تعبیر خواب پل

تعبیر خواب پل | تعبیرخواب پل | tabire khab

تعبیر خواب پل,تعبیر خواب پل معلق,تعبیر خواب دیدن پل,تعبیر خواب ساختن پل,تعبیر خواب پل شکسته,تعبیر پل در خواب,تعبیر خواب گذشتن از پل,تعبیر خواب پل صراط,تعبیر خواب پل هوایی,تعبیر خواب پل چوبی,تعبیر خواب پل رودخانه

تعبیر خواب پل , تعبیر خواب پل معلق , تعبیر خواب دیدن پل

خواب پل یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پل در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پل می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پل را مطالعه نمایید و متوجه شوید پل چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پل از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب پل ، چهار چیز است

مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند – پادشاه – نیکوئی و کامرانی یافتن – مال بسیار حاصل کردن

تعبیر خواب پل از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب پل ، پادشاه یا مردی بزرگ است

تعبیر خواب پل از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب گذشتن از پل ، سود است

تعبیر خواب ساختن پل و عمارت ، مال بسیار است

تعبیر خواب پل از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب گذشتن از پلی محکم و استوار ، عبور کردن از خطر است

تعبیر خواب پل شکسته و ویران ، شکست و ناکامی است

تعبیر خواب پل لرزان ، بی اعتباری و تشویش است

تعبیر خواب پل از دید لیلا برایت

تعبیر خواب دیدن پل ، موفقیت در آینده است

تعبیر خواب گذر از روی پل ، خطر است

تعبیر خواب افتادن از روی پل ، بروز مشکلات است

تعبیر خواب عبور از روی پلی قدیمی ، به خطر انداختن خود برای انجام کاری است

تعبیر خواب پل از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب ویران شدن پلی بزرگ ، درماندگی و پریشانی است

تعبیر خواب دیدن پلی شکسته ، ناامیدی است

تعبیر خواب گذشتن از روی یک پل ، غلبه بر مشکلات به شرط مراقبت از خود است

تعبیر خواب نمایان شدن پلی مقابل شما ، پرهیز از ستایش افراد بی وفا است

تعبیر خواب پل | پل در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 40 عدد

 • دیدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ویران نباشد

 • هر چه پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بیننده اعتماد و اطمینان بیشتری می دهد در بیداری پل جاده یا راهی است که بر روی رود خانه یا دره و یا پرتگاه زده اند و وجود آن سبب می شود که ما بدون غوطه خوردن در آب یا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خویش ادامه دهیم و به زمین محکم و بی خطر برسیم.

 • هر چه پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بیننده اعتماد و اطمینان بیشتری می دهد در بیداری پل جاده یا راهی است که بر روی رود خانه یا دره و یا پرتگاه زده اند و وجود آن سبب می شود که ما بدون غوطه خوردن در آب یا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خویش ادامه دهیم و به زمین محکم و بی خطر برسیم.

 • در خواب ما نیز پل همین معنی را می رساند و چون در رویای خویش پل ببینیم لاجرم باید بدانیم که خطری هست که پل برای ایجاد امنیت نسبت به آن است.

 • لیکن باید دید در خواب بیننده خواب نسبت به پل چه وضع و موقعیتی دارد.

 • چنانچه در خواب ببینیم که از روی یک پل محکم و استوار و بزرگ می گذریم همان طور که گفته شد بی تردید خطری ما را تهدید می کند که بزرگ قدرتمند و کریمی دستمان را می گیرد و از مرحله خطر عبور می دهد و به سر منزل امنیت می رساند

 • اگر کارمند و حقوق بگیر باشیم موقعیت شغلی بهتری می یابیم و چنانچه کاسب باشیم اعتبار پیدا می کنیم و نزد همگان مفتخر و معتبر می شویم.

 • پل در خواب مردی است بزرگ و با قدرت که بیننده خواب با او برخورد می کند. پل ویران و شکسته، شکست و ناکامی است.

 • پل لرزان، بی اعتباری و دلهره و تشویش است.ساخت پل خوب است. زیر پل قرار گرفتن خوب نیست

 • محمدبن سیرین گوید: پل در خواب پادشاه است یامردی بزرگ، که مردمان به سبب او به مراد برسند.

 • ابراهیم کرمانی گوید: پل در خواب تاویلش نیکو باشد. اگر دید از پل گذشت، دلیل که از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بیند.

 • اگر دید بنائی بر پل می نهاد و عمارت می کرد، دلیل که ولایت و شاهی یابد و مال بسیار او را جمع شود.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: پل در خواب بر چهار وجه است. اول: مردی است که همه مردمان را به کار آید و حاجت همه کس را روا کند. دوم: پادشاه. سوم: نیکوئی و کامرانی یافتن. چهارم: مال بسیار حاصل … 

 • اگر بیند پل بیفتاد و خراب شد، دلیل است بر تباهی حال پادشاه و نقصان ملک او.

 • محمدبن سيرين گويد: پل در خواب پادشاه است يامردي بزرگ، كه مردمان به سبب او به مراد برسند.

 • پل در خواب تاويلش نيكو باشد.

 • اگر ديد از پل گذشت، دليل كه از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بيند

 • اگر ديد بنائي بر پل مي نهاد و عمارت مي كرد، دليل كه ولايت و شاهي يابد و مال بسيار او را جمع شود.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: پل در خواب بر چهار وجه است. اول: مردي است كه همه مردمان را به كار آيد و حاجت همه كس را روا كند. دوم: پادشاه. سوم: نيكوئي و كامراني يافتن. چهارم: مال بسيار حاصل كردن.

