کامل ترین مرجع "تعبیر خواب نهنگ" از دید 5 عالم بزرگ تعبیر خواب ایران و جهان و اسلام

تعبیر خواب نهنگ

تعبیر خواب نهنگ | تعبیرخواب نهنگ | tabire khab

تعبیر خواب نهنگ,تعبیر خواب نهنگ در دریا,تعبیر خواب نهنگ در آب,تعبیر خواب نهنگ سفید,تعبیر خواب نهنگ مرده,تعبیر خواب نهنگ قاتل,تعبیر خواب نهنگ و کوسه,تعبير خواب نهنگ قاتل,تعبير خواب نهنگ سفيد,تعبير خواب نهنگ سياه,تعبیر دیدن نهنگ سفید در خواب,تعبير خواب نهنگ مرده

تعبیر خواب نهنگ , تعبیر خواب نهنگ در دریا , تعبیر خواب نهنگ در آب , تعبیر خواب نهنگ سفید

خواب نهنگ یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم نهنگ در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب نهنگ می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب نهنگ را مطالعه نمایید و متوجه شوید نهنگ چه تعبیری دارد

تعبیر خواب نهنگ از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب نهنگ ، مردی دزد است

تعبیر خواب نهنگ تو را خفه کند ، غرق شدن در آب است

تعبیر خواب آسیب دیدن از نهنگ ، ضربه خوردن از دشمن است

تعبیر خواب نهنگ از دید اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

تعبیر خواب نهنگ تو را بخورد ، توسط ماهی هلاک می شود

تعبیر خواب جنگیدن و کشتن نهنگ ، برتری بر دشمن است

تعبیر خواب پوست و گوشت و استخوان نهنگ ، ضرر و زیان مالی است

تعبیر خواب نهنگ از دید خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب نهنگ ناراحتی و اندوه و مصیبت و بلا است

تعبیر خواب نهنگ از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب نزدیک شدن نهنگ به کشتی ، به دلیل مشغله کاری ثروتی عظیم را از دست می دهید

تعبیر خواب نزدیک شدن نهنگ به کشتی شما و محو شدن ، موفقیت به دلیل کار زیاد است

تعبیر خواب نهنگی که کشتی را واژگون کند ، منتظر گرداب مصیبت ها باشید

تعبیر خواب نهنگ ضرر مالی است

تعبیر خواب نهنگ از دید کتاب سرزمین رویاها

تعبیر خواب یك نهنگ ، یك دورة بسیار خوب در زندگی شما شروع می شود .

تعبیر خواب نگاه کردن به نهنگ ، یك نفر كینه خود را از شما پنهان می كند .

تعبیر خواب به شکار نهنگ رفتن ، پول از دست رفته را بدست می آورید .

تعبیر خواب شکار نهنگ ، یك دشمن درصدد صدمه زدن به شماست .

تعبیر خواب کشتن نهنگ ، شانس است

تعبیر خواب نهنگ | نهنگ در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 63 عدد

 • دیدن نهنگ به خواب . دلیل بر مرد یدزد است. اگر بیند نهنگ او را سوی آب کشید و غرق کرد، دلیل که در آب غرق شود. اگر بیند نهنگ او را بگزید، دلیل که از دشمن مضرت بیند

 • گر بیند نهنگ او را فرو برد، دلیل كه ماهى او را هلاك كند.

 • اگر بیند با نهنگ جنگ نمود و بر وى غالب شد، دلیل كه بر دشمن ظفر یابد

 • اگر غالب نشد به خلاف این است و دیدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب، دلیل مضرت است.

 • اگر خواب ببینید نهنگی به یك كشتی نزدیك می شود ، علامت آن است كه با قبول كردن وظایف متعدد ، ثروتی از كف می دهید .

 • اگر خواب ببینید نهنگی به كشتی نزدیك می شود و ناگاه محو می گردد ، علامت آن است كه وظایفی كه به عهده گرفته اید با موفقیت به سرانجام خواهید رساند

 • اگر خواب ببینید نهنگی كشتی را واژگون می سازد ، علامت آن است كه به گرداب مصیبتها خواهید افتاد .

