تعبیر خواب تپه

تعبیر خواب تپه | تعبیرخواب تپه | tabire khab

تعبیر خواب تپه,تعبیر خواب تپه سرسبز,تعبیر خواب تپه سبز,تعبیر خواب تپه خاک,تعبیر خواب تپه شنی,تعبیر خواب تپه بلند,تعبیر خواب تپه برفی,تعبیر خواب تپه شن,تعبیر خواب تپه ابن سیرین,تعبیر خواب از تپه بالا رفتن,تعبیر تپه سبز در خواب,تعبیر خواب تپه سر سبز,تعبیر خواب تپه خاکی,تعبیر خواب بالا رفتن از تپه خاکی,تعبير خواب از تپه بالا رفتن,تعبیر خواب بالا رفتن تپه

تعبیر خواب تپه , تعبیر خواب تپه سرسبز , تعبیر خواب تپه سبز

خواب تپه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم تپه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب تپه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب تپه را مطالعه نمایید و متوجه شوید تپه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب تپه از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب ایستادن یا نشستن روی یک تپه بلند ، تکیه کردن به شخصی بزرگ است

تعبیر خواب ایستادن بر تپه ای که اطرافش دشتی وسیع است ، سود بردن از کسی که به آن تکیه کرده اید است

تعبیر خواب ایستادن بر تپه ای که گرد آن را آتش گرفته باشد ، امنیت است

تعبیر خواب پایین رفتن از تپه ، پایین آمدن است

تعبیر خواب بالا رفتن از تپه ، انجام کاری با دشواری است

تعبیر خواب نشستن پایین تپه ، حسرت است

تعبیر خواب تپه از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب تپه ، بزودی سفری خواهید داشت

تعبیر خواب تپه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب رفتن به نوک تپه ، خوشبختی است

تعبیر خواب نرسیدن به نوک تپه ، مبارزه با حسادت و مخالفت های دیگران است

تعبیر خواب تپه | تپه در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 32 عدد

 • تپه اتکا است بر دیگری.

 • چنانچه در خواب ببینید که بر تپه ای بلند ایستاده یا نشسته اید به شخصی بزرگ و مقتدر متکی می شوید یا محلی برای اعتبار و اعتماد می یابید که قدرتمند است و به شما نیز علو و بزرگی می بخشد

 • اگر دیدید بر تپه ای ایستاده اید که اطراف آن تپه دشتی وسیع است از آن مرد که بر او متکی هستید و یا موقعیتی که دارید و به آن می بالید سود می برید به قدر وسعت آن دشت.

 • . اگر دیدید که بر تپه ای ایستاده اید که گرد شما را آتش گرفته در شرایطی که احتمالا برای دیگران مخاطره آمیز است امنیت می یابید.

 • اگر از تپه پایین آمدید تنزل می یابید و اگر از تپه بالا رفتید به دشواری و صعوبت کاری انجام می دهید. نشستن پایین تپه حسرت و اندوه است.

 • چنانچه ببینید که بر تپه ای ایستاده اید که احساس می کنید به خودتان تعلق دارد از جانب قدرتمندی مورد تعدی واقع می شوید.

 • تپه اتکا است بر ديگري. چنانچه در خواب ببينيد که بر تپه اي بلند ايستاده يا نشسته ايد به شخصي بزرگ و مقتدر متکي مي شويد يا محلي براي اعتبار و اعتماد مي يابيد که قدرتمند است و به شما نيز علو و بزرگي مي بخشد. اگر ديديد بر تپه اي ايستاده ايد که اطراف آن تپه دشتي وسيع است از آن مرد که بر او متکي هستيد و يا موقعيتي که داريد و به آن مي باليد سود مي بريد به قدر وسعت آن دشت

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی بروی تپه‌ای که در دشت یا کوه قرار دارد، نشسته‌ای، تعبیرش این است که بر مرد بزرگی شرافت و منزلت و برتری به دست می‌آوری، (شرافت و منزلت و برتری تو به اندازه گستردگی زمین اطراف تپه و کوه می‌باشد)

 • اگر ببینی بر سر آن تپه ایستاده‌ای یـعـنـی به مردی بزرگ نزدیک می‌شوی و از او مال و احترام به دست می‌آوری،‌‌‌‌‌ یا اگر ببینی بخشی از آن تپه برای تو می‌باشد، یـعـنـی به اندازه آن به نعمت و بزرگی می‌رسی

 • اگر ببینی از آن تپه پائین افتاده‌ای یا کسی تو را به پائین انداخته است، یـعـنـی به وسیله مردی بزرگی، بی‌احترام شده و دچار ضرر و زیان می‌شوی

 • اگر ببینی با زحمت و سختی از آن تپه بالا می‌روی، یـعـنـی دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای تپه عبارتند از: 1- بلندی و بلندپایگی و والایی 2- مال و اموال 3- قوت 4- تنومندی.

 • بالا رفتن از تپه از نظر و دیدگاه اکثر معبرین رسیدن به هدف و سعاتمند شدن است. به طور کلی تپه نشانه‌ای از فردی است که می‌توان بر آن تکیه کرد.

 • منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تپه اتکا است بر دیگری. چنانچه در خواب ببینید که بر تپه ای بلند ایستاده یا نشسته‌اید به شخصی بزرگ و مقتدر متکی می‌شوید یا محلی برای اعتبار و اعتماد می‌یابید که قدرتمند است و به شما نیز علو و بزرگی می‌بخشد.

 • لوک اویتنهاو می‌گوید: تپه: بزودی سفری خواهید داشت

 • مطیعی تهرانی: اگر دیدید بر تپه ای ایستاده‌اید که اطراف آن تپه دشتی وسیع است از آن مرد که بر او متکی هستید و یا موقعیتی که دارید و به آن می‌بالید سود می‌برید به قدر وسعت آن دشت. اگر دیدید که بر تپه ای ایستاده‌اید که گرد شما را آتش گرفته در شرایطی که احتمالاً برای دیگران مخاطره آمیز است امنیت می‌یابید. اگر از تپه پایین آمدید تنزل می‌یابید و اگر از تپه بالا رفتید به دشواری و صعوبت کاری انجام می‌دهید. نشستن پایین تپه حسرت و اندوه است. چنانچه ببینید که بر تپه ای ایستاده‌اید که احساس می‌کنید به خودتان تعلق دارد از جانب قدرتمندی مورد تعدی واقع می‌شوید.

 • اگر خواب ببینید که از تپه یا کوهی بالا می‌روید و به قله می‌رسید، نشانه آن است که بر تمام موانعی که در آینده پیش روی شما قرار خواهد گرفت غلبه خواهید کرد.

 • اگر خواب ببینید از تپه ای بالا می‌روید تا به نوک آن برسید، علامت آن است که خوشبخت و سعادتمند خواهید شد.

 • اما اگر در خواب نتوانید به نوک تپه برسید، علامت آن است که در آینده باید با حسادت‌ها و مخالفت‌های دیگران مبارزه کنید.

 • اگر خواب ببینید با دوچرخه از تپه بالا می‌روید، نشانه آینده ای درخشان است و اگر ببینید با دوچرخه از تپه ای سرازیر می‌شوید، نشانه نزدیک شدن بدبختی به شماست و از دست دادن نام نیک.

 • مطیعی تهرانی: پیدا شدن یک تپه یا یک کوه سر راهتان روبه رو شدن با حوادث نا خواسته می‌باشد و مشکلات کوچک یا بزرگ

 • اگر خواب ببینید از تپه ای بالا می روید تا به نوک آن برسید ، علامت آن است که خوشبخت و سعادتمند خواهید شد .

 • اما اگر در خواب نتوانید به نوک تپه برسید ، علامت آن است که در آینده باید با حسادتها و مخالفتهای دیگران مبارزه کنید .

 • ابن سیرین می گوید : اگر در خواب ببیند در بالای کوه یا بالای تپه ای نشسته است به شخص بزرگواری که مقام و منزلتش به اندازه ان کوه یا تپه است برتری می یابد و اگر دید بالای تپه ایستاده است نزد مردی بزرگ می رود و از او عزت و احترام می بیند و مال بدست می اورد

 • اگر دید که ان تپه و جایگاه ملک اوست مرد بزرگی را شکست می دهد و مال و اموال او را می گیرد و در جای او ساکن می شود و اگر دید از تپه پایین افتاد یا کسی او را پایین انداخت به وسیله مردی بزرگ بی حرمت و ابرو می شود و از او ازار و زیان می بیند

 • اگر کسی در خواب دید بر بالای تپه ای ایستاده است به عزت و بزرگی می رسد. اگر تپه در ملک خود او بود، از اموال خود بهره کافی می برد.

 • اگر دید بر ملک کسی دیگر روی تپه ایستاده، از صاحب آن ملک به او منفعت می رسد.

 • اگر دید از بالای تپه او را به سمت پایین انداختند، از جانب شخصی که او را به پایین انداخته بی حرمت و بی آبرو شده و یا زیان مالی می بیند.

 • اگر دیدید که بر تپه ای ایستاده اید که گرد شما را آتش گرفته، در شرایطی که احتمالا برای دیگران مخاطره آمیز است امنیت می یابید.

 • اگر از تپه پایین آمدید، تنزل مقام می یابید و اگر از تپه بالا رفتید، به دشواری و صعوبت کاری را انجام می دهید. نشستن پایین تپه، حسرت و اندوه است.

 • سلام من خواب دیدم بالای تپه خاکی هستم وخواهر شوهرم هولم داد وخودشم باهم سر خوردیم از تپه به پایین اومدیم.

 • خواب دیدم بالای یه جایی خاکی مثل درگاه رود خونه که کنده شده یاشاید تپه ولی خاکی بود خواهر شوهرم هولم داد وخودشم باهم سر خوردیم واز دوتا جوی کوچیک هم رد شدیم وخیلی وحشت کرده بودم چون بچم هم همراهم بود

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.