 • اگر بيند پل بيفتاد و خراب شد، دليل است بر تباهي حال پادشاه و نقصان ملك او.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن پل در خواب خوب است به شرط آن که شکسته و ويران نباشد. هر چه پل بزرگتر و محکم تر باشد بهتر است به خواب بيننده اعتماد و اطمينان بيشتري مي دهد در بيداري پل جاده يا راهي است که بر روي رود خانه يا دره و يا پرتگاه زده اند و وجود آن سبب مي شود که ما بدون غوطه خوردن در آب يا پرت شدن در دره و پرتگاه به راه خويش ادامه دهيم و به زمين محکم و بي خطر برسيم. در خواب ما نيز پل همين معني را مي رساند و چون در روياي خويش پل ببينيم لاجرم بايد بدانيم که خطري هست که پل براي ايجاد امنيت نسبت به آن است. ليکن بايد ديد در خواب بيننده خواب نسبت به پل چه وضع و موقعيتي دارد. چنانچه در خواب ببينيم که از روي يک پل محکم و استوار و بزرگ مي گذريم همان طور که گفته شد بي ترديد خطري ما را تهديد مي کند که بزرگ قدرتمند و کريمي دستمان را مي گيرد و از مرحله خطر عبور مي دهد و به سر منزل امنيت مي رساند. اگر کارمند و حقوق بگير باشيم موقعيت شغلي بهتري مي يابيم و چنانچه کاسب باشيم اعتبار پيدا مي کنيم و نزد همگان مفتخر و معتبر مي شويم. پل در خواب مردي است بزرگ و با قدرت که بيننده خواب با او برخورد مي کند. پل ويران و شکسته، شکست و ناکامي است. پل لرزان، بي اعتباري و دلهره و تشويش است.ساخت پل خوب است. زير پل قرار گرفتن خوب نيست.

 • اگر خواب ببينيد پلي بزرگ ويران شده است ، نشانة آن است كه به خاطر از دست دادن عزيزي پريشان و درمانده مي شويد .

 • ديدن پلي شكسته در خواب ، براي جواني نشانة نااميدي در آرزوهاست .

 • اگر در خواب از پلي بگذريد ، دلالت بر آن دارد كه بر مشكلات غلبه خواهيد كرد به شرط آنكه بيشتر مراقب اطراف خود باشيد .

 • اگر خواب ببينيد پلي مقابل پاي شما نمايان مي شود ، دلالت بر آن دارد كه بايد از ستايش افراد بي وفا بپرهيزيد

 • محمدبن سيرين گويد: پل در خواب پادشاه است يامردي بزرگ، كه مردمان به سبب او به مراد برسند.

 • ابراهيم كرماني گويد: پل در خواب تاويلش نيكو باشد.

 • اگر ديد از پل گذشت، دليل كه از پادشاه او را عز و جاه رسد و از او منفعت بيند.

 • اگر ديد بنائي بر پل مي نهاد و عمارت مي كرد، دليل كه ولايت و شاهي يابد و مال بسيار او را جمع شود

 • یوسف نبی علیه السلام گوید: دیدن گذشتن از پل صراط علم شروع کند دیدن پل صراط هوسلطان بود

 • اگر خواب ببینید از روی پلی که بر رودخانة زلالی زده اند ، عبور می کنید ، علامت آن است که کاری لذت بخش و پرمنفعت به دست می آورید . اما اگر آب رودخانه گل آلود باشد ، نشانة زیان و پریشانی موقتی است .

 • اگر زنی خواب ببیند از روی پلی که بر رودخانة زلالی زده اند عبور می کند ، نشانة آن است که با همسری که اخلاقی معتدل دارد ازدواج خواهد کرد . ولی اگر آب رودخانه گل آلود باشد ، با همسری عصبانی ازدواج می کند.

 • اگر زنی خواب ببیند از روی پلی ، در آب پاکیزه رودهانه می افتد ، علامت آن است که دوران بیوه بودن او با ازدواجی به پایان می رسد . اما اگر آب زلال و پاکیزه نباشد ، نشانة آینده ای تاریک خواهد بود .

 • دیدن پل در خواب به این معنا است که در آینده موفقیت زیادی نصیبتان می‏شود.

 • اگر در خواب ببینید که از پلی می‏گذرید، یعنی خطری شما را تهدید می‏کند که باید بیشتر مواظب خود باشید.

 • افتادن از پل بیانگر بروز مشکلات است. اگر خواب ببینید که پلی قدیمی پیش رویتان است و قصد عبور از آن را دارید، نشانه‏ی آن است که برای انجام کاری خود را به خطر می‏اندازید.

 • آنلی بیتون می‏گوید:

  ۱ـ اگر خواب ببینید پلی بزرگ ویران شده است ، نشانة آن است که به خاطر از دست دادن عزیزی پریشان و درمانده می شوید .

  ۲ـ دیدن پلی شکسته در خواب ، برای جوانی نشانة ناامیدی در آرزوهاست .

  ۳ـ اگر در خواب از پلی بگذرید ، دلالت بر آن دارد که بر مشکلات غلبه خواهید کرد به شرط آنکه بیشتر مراقب اطراف خود باشید .

  ۴ـ اگر خواب ببینید پلی مقابل پای شما نمایان می شود ، دلالت بر آن دارد که باید از ستایش افراد بی وفا بپرهیزید .

 • اگر در خواب ببینیم که از روی یک پل محکم و استوار و بزرگ می گذریم، انسان بزرگ و قدرتمندی دستمان را می گیرد و از مرحله خطر عبور می دهد یا موقعیت شغلی بهتری می یابیم.

 • پل ویران و شکسته، شکست و ناکامی است. پل لرزان، بی اعتباری و دلهره و تشویش است.

 • ساختن پل خوب است اما زیر پل قرار گرفتن خوب نیست.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.