 • ابراهیم کرمانیگوید: اگر بیند نهنگ او را فرو برد، دلیل که ماهیاو را هلاک کند. اگر بیند با نهنگ جنگ نمود و بر ویغالب شد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر غالب نشد به خلاف این است ودیدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب ، دلیل مضرت است.

 • دیدن نهنگ در خواب، علامت ضرر مالى است. اگر در خواب مشاهده كنید نهنگى كشتى را واژگون مى‏كند، به این معنا است كه اتفاقات ناگوارى پیش رو دارید

 • خواب یك نهنگ : یك دورة بسیار خوب در زندگی شما شروع می شود

 • به یك نهنگ نگاه می كنید : یكنفر كینه خود را از شما پنهان می كند .

  • نهنگی به خانه ی م

 • به صید نهنگ می روید : پول از دست رفته را بدست می آورید .

 • یك نهنگ صید می كنید : یك دشمن درصدد صدمه زدن به شماست .

 • یك نهنگ را می كشید : شانس

 • دیدن نهنگ در خواب، بر ناراحتی و اندوه، بلا و مصیبت و خشم خداوند دلالت دارد.

 • اگر خواب ببینید نهنگیبه یک کشتینزدیک میشود ، علامت آن است که با قبول کردن وظایف متعدد ، ثروتیاز کف میدهید .

 • اگر خواب ببینید نهنگیبه کشتینزدیک میشود و ناگاه محو میگردد ، علامت آن است که وظایفیکه به عهده گرفته اید با موفقیت به سرانجام خواهید رساند .

 • اگر خواب ببینید نهنگی کشتی را واژگون میسازد ، علامت آن است که به گرداب مصیبتها خواهید افتاد .

 • ديدن نهنگ به خواب. دليل بر مردي دزد است. اگر بيند نهنگ او را سوي آب كشيد و غرق كرد، دليل كه در آب غرق شود. اگر بيند نهنگ او را بگزيد، دليل كه از دشمن مضرت بيند. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند نهنگ او را فرو برد، دليل كه ماهي او را هلاك كند. اگر بيند با نهنگ جنگ نمود و بر وي غالب شد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد. اگر غالب نشد به خلاف اين است وديدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب، دليل مضرت است.

 • بالن با کسر (لام) از بزرگترين آبزيان زنده زاست که در فارسي آن را نهنگ مي ناميم. معبران سنتي نهنگ يا بالن را به دزد تعبير کرده اند و در نفايس الفنون دشمن نوشته شده…

 • ديدن نهنگ در خواب به اين علت که از آبزيان است ميمون و مبارک مي تواند باشد بخصوص اگر در خواب ببينيد که بر آن سوار شده ايد و مي رويد. اگر در خواب ديديد که بر پشت بالن سوار شده ايد بر مشکلات و دشواري ها غلبه مي کنيدو چنانچه دشمني داريد او را شکست مي دهيد

 • رو به رو شدن در دريا يا بالن يا نهنگ مواجه با دشمني است قوي و تيز چنگ يا امري خطير و سرنوشت ساز رخ به رخ قرار مي گيريد

 • چنانچه در خواب ببينيد که از مقابل نهنگ گريختيد خواب شما مي گويد از خطر مي رهيد و دشمن ( اگر داريد) نمي تواند به شما آسيب برساند ولي تداوم فرار تشويش و دلهره اي است که چندي در زندگي شما ادامه خواهد داشت.

  • سلام
   من در خواب دیدم یهو نهنگ خاست منو ببلعه خودمو عقب کشیدم نتونست و از ترس ازخواب بلند شدم مثل کابوس بود .
   ممنون

 • چنانچه در خواب ببينيد که در دريا بالن يا نهنگي ديديد و او را کشتيد مثل تعبير سوار شدن بر نهنگ بر مشکلات يا دشمن چيره مي شويد و در کار خود توفيق بزرگ بدست مي آوريد

 • اگر ديديد که گوشت نهنگ را مي خوريد و بالني را قطعه قطعه کرده و سهمي نيز به شما داده اند خواب شما مي گويد ميراث مي بريد و کسي مي ميرد که ما ترک او متعلق به شما خواهد شد.

