تعبیر خواب حجامت

تعبیر خواب حجامت | تعبیرخواب حجامت | tabire khab

تعبیر خواب حجامت,تعبیر خواب حجامت شدن,تعبير خواب حجامت,تعبیر خواب دیدن حجامت,تعبير خواب حجامت كردن,تعبیر دیدن حجامت در خواب,تعبیر خواب خون حجامت,تعبیر حجامت در خواب دیدن

تعبیر خواب حجامت , تعبیر خواب حجامت شدن , تعبير خواب حجامت

خواب حجامت یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم حجامت در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب حجامت می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب حجامت را مطالعه نمایید و متوجه شوید حجامت چه تعبیری دارد

تعبیر خواب حجامت از دید حضرت امام جعفر صادق

تعبیر خواب دیدن حجامت ، هفت چیز است

امانت به صاحب دادن – شرط خواندن – ولایت یافتن – شادمان شدن – با پیران صحبت داشتن سنت پیغمبر نگاه داشتن

اگر عالم است از علم معزول شدن، خاصه چون بیند که حجام جوان است. اگر حجام پیر است، دلیل که از علت رسته شود.

تعبیر خواب حجامت از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب حجامت کردن ، شادی است

تعبیر خواب حجامت از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب حجامت شدن توسط دوست ، امانت سپردن به دوست است

تعبیر خواب حجامت شدن توسط دشمن ، امنیت و رهایی از غم است

تعبیر خواب حجامت از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب حجامت کردن یک فرد پیر ، درست شدن کار است

تعبیر خواب حجامت کردن یک فرد جوان ، پیروزی دشمن بر او است

تعبیر خواب حجامت از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب حجامت ، سو استفاده و تعدی است

تعبیر خواب حجامت شدن توسط یک غریبه ، آشنایی به پول و شغل شما چشم دوخته است

تعبیر خواب دیدن حجامت ، اختلاف است

تعبیر خواب حجامت | حجامت در خواب دیدن | تعبیر خواب

35 comments

 1. اگربیند حجامی بیگانه در جایگاهی بیگانه او را حجامت کرد، دلیل که کتابی نویسد و ولایتی در گردن خود کند.

 2. اگر بیند کسی او را حجامت کرد دوست او بود، دلیل که امانتی به وی سپارد.

 3. اگر دشمن است از شر او ایمن شود و از غم فرج یابد و اگر آن کس جوانی بود همین تاویل را دارد، اگر پیر است عز و بزرگی یابد.

 4. اگر بیند که پیری را حجامت کرد، کارش نیکو شود. اگر بیند پادشاهی را حجامت کرد، دلیل که مقرب پادشاه شود.

 5. اگر بیند جوانی را حجامت کرد، دلیل که دشمن بر او ظفر یابد. اگر بیند شیشه او بشکست دلیل که زنش بمیرد یا طلاقش دهد.

 6. حجام پیر بخت بیننده خواب بود و حجام جوان دشمن او بود.

 7. اگر بیند حجامی کرد شیشه بنهاد و خون برگرفت.

 8. اگر خداوند خواب عالم است، دلیل که مستوفی شود یا دبیر پادشاه شود.

 9. اگر خداوند خواب عالم نبود، دلیل که در وام ها غره نام ها نویسند و آخر زشتی کنند.

 10. حضرت امام جعفر صادق فرماید:

  دیدن حجامت به خواب، دلیل بر هفت وجه است.

  اول: امانت به صاحب دادن.

  دوم: شرط خواندن.

  سوم: ولایت یافتن.

  چهارم: شادمان شدن.

  پنجم: با پیران صحبت داشتن.

  ششم: سنت پیغمبر نگاه داشتن.

  هفتم: اگر عالم است از علم معزول شدن، خاصه چون بیند که حجام جوان است. اگر حجام پیر است، دلیل که از علت رسته شود.

 11. بعضی از معبران گویند:

  اگر حجام جوان بیند، اگر پیر، دلیل که دروغ بر وی گواهی دهند و از آن او را بیم هلاک است و حجام به قول بعضی کاتب و جراح است و بعضی از معبران گویند که کار او گشاده شود.

 12. حجامت خون گرفتن از انسان است و اسم فاعل آن حجام. در قدیم این عمل بسیار متداول بود و هر بهار بیشتر بچه ها خون می گرفتند و ایشان را حجامت می کردند با این تصور که خون کثیف از بین برود و به جای آن بدن خون تازه بسازد. امروز این کار را نمی کنند مگر در بیمارستان ها و به تجویز پزشکان متخصص. معبران درباره حجامت زیاد نوشته اند ولی چون رسم نیست و به ندرت احتمال دیدن آن در خواب هست م

 13. ابن سیرین نوشته اگر کسی ببیند حجامت می شود آن که حجامت می کند اگر دوست باشد امانتی به حجامت شونده می سپارد و اگر بیگانه و دشمن باشد بر دشمن چیره می گردد.

 14. حجامت سوء استفاده و تعدی است. چنانچه در خواب ببینید که شما کسی را حجامت می کنید شما به حدود آن شخص تجاوز و به حق او تعدی می کنید.

 15. چنانچه ببینید کسی شما را حجامت می کند اگر حجام نا آشنا باشد آشنایی به مال شما تجاوز می کند یا پول شما را می خورد و یا به شغل و مقامتان چشم می دوزد و اگر آشنا و دوست باشد از دشمن ناشناسی ضربه می خورید یا متضرر می شوید و یا به سبب او معزول می گردید چنانچه شاهد حجامت باشید اختلافی اتفاق می افتد منجر به تجاوز و سوء استفاده که شما هم در آن دخیل هستید.

