خواص گلپر با انار

گلپر گیاهی چند ساله از تیره جعفری است که بیشتر در نقاط مرتفع کوهستان های ایران و نقاط دیگر می روید،گلپر با ریشه های ضخیم و برگ های کاملا بریده که پیشینیان …

تعبیر خواب برنج خراب شده

درباره تعبیر خواب برنج اطلاعات بیشتری کسب کنید تعبیر خواب برنجبرنج از غلاتی است که با زحمت و تلاش و کوشش بسیار فراهم می شود و دیدن برنج در خواب مالی استتعبیر …

تعبیر خواب لاک پشت آبی

درباره تعبیر خواب لاک پشت از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیر خواب لاک پشتلاک پشت زن یا مردی است پیر و کهن سال. پر حوصله و بسیار موقر و سنگین، تعبیر خواب …

درباره تعبیرخواب عقرب اطلاعات بیشتری داشته باشید

یوسف نبی علیه السلام گوید:
تعبیرخواب عقربدیدن عقرب دشمن مکاره بود
دیدن عقرب دشمن بود

درباره تعبیرخواب عقرب اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب نیش زدن عقرب ‫, تعبیر خواب عقرب , ‫تعبیر خواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب عقرب اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سیرین گوید:
تعبیرخواب عقربدیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.
تعبیرخواب عقرباگر بیند عقرب او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود.
اگر دید عقربی را بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

درباره تعبیرخواب عقرب اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب نیش زدن عقرب ‫, تعبیر خواب عقرب , ‫تعبیر خواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب عقرب اطلاعات بیشتری داشته باشید

آنلی بیتون مى‏گوید:

تعبیرخواب عقربدیدن عقرب در خواب ، نشانه آن است که دوستان ریاکار برای نابود تعبیرخواب عقربساختن زندگی شما از هر فرصتی استفاده خواهند کرد

درباره تعبیرخواب عقرب اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب نیش زدن عقرب ‫, تعبیر خواب عقرب , ‫تعبیر خواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن

درباره تعبیرخواب عقرب اطلاعات بیشتری داشته باشید

حضرت امام جعفر صادق فرماید:
تعبیرخواب عقرب دیدن عقرب در خواب بر سه وجه است.
اول: دشمن.
تعبیرخواب عقربدوم: حسود.
سوم: سخن چین.

تعبیرخواب عقرب

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 17 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.