تعبیر خواب گردنبند فیروزه

در مورد تعبیر خواب فیروزه چقدر می دانید

تعبیر خواب فیروزهفیروزه در خواب قدرت روانی و روحی است و نشان تسلط بر اعصاب و خویشتن داری. در این سنگ چیزی هستتعبیر خواب فیروزهکه در هیچ یک از سنگ های بهادار نیست. فیروزه سنگی است بسیار خوش رنگ و زیبا و ارزنده اما اگر کسی با دست چرب آن را لمس کند فاسد وتعبیر خواب فیروزه خراب می شود و ارزش خود را به طور کلی از دست می دهد به طوری که جواهر سازان آنتعبیر خواب فیروزه را از حلقه انگشتری جدا می کنند و دور می افکنند و در سطل زباله می اندازند

در مورد تعبیر خواب فیروزه چقدر می دانید

تعبیر خواب فیروزه , تعبیر خواب فیروزه گردنبند , تعبیر خواب گوشواره فیروزه , تعبیر خواب انگشترفیروزه

در مورد تعبیر خواب فیروزه چقدر می دانید

تعبیر خواب فیروزهديدن فيروزه درخواب بر چهار وجه است.

اول: تعبیر خواب فیروزهظفر و نصرت. دوم: حاجت روائي. سوم: قدرت و قوت. چهارم: ولايت.

ابن سیرین نوشته:تعبیر خواب فیروزه اگر کسی در خواب ببیند که فیروزه ای از او ضایع شد مرادش بر نیاید

در مورد تعبیر خواب فیروزه چقدر می دانید

تعبیر خواب فیروزه , تعبیر خواب فیروزه گردنبند , تعبیر خواب گوشواره فیروزه , تعبیر خواب انگشترفیروزه

در مورد تعبیر خواب فیروزه چقدر می دانید

محمدبن سیرین گویدتعبیر خواب فیروزه فیروزه درخواب دیدن، ظفر و قوت حال روانی است. اگر بیند فیروزه از وی ضایع گرددتعبیر خواب فیروزه، دلیل که مرادش برنیابد. جابرمغربی گوید: تعبیر خواب فیروزهاگر بیند فیروزه به خروار داشت، دلیل که به قدر آن مال یابد.

در مورد تعبیر خواب فیروزه چقدر می دانید

تعبیر خواب فیروزه , تعبیر خواب فیروزه گردنبند , تعبیر خواب گوشواره فیروزه , تعبیر خواب انگشترفیروزه

در مورد تعبیر خواب فیروزه چقدر می دانید

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ دیدن فیروزه در خواب ،تعبیر خواب فیروزه  نشانة آن است كه به خواسته ای دست می یابید كه اقوام و خویشانتان را بسیار خشنود می سازد .

۲ـ اگر زنی خواب ببیند فیروزه اش را ربوده اند ، نشانة آن است كه با كج خلقی دوستان خود روبرو خواهد شد تعبیر خواب فیروزه. اگر خواب ببینید از طریق نادرستی فیروزه ای به چنگ آورده است ، تعبیر خواب فیروزهعلامت آن است كه تسلیم احساسات شتابزده خود می شود دور از این بابت عذاب می كشد .

تعبیر خواب فیروزه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.