 • چنانچه بيننده خواب ببيند که بالن را به دنبال خود مي کشد چندي با مشکلات دست و پنجه نرم مي کند و دستخوش نگراني و تشويش مي شود. اگر در خواب ديديد که بالن يا نهنگ شما را گاز گرفت دشمن به شما آسيب مي رساند

 • خوردن گوشت بالن يا نهنگ همان طور که گفته شد ميراث است اما ديدن پوست و استخوان او خوب نيست.

 • با سلام من خواب بچه نهنگ ديدم در دريايى بزرگ كه به دنبالش ميرفتم و او رسيد به مادرش و مادرش به او غذا داد و من شاهد اين دو نهنگ بودم

 • آنلي بيتون مى‏گويد:
  اگر خواب ببينيد نهنگي به يك كشتي نزديك مي شود ، علامت آن است كه با قبول كردن وظايف متعدد ، ثروتي از كف مي دهيد .
  اگر خواب ببينيد نهنگي به كشتي نزديك مي شود و ناگاه محو مي گردد ، علامت آن است كه وظايفي كه به عهده گرفته ايد با موفقيت به سرانجام خواهيد رساند .
  اگر خواب ببينيد نهنگي كشتي را واژگون مي سازد ، علامت آن است كه به گرداب مصيبتها خواهيد افتاد .
  ديدن نهنگ در خواب، علامت ضرر مالى است. اگر در خواب مشاهده كنيد نهنگى كشتى را واژگون مى‏كند، به اين معنا است كه اتفاقات ناگوارى پيش رو داريد

 • اگر خواب ببینیم که نهنگی در دریا در حال بالا و پایین رفتن است و از لوله تنفسی او آب فواره می زند، تعبیر آن مرد سارق و نیرنگ باز و دزدی است که از آزار دیگران به شوق می آید

 • اگر کسی خود را در کشتی و در دریا دید که نهنگی کشتی او و همراهانش را غرق کرد، پایان عمرش نزدیک است. اگر ببیند نهنگ او را آسیب رساند، دلیل که از دشمن مضرت ببیند.

 • دیدن نهنگ در خواب، نشانه رسیدن به ثروتی هنگفت است بخصوص اگر ببینید که بر آن سوار شده اید و می روید. اگر دیدید که بر پشت نهنگ سوار شده اید، بر مشکلات و دشواری ها غلبه می کنید و چنانچه دشمنی دارید او را شکست می دهید.

 • اگر از مقابل نهنگ گریختید، از خطر می رهید. اگر در دریا بالن یا نهنگی دیدید و او را کشتید، بر مشکلات یا دشمن چیره می شوید و در کار خود توفیق بزرگ بدست می آورید.

 • اگر گوشت نهنگ می خوردید و بالنی را تکه تکه کرده و سهمی نیز به شما دادند، میراث می برید.

 • اگر کسی ببیند که بالن را به دنبال خود می کشد، چندی با مشکلات دست و پنجه نرم می کند و دستخوش نگرانی و تشویش می شود.

 • اگر در خواب دیدید که بالن یا نهنگ شما را گاز گرفت، دشمن به شما آسیب می رساند.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند نهنگ او را فرو برد، دلیل که ماهی او را هلاک کند

 • اگر ببیند با نهنگ جنگ نمود و بر وی غالب شد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد.

 • اگر غالب نشد به خلاف این است و دیدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب ، دلیل مضرت است.

 • این‌ پستاندار عظیم‌ الجثه‌ آبزی‌ نماد ارتباطی‌ است‌ که‌بین‌ ضمیر ناخودآگاه‌ و ضمیر خودآگاه‌ وجود دارد.

