تعبیر خواب پریدن قورباغه

درباره تعبیر خواب قورباغه بدانید تعبیر خواب قورباغه معبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین زیاد دارد از ذکر …

خاصیت تخم گشنیز

درباره تخم گشنیز و خواصش بدانید دم کرده تخم گشنیز از سیلان منی جلوگیری می‎کند.     مقدار خوراک تخم گشنیز2 تا 6 گرم در 100 سی‎سی آب است.      زیادخوردن گشنیز فراموشی …

تعبیر خواب ببر نارنجی

از تعبیر خواب ببر چقدر می دانید منوچهر مطيعي تهراني گويد:تعبیر خواب ببر ببر در خواب يک حيوان استثنايي است که تعابير تعبیر خواب ببرمربوط به حيوانات و درندگان ديگر درباره او …

درباره تعبیر خواب عقرب از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیر خواب عقربديدن كژدم به خواب، دليل بر دشمني ضعيف است.
اگر بيند كژدم او را بگزيد، دليل كه دشمنيتعبیر خواب عقرب او را سخني سخت گويد، چنانكه غمگين شود.
تعبیر خواب عقرباگر ديد كژدمي را بكشت، دليل كه بر دشمني ظفر يابد.

درباره تعبیر خواب عقرب از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن , تعبیرخواب عقرب سیاه

درباره تعبیر خواب عقرب از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

آنلي بيتون مى‏گويد:

تعبیر خواب عقربديدن عقرب در خواب ، نشانة آن است كه دوستان رياكار براي نابود ساختن زندگيتعبیر خواب عقرب شما از هر فرصتي استفاده خواهند كرد

درباره تعبیر خواب عقرب از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن , تعبیرخواب عقرب سیاه

درباره تعبیر خواب عقرب از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید :

تعبیر خواب عقرباگر دید او را گروهی بکشتند، دلیل منفعت است. اگر دید شخصی او را بکشت به ظلم، دلیل که بیننده مظلوم است تعبیر خواب عقربو حق تعالی کسی را به او بگمارد تا مکافات ان باز کند.

درباره تعبیر خواب عقرب از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن , تعبیرخواب عقرب سیاه

درباره تعبیر خواب عقرب از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب عقرب اگر دید ستوری(چهارپا) یا جانوری یا چیزی دیگر را بکشت، تعبیر خواب عقربدلیلکه برخصم (دشمن)غالب شود.

تعبیر خواب عقرب

آخرین بروز رسانی در : شنبه 22 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.