تعبیر خواب خوردن مدفوع

درباره تعبیر خواب مدفوع اطلاعات بیشتری داشته باشید ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب مدفوع  تعبیر خواب مدفوع انسان، مال حرام می‌باشد، ‌‌‌‌‌ حضرت دانیال (ع) نیز می‌فرمایند: تعبیر خواب مدفوع  تعبیرش مال حرام است. …

زرشک در دوران بارداری

درباره زرشک بیشتر بدانید زرشک درختچه‌ای تیغدار به طول ۱ تا ۵ متر است. چوب آن به رنگ قرمز، قهوه‌ای یا زرد است. برگ‌های آن بیضی شکل با دندانه‌های اره‌ای و میوه …

تعبیر خواب زندانی شدن همسر

می دانید تعبیر خواب زندان از نظر علمای تعبیر چیست  تعبیر خواب زنداناگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و اگر درون …

درباره تعبیرخواب عقرب اطلاعات بیشتری داشته باشید

یوسف نبی علیه السلام گوید:
تعبیرخواب عقربدیدن عقرب دشمن مکاره بود
دیدن عقرب دشمن بود

درباره تعبیرخواب عقرب اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب نیش زدن عقرب ‫, تعبیر خواب عقرب , ‫تعبیر خواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب عقرب اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سیرین گوید:
تعبیرخواب عقربدیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.
تعبیرخواب عقرباگر بیند عقرب او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود.
اگر دید عقربی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

درباره تعبیرخواب عقرب اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب نیش زدن عقرب ‫, تعبیر خواب عقرب , ‫تعبیر خواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب عقرب اطلاعات بیشتری داشته باشید

آنلی بیتون مى‏گوید:

تعبیرخواب عقربدیدن عقرب در خواب ، نشانه آن است که دوستان ریاکار برای نابود تعبیرخواب عقربساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد

درباره تعبیرخواب عقرب اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب نیش زدن عقرب ‫, تعبیر خواب عقرب , ‫تعبیر خواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب عقرب اطلاعات بیشتری داشته باشید

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیرخواب عقرب دیدن عقرب در خواب بر سه وجه است.
اول: دشمن.
تعبیرخواب عقربدوم: حسود.
سوم: سخن چین.

تعبیرخواب عقرب

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 17 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.