تعبیر خواب آواز خواندن

در مورد تعبیر خواب آواز چقدر می دانید

در اينجا منظور از آواز به طور اعم صداست و نه خوش خواندن وتعبیر خواب آواز ايجاد لذت از طريق صدا
آواز بلند مرد در خواب ،تعبیر خواب آواز به تعبير مقام و بزرگي در ميان مردم است
اگر ببيند آوازش بلند شد ، به قدري بلنديتعبیر خواب آواز آوازش صاحب نام و آوازه مي شود
تعبیر خواب آوازاگر ببيند آوازش ضعيفشد ، نام و آوازه اش به ضعف مي گرايد و در ميان مردم به سوي فراموشي مي رود

در مورد تعبیر خواب آواز چقدر می دانید

تعبیر خواب آواز , تعبیر خواب آواز خواندن , تعبیر خواب آواز خواندن زن , تعبیر خواب آواز همسر

در مورد تعبیر خواب آواز چقدر می دانید

محمد بن سيرين گويد:
تعبیر خواب آوازآواز مرد درخواب، چون بلند بود، دليل كند كه در ميان مردم بزرگي يابد اگر كسي بيند كه آوازش بلند گشته بود، دليل كندتعبیر خواب آواز بر قدر بلندي آواز، نامش بلند گردد اگر بيند كه آوازش ضعيف گشته، تعبیر خواب آوازدليل كه بانگ و نامش ضعيف شود، چنانكه كس ياد او نكند

در مورد تعبیر خواب آواز چقدر می دانید

تعبیر خواب آواز , تعبیر خواب آواز خواندن , تعبیر خواب آواز خواندن زن , تعبیر خواب آواز همسر

در مورد تعبیر خواب آواز چقدر می دانید

ابراهيم كرماني گويد:

تعبیر خواب آوازبلندي آواز مردمان را دليل بر شرف و بلندي نام كند، اما بلندي آوازتعبیر خواب آواز زنان در خواب، نيكو نباشد و به خلاف آواز مردمان بود بسياري.

در مورد تعبیر خواب آواز چقدر می دانید

تعبیر خواب آواز , تعبیر خواب آواز خواندن , تعبیر خواب آواز خواندن زن , تعبیر خواب آواز همسر

در مورد تعبیر خواب آواز چقدر می دانید

لوک اويتنهاو مي گويد :

ترانه : شما بشاشيت خود را تا به هنگام پيري حفظ خواهيد کرد

تعبیر خواب آوازآواز خواندن : شادماني

شنيدن آواز : عروسي

تعبیر خواب آواز آواي پرنده : جشن و سرور در محيطي سر باز ، عشق خالصانه

تعبیر خواب آواز

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.