تعبیر خواب برس

تعبیر خواب برستعبیرخواب برس | tabire khab

تعبیر خواب برس,تعبیر خواب برس مو,تعبیر خواب برس زدن مو,تعبیر دیدن برس مو در خواب,تعبیر خواب برس سر,تعبیر خواب برس شکسته,تعبیر خواب برسر زدن,تعبیر خواب برس و شانه,تعبير خواب برس خريدن,تعبیر خواب برس کشیدن,تعبیر خواب برس لباس,تعبیر خواب برس نو,تعبیر خواب برس کهنه

تعبیر خواب برس , تعبیر خواب برس مو , تعبیر خواب برس زدن مو

خواب برس یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم برس در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب برس می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب برس را مطالعه نمایید و متوجه شوید برس چه تعبیری دارد

تعبیر خواب برس از دید هانس كورت

تعبیر خواب دیدن برس ، بدشانسی است

تعبیر خواب دیدن برس لباس ، کارهای مشکل است

تعبیر خواب برس از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب برس ، نابسامان بودن کارها است

تعبیر خواب برس کهنه و خراب ، بیماری است

تعبیر خواب برس لباس ، انجام وظیفه ای سنگین در آینده است

تعبیر خواب برس کشیدن لباس ، دریافت پول در برابر انجام کارهای سخت است

تعبیر خواب دیدن برس های گوناگون ، انجام دادن خطا است

تعبیر خواب برس از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب برس ، بر تعداد مشكلات اضافه مي شود .

تعبیر خواب يك برس كهنه ، ناكامي است

تعبیر خواب از يك برس استفاده مي كنيد ، آرزوي اصلي شما برآورده مي شود .

تعبیر خواب يك برس نو مي خريد ، يك دوره عالي شروع ميشود.

تعبیر خواب يك مغازه برس فروشي ، بيماري است

تعبیر خواب يك برس ساز ، گيج خواهيد شد .

تعبیر خواب برس | برس در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 23 عدد

 • دیدن برس در خواب ، نشانة بدبخت شدن در اثر نابسامانی کارهاست .

 • دیدن برس کهنه و خراب ، علامت بیماری است .

 • دیدن برس لباس در خواب ، نشانة وظیفة سنگینی است که در آینده بر دوش شما خواهد افتاد .

 • اگر خواب ببینید لباسهای خود را برس می زنید ، نشانة آن است که بزودی در مقابل کار دشواری که انجام می دهید ، پولی دریافت خواهید کرد .

 • دیدن برسهای گوناگون در خواب ، نشانة انجام دادن خطاست .

 • ديدن برسهاي گوناگون در خواب ، نشانة انجام دادن خطاست

 • اگر خواب ببينيد لباسهاي خود را برس مي زنيد ، نشانة آن است كه بزودي در مقابل كار دشواري كه انجام مي دهيد ، پولي دريافت خواهيد كرد

 • تعبیر دیدن برس در خواب، دلالت بر بدشانسى و بدبیارى دارد.

 • اگر در خواب برس لباس دیدید، یعنى کارهاى مشکل پیش رو دارید.

 • خواب برس: بر تعداد مشکلات اضافه می شود.

 • یک برس کهنه: ناکامی

 • از یک برس استفاده می کنید: آرزوی اصلی شما برآورده می شود.

 • یک برس نو می خرید: یک دوره عالی شروع می شود.

 • یک مغازه برس فروشی: بیماری

 • یک برس ساز: گیج خواهید شد.

 • هانس كورت مى‏گويد:

  مشاهده‏ى برس در خواى، دلالت بر بدشانسى و بدبيارى دارد. اگر در خواب برس لباس ديديد، يعنى كارهاى مشكل پيش رو داريد.

 • آنلي بيتون مى‏گويد:

  ۱ـ ديدن برس در خواب ، نشانة بدبخت شدن در اثر نابساماني كارهاست .

  ۲ـ ديدن برس كهنه و خراب ، علامت بيماري است .

  ۳ـ ديدن برس لباس در خواب ، نشانة وظيفة سنگيني است كه در آينده بر دوش شما خواهد افتاد .

  ۴ـ اگر خواب ببينيد لباسهاي خود را برس مي زنيد ، نشانة آن است كه بزودي در مقابل كار دشواري كه انجام مي دهيد ، پولي دريافت خواهيد كرد .