 • .نهنگ‌ می‌تواند نشان‌ دهنده‌ میزانی‌ از هوشیاری‌،خودآگاهی‌، ذکاوت‌، تیزهوشی‌، فراست‌، زیرکی‌، شهود و الهام‌ باشد

 • برخی‌ معتقدند که‌ نهنگ‌ نمایانگر قدرت‌عاطفی‌ ما و یا پیام‌ آوری‌ از قلمرو معنوی‌ است‌

 • اگر درخواب‌ تان‌ اقیانوس‌ یا دریا متلاطم‌ و طوفانی‌ باشد ونهنگ‌ غیر قابل‌ پیش‌ بینی‌ و یا آماده‌ حمله‌، لازم‌ است‌که‌ به‌ دقت‌ به‌ بررسی‌ محیط عاطفی‌ و احساسی‌ زندگی‌تان‌ بپردازید.

 • در چنین‌ شرایط ناخوشایندی‌ در خواب‌،این‌ حیوان‌ عظیم‌ الجثه‌ می‌تواند نشانگر مسایل‌ ومشکلات‌ توان‌ کاه‌ و کوبنده‌ عاطفی‌ یا روانی‌ باشد.

 • ممنون خوب بود

 • بالن با کسر (لام) از بزرگترين آبزيان زنده زاست که در فارسي آن را نهنگ مي ناميم. معبران سنتي نهنگ يا بالن را به دزد تعبير کرده اند و در نفايس الفنون دشمن نوشته شده…
  ديدن نهنگ در خواب به اين علت که از آبزيان است ميمون و مبارک مي تواند باشد بخصوص اگر در خواب ببينيد که بر آن سوار شده ايد و مي رويد. اگر در خواب ديديد که بر پشت بالن سوار شده ايد بر مشکلات و دشواري ها غلبه مي کنيدو چنانچه دشمني داريد او را شکست مي دهيد. رو به رو شدن در دريا يا بالن يا نهنگ مواجه با دشمني است قوي و تيز چنگ يا امري خطير و سرنوشت ساز رخ به رخ قرار مي گيريد. چنانچه در خواب ببينيد که از مقابل نهنگ گريختيد خواب شما مي گويد از خطر مي رهيد و دشمن ( اگر داريد) نمي تواند به شما آسيب برساند ولي تداوم فرار تشويش و دلهره اي است که چندي در زندگي شما ادامه خواهد داشت. چنانچه در خواب ببينيد که در دريا بالن يا نهنگي ديديد و او را کشتيد مثل تعبير سوار شدن بر نهنگ بر مشکلات يا دشمن چيره مي شويد و در کار خود توفيق بزرگ بدست مي آوريد. اگر ديديد که گوشت نهنگ را مي خوريد و بالني را قطعه قطعه کرده و سهمي نيز به شما داده اند خواب شما مي گويد ميراث مي بريد و کسي مي ميرد که ما ترک او متعلق به شما خواهد شد. چنانچه بيننده خواب ببيند که بالن را به دنبال خود مي کشد چندي با مشکلات دست و پنجه نرم مي کند و دستخوش نگراني و تشويش مي شود. اگر در خواب ديديد که بالن يا نهنگ شما را گاز گرفت دشمن به شما آسيب مي رساند. خوردن گوشت بالن يا نهنگ همان طور که گفته شد ميراث است اما ديدن پوست و استخوان او خوب نيست.

 • با سلام من خواب بچه نهنگ ديدم در دريايى بزرگ كه به دنبالش ميرفتم و او رسيد به مادرش و مادرش به او غذا داد و من شاهد اين دو نهنگ بودم

 • اگر خواب ببینیم که نهنگی در دریا در حال بالا و پایین رفتن است و از لوله تنفسی او آب فواره می زند، تعبیر آن مرد سارق و نیرنگ باز و دزدی است که از آزار دیگران به شوق می آید. اگر کسی خود را در کشتی و در دریا دید که نهنگی کشتی او و همراهانش را غرق کرد، پایان عمرش نزدیک است. اگر ببیند نهنگ او را آسیب رساند، دلیل که از دشمن مضرت ببیند.

 • دیدن نهنگ در خواب، نشانه رسیدن به ثروتی هنگفت است بخصوص اگر ببینید که بر آن سوار شده اید و می روید. اگر دیدید که بر پشت نهنگ سوار شده اید، بر مشکلات و دشواری ها غلبه می کنید و چنانچه دشمنی دارید او را شکست می دهید. اگر از مقابل نهنگ گریختید، از خطر می رهید. اگر در دریا بالن یا نهنگی دیدید و او را کشتید، بر مشکلات یا دشمن چیره می شوید و در کار خود توفیق بزرگ بدست می آورید.

