تعبیر خواب پاییز

تعبیر خواب پاییز | تعبیرخواب پاییز | tabire khab

تعبیر خواب پاییز,تعبیر خواب برگ پاییزی,تعبیر خواب فصل پاییز,تعبیر خواب برگهای پاییزی,تعبیر خواب درخت پاییزی,تعبیر خواب برف در پاییز,تعبیر خواب برف در فصل پاییز,تعبیر خواب جنگل پاییزی,تعبیر خواب برگ پاییز,تعبير خواب برگ پاييزي,تعبير خواب برف در پاييز,تعبیر خواب برگ های پاییزی,تعبیر خواب برگ ریزان پاییز,تعبیر خواب فصل زمستان,تعبیر خواب فصل تابستان,تعبیر خواب درختان پاییزی,تعبیر خواب درخت پاییز,تعبیر خواب باریدن برف در پاییز,تعبیر خواب بارش برف در پاییز,تعبیر خواب دیدن برف در پاییز,تعبیر خواب برف در فصل زمستان,تعبیر خواب برف در فصل تابستان

تعبیر خواب پاییز , تعبیر خواب برگ پاییزی , تعبیر خواب فصل پاییز

خواب پاییز یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پاییز در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پاییز می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پاییز را مطالعه نمایید و متوجه شوید پاییز چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پاییز از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب دیدن پاییز ، سود بردن از اختلاف دیگران است

تعبیر خواب ازدواج در فصل پاییز ، یافتن شوهری دلخواه است

تعبیر خواب پاییز | پاییز در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 22 عدد

 • ديدن خزان با علائم و نشانه هائي که دارد در خواب هاي ما خوب نيست. اگر در خواب ببينيد که هوا گرفته و ابري است و احساس سرما بکنيد و مشاهده کنيد که درختان زرد و پژمرده شده اند و به اين ترتيب در مي يابيد که خزان فرارسيده است يک دوره کوتاه گرفتگي و ملال براي شما پيش مي آيد که البته طولاني نيست و زود مي گذرد.

 • حساسي که طي روزهاي آينده در جريان برخورد با حوادث و مسائل براي ما پيش مي آيد و ايجاد مي گردد در خواب ما به صورت پائيز و عوارض و علائم آن متجلي مي شود که گرفتگي خاطر و ملال يکي از آن ها است.

 • اگر خزان باشد و شما در خواب بر درختان ميوه ببينيد تعبير آن بستگي به آن ميوه بخصوص دارد که ديده ايد.

 • اگر در فصل خزان در صحرا باشيد و خرمن گندم را ببينيد بهتر است چرا که خواب شما مي گويد نعمت و برکت مي يابيد اما آزرده و ملول هم مي شويد.

 • اگر در خزان نم نم باران ببارد خوب است زيرا خواب مي گويد تسکين مي يابيد، دل جوئي مي شويد، مورد محبت و نعمت قرار مي گيريد اما رگبار خوب نيست مخصوصا در خزان.

 • رگباري که درخواب مجبور باشيد سرپناه بجوئيد در فصل خزان گوينده مصيبت و بلا است. روي هم رفته ديدن خزان در خواب يک دوره کوتاه گرفتگي خاطر ملال است که البته زود مي گذرد.

 • اگر کسی در فصل پاییز، خواب پاییز و ریزش برگ درختان را ببیند، غم و اندوهش از بین می رود.

 • اگر در غیر فصل پاییز، خواب برگ ریزان درختان را ببیند، برایش سختی و غم می رسد.

 • اگر خواب ببینید که هوا گرفته و ابری و سرد است و درختان پژمرده اند، یک دوره کوتاه و گذرای ناراحتی برایتان پیش می آید.

 • اگر ببینید که خزان است و شما در صحرا هستید و خرمن گندم را ببینید، نعمت و برکت می یابید اما آزرده و ملول هم می شوید.

 • اگر در خزان نم نم باران ببارد خوب است زیرا باران نشانه آرامش و تسکین دل است. اما دیدن رگبار خوب نیست مخصوصا در خزان. رگباری که درخواب مجبور باشید سرپناه بجوئید در فصل خزان گوینده مصیبت و بلا است

 • اگر زني خواب فصل پاييز ببيند ، نشانة آن است كه از دعوا و اختلافات ديگران براي كسب دارايي سود خواهد برد .

 • اگر زني خواب ببيند در فصل پاييز مي خواهد ازدواح كند ، نشانة آن است كه شوهري دلخواه خواهد يافت و زندگي مطلوبي خواهد داشت .

 • دیدن فصل پاییز و هوای ابری و گرفته مخصوص این فصل در خواب خوب نیست و دوره ای کوتاه از زندگی پیش رو است که همراه با رنج و ملال گذرانده خواهد شد.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: دیدن پاییز با علائم و نشانه هائی که دارد در خواب های ما خوب نیست. اگر در خواب ببینید که هوا گرفته و ابری است و احساس سرما بکنید و مشاهده کنید که درختان زرد و پژمرده شده اند و به این ترتیب در می یابید که پاییز فرارسیده است یک دوره کوتاه گرفتگی و ملال برای شما پیش می آید که البته طولانی نیست و زود می گذرد.

 • آنلی بیتون می گوید: اگر زنی خواب فصل پاییز ببیند، نشانه آن است که از دعوا و اختلافات دیگران برای کسب دارایی سود خواهد برد.

 • اگر زنی خواب ببیند در فصل پاییز می خواهد ازدواج کند، نشانه آن است که شوهری دلخواه خواهد یافت و زندگی مطلوبی خواهد داشت.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: در تقسیم بندی خاصی که معبران دارند میوه های پاییزی یا زرد رنگ را خوب نمی دانند مگر در مواردی استثنایی

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در فصل پاییز در صحرا باشید و خرمن گندم را ببینید بهتر است چرا که خواب شما می گوید نعمت و برکت می یابید اما آزرده و ملول هم می شوید.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در پاییز نم نم باران ببارد خوب است زیرا خواب می گوید تسکین می یابید، دل جوئی می شوید، مورد محبت و نعمت قرار می گیرید اما رگبار خوب نیست مخصوصاً در پاییز. رگباری که درخواب مجبور باشید سرپناه بجویید در فصل پاییز گوینده مصیبت و بلا است.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: کوکب و زنبق گل های غم و ناکامی هستند چون از دسته گل های پاییزی بشمار می آیند.

 • درکتاب سرزمین رویاها آمده است:

  خواب ریزش برگ ها: یک بیماری خطرناک
  برگهای زرد شده: شادی
  برگ ریزان پاییز: یک ناکامی در عشق

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.