 16. یوسف نبی علیه السلام گوید:

  حجامت کردن شادی بود

 17. اگربيند حجامي بيگانه در جايگاهي بيگانه او را حجامت كرد، دليل كه كتابي نويسد و ولايتي در گردن خود كند. اگر بيند كسي او را حجامت كرد دوست او بود، دليل كه امانتي به وي سپارد. اگر دشمن است از شر او ايمن شود و از غم فرج يابد و اگر آن كس جواني بود همين تاويل را دارد، اگر پير است عز و بزرگي يابد.

 18. اگر بيند كه پيري را حجامت كرد، كارش نيكو شود. اگر بيند پادشاهي را حجامت كرد، دليل كه مقرب پادشاه شود. اگر بيند جواني را حجامت كرد، دليل كه دشمن بر او ظفر يابد. اگر بيند شيشه او بشكست دليل كه زنش بميرد يا طلاقش دهد.

 19. حجامت خون گرفتن از انسان است و اسم فاعل آن حجام. در قديم اين عمل بسيار متداول بود و هر بهار بيشتر بچه ها خون مي گرفتند و ايشان را حجامت مي کردند با اين تصور که خون کثيف از بين برود و به جاي آن بدن خون تازه بسازد. امروز اين کار را نمي کنند مگر در بيمارستان ها و به تجويز پزشکان متخصص. معبران درباره حجامت زياد نوشته اند ولي چون رسم نيست و به ندرت احتمال ديدن آن در خواب هست مختصر اشاره اي مي شود. چنانچه در خواب ببينيد که شما کسي را حجامت مي کنيد شما به حدود آن شخص تجاوز و به حق او تعدي مي کنيد. چنانچه ببينيد کسي شما را حجامت مي کند اگر حجام نا آشنا باشد آشنايي به مال شما تجاوز مي کند يا پول شما را مي خورد و يا به شغل و مقامتان چشم مي دوزد و اگر آشنا و دوست باشد از دشمن ناشناسي ضربه مي خوريد يا متضرر مي شويد و يا به سبب او معزول مي گرديد چنانچه شاهد حجامت باشيد اختلافي اتفاق مي افتد منجر به تجاوز و سوء استفاده که شما هم در آن دخيل هستيد.

 20. جابر مغربي گويد:
  حجام پير بخت بيننده خواب بود و حجام جوان دشمن او بود. اگر بيند حجامي كرد شيشه بنهاد و خون برگرفت. اگر خداوند خواب عالم است، دليل كه مستوفي شود يا دبير پادشاه شود. اگر خداوند خواب عالم نبود، دليل كه در وام ها غره نام ها نويسند و آخر زشتي كنند.

 21. حجام پیر بخت بیننده خواب بود و حجام جوان دشمن او بود.

 22. اگر بیند حجامی کرد شیشه بنهاد و خون برگرفت.

 23. اگر خداوند خواب عالم است، دلیل که مستوفی شود یا دبیر پادشاه شود.

 24. اگر خداوند خواب عالم نبود، دلیل که در وام ها غره نام ها نویسند و آخر زشتی کنند.

 25. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر شخص حجامت کننده، نویسنده و کاتب و جراح است و بعضی دیگر گفته‌اند کار تو رو به راه می‌شود.

 26. ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی دوستت تو را حجامت می‌کند، تعبیرش این است که امانتی را به تو می‌سپارد.

 27. اگر ببینی حجامت کننده‌ای ناشناس در جای ناشناسی تو را حجامت می‌کند، یـعـنـی نوشته و قراردادی را می‌نویسی و مسئولیت ریاست و حکومت کردن را به عهده می‌گیری.

 28. اگر ببینی شخص پیری تو را حجامت می‌کند، یـعـنـی عزت و بزرگی به دست می‌آوری، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیر حجامت کنندۀ پیر، بخت و اقبال تو می‌باشد، ‌‌‌‌‌

 29. امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند: یـعـنـی از بیماری نجات پیدا می‌کنی.

 30. جابر مغربی می‌گوید: تعبیر حجامت کنندۀ جوان، دشمن تو می‌باشد. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی شخصی جوان یا دشمنت تو را حجامت می‌کند، یـعـنـی از شر دشمن خودت در امان می‌مانی و از غم و اندوه نجات پیدا می‌کنی، ‌‌‌‌‌ ولی امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی شخص جوانی تو را حجامت می‌کند، یـعـنـی چنانچه فرد عالم و دانشمندی باشی، از علم، برکنار و عزل می‌شوی.

 31. بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر حجامت کنندۀ پیر یا جوان این است که بر علیه تو شهادت دروغ می‌دهند، بطوری که ممکن است در اثر آن به هلاکت برسی (دفع بلا و گرفتاری)

 32. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی «پادشاهی» را حجامت می‌کنی، تعبیرش این است که نزدیک و مقرب پادشاه می‌شوی و به خواسته‌ات می‌رسی.

 33. اگر ببینی شخص جوانی را حجامت می‌کنی، یـعـنـی از دشمن شکست می‌خوری.

 34. اگر ببینی شخص پیر و سالخورده‌ای را حجامت کرده‌ای، یـعـنـی کار تو بهتر می‌شود .

 35. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی شیشۀ حجامت تو شکسته است، تعبیرش این است که زنت از دنیا می‌رود یا اینکه او را طلاق می‌دهی.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای حجامت عبارتند از: 1- امانت‌داری 2- شرط کردن 3- به حکومت رسیدن 4- شاد شدن 5- ارتباط و مصاحبت با پیرها 6- نگهداری و حفظ سنت پیامبر (ص) 7- اگر دانشمند هستی، از علم برکنار و عزل می‌شوی، مخصوصاًً اگر ببینی شخص جوانی تو را حجامت می‌کند (تعبیرهای مختلف).

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.