواب دیدم دارم میرقصم وخیلی هم پایکوبی میکنم درضمن موهای بلندوخیلی پروبازی داشتم تعبیرش چیست؟

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب رقصیدن غم و اندوه می‌باشد،

 • امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیرش غم و اندوه و مصیبت است، ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش برای صوفی‌ها و کسانی که خیلی می‌رقصند غم و اندوه است، بعضی از تعبیرگران نیز می‌گویند: تعبیرش بیماری است (دفع بلا و گرفتاری).

 • بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب رقصیدن برای مرد خلاصی از زندان می‌باشد، مخصوصاً اگر در حین رقص پایش در بند باشد، ولی ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیرش برای مردها خصومت و دشمنی، ولی برای زن‌ها رسوائی خواهد بود.

 • سلام ببخشید خواب دیدم عروس خواهرم داره با لباس دنباله دار میرقصه که منم رفتم باهش رقصیدم

 • اگر کسی در خواب دید که به تنهایی و به خاطر شنیدن خبر خوشی می رقصد، و ساز و آوازی او را همراهی نمی کند، از غم و اندوه نجات می یابد

 • اما اگر دید به خاطر لهو و لعب و در جمعی عیاش بدین کار اقدام کرده، در ظاهر شادی است ولی در باطن دور شدن از مبانی ادب و دینی. اگر زنی ببیند در میان نامحرمان می رقصد، آن زن در بیداری محکوم به بد نامی خواهد شد و سر زبانها می افتد و پشت سرش حرف می زنند.

 • اگر کسی در خواب رقص یا به تعبیری (سماع) صوفیان را دید، از آنجا که به جهت شوق خداوند، حرکاتی را انجام می دهند، تعبیرش شادی است و اگر کسی رقاصی حرفه ای در خواب می کرد یا چنین رقصی را می دید تعبیرش غم و اندوه است. رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست.

 • اگر ببینید مردمی دسته جمعی می رقصند، غم و رنجی عمومی پدید می آید که شامل حال همه آنها که می رقصند می شود و اگر کسی می رقصد و دیگران دست می زنند، او گرفتار مصیبت و بلا می شود و آنها که دست می زنند در غم او اندوهگین می شوند. اگر کسی ببیند که در حالت ایستاده یا نشسته و فقط با حرکت دست می رقصد، نشان آن است که به دیگران نیازمند می شود.

 • اگر خواب ببینید مردم ، در مجلس رقص لباسهای زیبا با رنگهای شاد بر تن کرده اند ، و با آهنگی نشاط آور در حال رقص و پایکوبی اند ، تعبیر چنین خوابی کاملاً مساعد و بر وفق مراد است .

 • اما اگر ببینید که در مجلس رقص حضور دارید و دیگران نسبت به شما بی توجه اند ، دلالت بر آن دارد که بزودی یکی از اعضای خانوادة شما فوت خواهد کرد .

 • اگر فردی متأهل خواب ببیند کودکان در حال رقص و پایکوبی اند ، علامت آن است که صاحب خانه ای پر نشاط و فرزندانی مطیع می شوید . اگر جوانترها چنین خوابی ببیند ، علامت وظایفی اندک و لذت بسیار است .

 • اگر خواب ببینید سالمندان در حال رقص اند ، نشانة چشم اندازی بهتر در آینده است

 • اگر خواب ببینید خودتان در حال رقص و پایکوبی هستید ، علامت خوشبختی غیره منتظره است

 • سلام.
  نامزدم خواب دیده که من براش خیلی قشنگ می رقصیدم (در واقعیت تا حالا رقصم رو ندیده)…
  تعبیرش چیه؟

 • اگر کسی در خواب دید که به تنهایی و به خاطر شنیدن خبر خوشی می رقصد، و ساز و آوازی او را همراهی نمی کند، از غم و اندوه نجات می یابد. اما اگر دید به خاطر لهو و لعب و در جمعی عیاش بدین کار اقدام کرده، در ظاهر شادی است ولی در باطن دور شدن از مبانی ادب و دینی. اگر زنی ببیند در میان نامحرمان می رقصد، آن زن در بیداری محکوم به بد نامی خواهد شد و سر زبانها می افتد و پشت سرش حرف می زنند.

 • اگر کسی در خواب رقص یا به تعبیری (سماع) صوفیان را دید، از آنجا که به جهت شوق خداوند، حرکاتی را انجام می دهند، تعبیرش شادی است و اگر کسی رقاصی حرفه ای در خواب می کرد یا چنین رقصی را می دید تعبیرش غم و اندوه است. رقص در خواب اگر به معنای پای کوفتن باشد خوب نیست.

