تعبیر خواب کشتن عقرب

درباره تعبیر خواب عقرب از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

محمدبن سيرين گويد:
تعبیر خواب عقربديدن كژدم به خواب، دليل بر دشمني ضعيف است.
اگر بيند كژدم او را بگزيد، دليل كه دشمنيتعبیر خواب عقرب او را سخني سخت گويد، چنانكه غمگين شود.
تعبیر خواب عقرباگر ديد كژدمي را بكشت، دليل كه بر دشمني ظفر يابد.

درباره تعبیر خواب عقرب از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن , تعبیرخواب عقرب سیاه

درباره تعبیر خواب عقرب از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

آنلي بيتون مى‏گويد:

تعبیر خواب عقربديدن عقرب در خواب ، نشانة آن است كه دوستان رياكار براي نابود ساختن زندگيتعبیر خواب عقرب شما از هر فرصتي استفاده خواهند كرد

درباره تعبیر خواب عقرب از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن , تعبیرخواب عقرب سیاه

درباره تعبیر خواب عقرب از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید :

تعبیر خواب عقرباگر دید او را گروهی بکشتند، دلیل منفعت است. اگر دید شخصی او را بکشت به ظلم، دلیل که بیننده مظلوم است تعبیر خواب عقربو حق تعالی کسی را به او بگمارد تا مکافات ان باز کند.

درباره تعبیر خواب عقرب از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن , تعبیرخواب عقرب سیاه

درباره تعبیر خواب عقرب از بزرگان علم تعبیر خواب بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

تعبیر خواب عقرب اگر دید ستوری(چهارپا) یا جانوری یا چیزی دیگر را بکشت، تعبیر خواب عقربدلیلکه برخصم (دشمن)غالب شود.

تعبیر خواب عقرب

کامنت های تایید شده : یک عدد

  • سلام درخواب دیدم یک عقرب وماری سیاه در توالت خانه با هم درحال جنگ بودن وهردو در درون کاسه توالت به درون چاه فرورفتن لطفا تعبیر این خواب چیست

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.