 • اگر گوشت نهنگ می خوردید و بالنی را تکه تکه کرده و سهمی نیز به شما دادند، میراث می برید. اگر کسی ببیند که بالن را به دنبال خود می کشد، چندی با مشکلات دست و پنجه نرم می کند و دستخوش نگرانی و تشویش می شود. اگر در خواب دیدید که بالن یا نهنگ شما را گاز گرفت، دشمن به شما آسیب می رساند.

 • ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببیند نهنگ او را فرو برد، دلیل که ماهی او را هلاک کند. اگر ببیند با نهنگ جنگ نمود و بر وی غالب شد، دلیل که بر دشمن ظفر یابد. اگر غالب نشد به خلاف این است و دیدن پوست و گوشت و استخوان او به خواب ، دلیل مضرت است.

 • با سلام اگر خواب ببینم نهنگی منو با خودش سمت دریا میبرد بعد من قبل از اینکه به قسمت اصلی دریا ببرسم یکی منو صدا زد برگشتم در ضمن آب خیلی کدر بود

 • با سلام…من خواب دیدم با نهنگی خیلی دوست. هستم طوری که با بچه اش و خودنهنگ در ساحل هستی م و حتی همدیگر را بغل می کنیم و نهنگ می خواهد از شیر خود به من بدهد کلا با نهنگ و بچه اش خیلی دوست هستم.

 • من خواب دیدم یه دختر بچه ای کنار من هست چشم بصیرت داشت ازش پرسیدم منو ب چ شکلی میبینی گفت نهنگ یه آبی کنارمون بود من رفتم تو آب نهنگ شدم بعد گفتم من میخوام انسان بشم نهنگ شدن خوب نیست نمیتونم کارایی ک میخوام انجام بدم بعد دوباره انسان شدم

 • خواب نهنگ تعبیرش خوب است

 • اگه خواب ببینم ک نهنگی داشتم و مرده کوکلیم براش گریه کردم تعبیرش چیه?

 • سلام من همیشه میبینم که یه نهنگ عصبانی تو یه استخری زندانی هست و هی بالا و پایین میره و میچرخه ازین نهنگای سیاه و سفید

 • سلام وقت بخیر من تو خواب روی چوب مانندی بودم واب خیلی زلال بود توی اب نمی دونم نهنگ بود یا کوسه وماهی های خوشگل که تو اب بودن وکوسه ها شروع به خوردن ماهی های کوچیک کردن می خواستم بدونم تعبیرش چیه ممنون.

 • سلام خواب دیدم تو یه جای قدیمی هستم که کاملا اطرافم خانه های خاکی و قدیمی بود اونجا زیر خاک دو تا سنک سبز کم رنک که معلوم بود خیلی قدیمی هستند و اون سنگهای زیبا یکیشون مجسمه یک طوطی بود به اندازه تقربا ۲۰ سانت ولی بسیار زیبا بود رو از زیر خاک داخل یک باغچه پیدا کردم وقتی برداشتمشون به کنارم نگاه کردم پایین تپه یک رود بسیار برگ بود با آب بسیار شفاف که از داخلش چندین نهنگ بزرگ البته چون من خیلی بالا بودم تشخیص ندادم نهنگه یا ماهیه بزرگ دیگه ایه واقعا زیبا بود بعد با مجسمه ها به خونه امدم همه میگفتن چقدر زیبا قدیمی و این سنگ تراشیده شده بسیار گران است همین طور که لذت میبردم از خواب بیدار شدم میتونم بدونم تعبیرش چیه

 • پسر کوچیکم خواب دیده تو کشتی رو دریاست و بعد یه نهنگ میاد زیر کشتی رو میزنه کشتی غرق میشه و خودشم غرق میشه بعد موجهای دریا اونو به ساحل میارن.

 • دو نهنگ در حال جنگیدن بودن و یکی از انها زخمی شد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.