 • اگر ببینید مردمی دسته جمعی می رقصند، غم و رنجی عمومی پدید می آید که شامل حال همه آنها که می رقصند می شود و اگر کسی می رقصد و دیگران دست می زنند، او گرفتار مصیبت و بلا می شود و آنها که دست می زنند در غم او اندوهگین می شوند. اگر کسی ببیند که در حالت ایستاده یا نشسته و فقط با حرکت دست می رقصد، نشان آن است که به دیگران نیازمند می شود.

 • امام صادق (ع) می فرماید: رقص در خواب، دلیل بر غم و اندوه و مصیبت کند.

 • محمد ابن سیرین می گوید: پای کوفتن در خواب، غم و اندوه است.
  بعضی دیگر از معبران می گویند که رقص کردن در خواب، بیماری است و گروهی می گویند رقص کردن برای مردان خلاصی از زندان است، خصوصا اگر کسی که زندانی است این خواب را ببیند.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: رقص درخواب، زنان را رسوائی است و مردان را، دلیل بر خصومت است. اما صوفیان و کسانی که رقص بسیار کنند، دلیل غم است و رقاص درخواب، مردی است که پیوسته درمصیبت خویش یا رد مصیبت دیگران باشد.

 • خواب دیدم که گروهی در یک جشن شبانه در حال رقص هستند و من در گوشه ای ایستادم و فقط به رقص آن ها نگاه میکنم چه تعبیری دارد؟

 • ابن سیرین و سایر معبرین بنام تاریخ رقص و شادمانی کردن در خواب را به نشانه اشک غم و غصه و اندوه تعبیر کرده اند اگر کسی در خواب ببیند که عده ای در حال رقص هستند و خودش از رقصیدن در خواب امتناع میکند به نشانه ی وعده و خبری خوش است اگر کسی در خواب ببیند که جمعی در حال رقص گروهی هستند و به دعوت دیگران خود شخص هم شروع به رقصیدن میکند به نشانه ی بدبختی گرفتاری در زندگی دنیوی میباشد با نگاهی مختصر به تعابیر بالا که برای رقص و خوشحالی کردن آمده است میتوان فهمید که تعبیر چندان مناسب و خوبی برای این خواب وجود ندارد پیشنهاد میشود که اگر این خواب را هر زمانی که دیدید پس از برخاستن صد مرتبه صلوات بفرستید

 • هرکی یه جور تعبیر کرده بالاخره تعبیر رقص چیه آخه یکی گفته غم و اندوه و یکی گفته شادی و خوشبختی غیره منتظره آخرش کدوم درسته آخه

 • من خواب دیدم خوم شوهرم و خواهر شوهرم با یک عده مردم ناشناس دیگر میرقصم و بعد برای یک لباس سرخ میخرم و میپوشه و در حالت خیانت به خودم گیرش میکنم

 • خواب دیدم میرقصم تنهاتعبیرش چیست

 • اگر خواب نا خوشایندی دیدیم باید چه کار کنیم

 • خواب دیدم تو یه سالن بزرگ جلوی کلی ادم اموزش رقص میدم.میشه نعبیرشو بگین.

 • خواب دیدم تو یه سالن بزرگ به کلی ادم که هیچکس رو نمیشناختم اموزش رقص میدم.تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم جشن عروسى برادرم هستش ولى هنوز عروس و داماد تو سالن نیومدن و من در حال این طرف و اون طرف رفتن هستم و عده اى بلند مى شن مى رقصن و بعد یه دفعه سالن و خالى کردن و همه رفتن سا لن کنارى که منم رفتم وسایلم و بردارم تا برم پیششون. تعبیرش چیه؟

 • مادرم دیروز بعد از ظهر خواب دیدند که جوانتر از این بودند و در بین شالیزار ها حالا کودکانه دله ی دله ی کنان دست و پا رو حرکت میدادند. چون حالا رقص و شادمانی نداشت تغییر خوابشان را میخواهم لطفا پاسخ دهید
  . سماسگزارم

 • سلام
  من همین الان خواب میدیم با لباس عروس برا جمعی از فامیل دارم میرقصم و خیلی بهم خوش میگذشتحتی بیدار شدم داشتم میخندیدم
  کسی میدونه معنیش چیه؟

 • خواب دیدم که شوهرم همراه با پدر فوت شده ام در حال رقصیدن هستن ولی رقص آرومی داشتن و من هم دست میزدم.تعبیرش چیه

  • وقتی خواب میبیند خوابتون رو اول از همه برای آب تعریف کنین شیر آب باز کنین خواب رو تعریف کنین و بگین به حق این که مهریه حضرت فاطمه هست به خیر بگذره انشاءالله.تا قبل از اذان ظهر هم برای هیچ کس تعریف نکنید.صدقه هم بدید ✋

 • خواب دیدم که شوهرم همراه با پدر فوت شده ام در حال رقصیدن هستن ولی رقص آرومی داشتن.تعبیرش چیه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.