تعبیر خواب گرگ سفید

درباره تعبیر خواب گرگ اطلاعات بیشتری داشته باشید

لوک اویتنهاو میگوید :

تعبیر خواب گرگگرگی که زوزه میکشد : شخصتعبیر خواب گرگیمیخواهد از شما سبقت بگیرد

گرگ‌هایی‌که به صف راه میروند :تعبیر خواب گرگ همسایه هایبیرحم

درباره تعبیر خواب گرگ اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب گرگ سفید , تعبیر خواب گرگ , تعبیر خواب گرگ خاکستری , گرگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گرگ اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب گرگديدن گرگ در خواب ، نشانة آن است كه يكي از زيردستان اسرار شما را فاش مي كنندشنيدن تعبیر خواب گرگزوزة گرگ در خواب ، علامت آن است كه اتحادي نهاني ، شما را در رقابتي صادقانه ، به شكست مي كشاند .

درباره تعبیر خواب گرگ اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب گرگ سفید , تعبیر خواب گرگ , تعبیر خواب گرگ خاکستری , گرگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گرگ اطلاعات بیشتری داشته باشید

حمدبن سيرين گويد:تعبیر خواب گرگ اگر بيند گرگ او را بدريد، دليل كه زن طلاق دهدتعبیر خواب گرگ. اگر بيند گرگ را بكشت و گوشت او بخورد، دليل كه به قدر آن ميراث يابد.

درباره تعبیر خواب گرگ اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب گرگ سفید , تعبیر خواب گرگ , تعبیر خواب گرگ خاکستری , گرگ در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب گرگ اطلاعات بیشتری داشته باشید

حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب گرگ  دیدن گرگ بر سه وجه است. اول: زن. دوم: کنیزک. سوم: خادم.

یوسف نبی علیه السلام گوید:

تعبیر خواب گرگ دیدن گرگ دشمن است خود را از او نگهدارد.

تعبیر خواب گرگ

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.