  ۵ـ ديدن برسهاي گوناگون در خواب ، نشانة انجام دادن خطاست .

 • درکتاب سرزمين روياها آمده است :

  خواب برس : بر تعداد مشكلات اضافه مي شود .

  يك برس كهنه : ناكامي

  از يك برس استفاده مي كنيد : آرزوي اصلي شما برآورده مي شود .

  يك برس نو مي خريد : يك دوره عالي شروع ميشود.

  يك مغازه برس فروشي : بيماري

  يك برس ساز : گيج خواهيد شد .

 • شانه در خواب، دليل بر مردي بود كه او را حسبي و نسبي نبود و در دين او نفاق بود. اگر بيند سر و ريش خود را شانه مي كرد، دليل كه از غم فرج يابد.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند ريش را شانه كرد، دليل زكات مال بدهد و ديدن شانه تراش در خواب، دليل بر مردي باشد كه غم و اندوه از دل ببرد.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: خود شانه نشانه پريشاني فکر و خيال است. نه به معني غم و اندوه بل که تشتت فکر و ترديد در اتخاذ تصميم و گاه ترديد در انتخاب. در اين صورت اگر در رويا ببينيد که شانه اي داريد يا شانه اي خريده ايد يا شانه را کسي به شما داده چندي گرفتار پريشاني از نوعي که گفته شد مي شويد. اگر شانه اي در خواب ببينيد که دنده هايش شکسته زيان مي بينيد و تسلسل و توالي کارهايتان از دست مي رود. اما اگر با شانه موي خويش را شانه کنيد نيکو است چون از تشتت و پريشاني فکر و از ترديد و دودلي نجات مي يابيد و غم و رنج را از خود مي رانيد و کارهايتان روال مطلوب مي گيرد. اگر در خواب ببينيد که موي را شانه مي کنيد و به شانه موي چسبيده، يعني چند تار موي شما کم شده و ريخته و با شانه پائين آمده کاري در جهت تنظيم امور خود مي کنيد که به شان و حرمت شما لطمه مي زند و به قدر موئي که از سرتان کم شده از آبروي شما کاسته مي گردد. براي زنان شانه نشانه وجاهت معنوي است و زني اگر در خواب ببيند موي خويش را شانه مي زند در خانه و خانواده عزت و حرمت مي يابد و نزد شوهر عزيز مي شود. وامداري اگر در خواب ببيند که موي خويش را شانه مي کند آن طور که مويش صاف شده و شانه بر آن بند نمي شود و سر مي خورد و پائين کشيده مي شود از غم و اندوه بدهکاري فرج حاصل مي کند و اوم خويش را مي پردازد. اگر زن يا مردي مورد اتهام قرار گرفته باشد و ببيند که موي خويش را به طريقي که گفته شد شانه مي زند و مويش صاف شده برائت حاصل مي کند و از او رفع اتهام مي شود. اگر مريضي اين را در خواب ببيند از بيماري و رنجوري شفا مي يابد. حال اگر ببينيد که موي خود را شانه مي کنيد ولي موي چنان ژوليده است که شانه در آن فرو نمي رود و کار نمي کند و پائين نمي آيد خوب نيست زيرا خواب شما مي گويد با مشکلات بزرگ رو به رو مي شويد و گره بر کارتان مي افتد.

 • آنلي بيتون مى‏گويد:
  1ـ ديدن شانه هاي برهنه در خواب ، نشانة آن است كه تفييرات شادي آور باعث مي شود كه با نگاهي ديگر به جهان بنگريد .
  2ـ اگر خواب ببينيد شانه هايتان باريك به نظر مي رسد ، علامت آن است كه براي انتخاب تفريح و سرگرمي ، سليقه هاي ديگران مورد توجه شما قرار خواهد گرفت

 • اگر در خواب‌، مشغول‌ استفاده‌ از برس‌ مو باشید، یعنی‌ مجبورید با موقعیتی‌ در بیداری‌ مواجه‌ و رودررو گردید چرا که‌در غیر این‌ صورت‌ و نادیده‌ گرفتن‌ واقعیت‌ موجود، اوضاع‌ از کنترلتان‌ خارج‌ می‌شوند.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.