تعبیر خواب نماز خواندن ؛ دیگران پشت سر امام زمان و پشت به قبله همسر

تعبیر خواب نماز خواندن

تعبیر خواب نماز خواندن ؛ دیگران پشت سر امام زمان و پشت به قبله همسر

تعبیر خواب نماز خواندن ؛ دیگران پشت سر امام زمان و پشت به قبله همسر در سایت جسارت.امیدواریم این مطلب مورد توجه شما سروران گرامی قرار گیرد.

تعبیر خواب نماز از دید حضرت امام جعفر صادق ع

معنی دیدن نماز در خواب 7 چیز است.

ایمنی – شادی – عزت – مرتبت – رستگاری – مراد یافتن – نقصان

تعبیر خواب رکوع و سجود نماز بر 5 چیز دلالت می کند

مراد یافتن – جمعیت – نصرت یافتن – پیروزی – امر حق به جا آوردن

معنی تمام کردن نماز در خواب ،مقبول شدن دعا است

معنی تمام نکردن نماز در خواب ، مقبول نشدن دعا است

خواب نماز از دید حضرت یوسف ع

معنی نماز خواندن در رویا نزدیکی به خدا است

تعبیر خواب نماز از دید اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ی

به امامت نماز خواندن در مسجد در خواب به این معنی است که حاکم ان دیار مطیعش شود

معنی رکوع و سجده را تمام کردن انجام کار دنیایی است

خواب نماز از دید جابر مغربی

معنی خواندن نماز فریضه پیشین نزدیکی به حق تعالی است

معنی خواندن نماز پسین شادی است

معنی خواندن نماز شب ، حاجت روا شدن است

معنی نماز صبح خواندن سفر رفتن است

معنی نماز خواندن در باغ، توبه کردن است

معنی نماز خواندن در کعبه این است که بزرگی مرادش را می دهد

معنی بر تشهد نشستن،از غم خارج شدن است

تعبیر خواب نماز از دید حضرت دانیال ع

 سه نوع تعبیر خواب نماز داریم

فریضه و سنت و تطوع

معنی نماز فریضه، حج رفتن است

معنی نماز سنت مهربانی و رم بر مردم است

معنی به سطور نماز کردن ، برکت است

خواب نماز از دید لوک اویتنهاو

معنی نماز گزاردن ، زندگی شیرین است

معنی پیش نماز شدن ، خوشبختی است

تعبیر خواب نماز از دید آنلی بیتون

معنی نماز خواندن یا دیگران را در حال نماز دیدن ،نابود شدن زندگی شما است

خواب خالد بن علی بن محد العنبری

معنی نماز خواندن در خواب ، وفای به عهد است

معنی نماز سنت خواندن اخلاص در دین داری است

معنی نماز استخاره خواندن عاقبت به خیر شدن است

معنی نماز از جانب مشرق خواندن به حج رفتن است

معنی نماز از جانب مغرب خواندن این است که میلش به جهودان است

خواب های شما و تعابیر ما

من بعد از اینکه نماز صبح را خواندم خوابیدم بعد دیدم پشت قبله دارم نماز میخونم

معنی خواب شما این است که در دین خود سستی می کنید.

سلام من خواب دیدم یکی از اعضای شرکت بنده که 5 سال پیش از ما جدا شد در خواب آمده بود و میخواست یک کاری رو در رابطه با شغلش انجام بده و همکاری کنه ولی از اونجا که بیشتر امور دست برادرم اداره میشه او رفت پیش برادرم و برادرم در حال ترسیم نقشه و کارش بود و ازش خواست که اون کار رو بسپره بهش …. در همین حین دیدم برادرم در حال نماز خواندن هست و با خودم گفتم او که اصلا نماز نمیخونه چطور شده و داشتم قدم میزدم و خیلی تعجب کرده بودم و همینطور که قدم میزدم انگار جلو خندمم گرفته بودم . اینم بگم که اصلا اون نماز نمیخونه در حالت عادی و برام خیلی عجیب بود در اون لحظه . راهنمایی بفرمایید سپاس

اگر در خواب ببینید که کسی که نماز نمی خواند در حال نماز خواندن است معنی خواب خوب است و اشاره به کارهای درست ان فرد دارد.

سلام خواندن نماز میت چه تعبیری دارد . سپاس

اگر در خواب دیدید که نماز میت می خوانید معنی خواب شما توبه کردن و بازگشت از گناهان است.

118 comments

 1. اگر درخواب بیند که نماز از جانب مشرق میکرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد،دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد.

 2. اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سوی شمال کرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند که نماز سویقبله کرد، دلیل که در راه دین مستقیم گردد.

  • سلام خواب دیدم از پنجره اتاق خونمون دارم خونه همسایه نگاه میکنم دیدم گوشه دیوار یک کاغذ هست که روش نوشته قبله بیدار شدم دیدم بیست دقیقه از اذان گذشته پاشدم نمازم خوندم تعبیرش میخاستم

 3. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند قومی را امامت کرد، دلیل که سروری کند

 4. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند قومی را امامت کرد، دلیل که سروری کند

 5. اگر در مدرسه یا مسجدیبه امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد. اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیائیاو برآید.

 6. جابرمغربی گوید: اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین میگذارد دلیل که به حق تعالی نزدیک گردد. اگر بیند نماز پیشین میگذاشت، دلیل شادیبود.

 7. اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد.

 8. اگر بیند که نماز صبح میکرد، دلیل که به سفر رود

 9. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند. اگر بیند که درکعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد.

 10. اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود، دلیل که از غم برهد. اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد.

 11. اگر بیند که نماز نشسته میکرد، دلیل که دشمن بر ویظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وینپذیرد. اگر بیند که درتاریکینماز کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر بیند که به پهلو خفته نماز میکرد، دلیل که بیمار گردد.

 12. اگر بیند که نماز جمعه کرد، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند. اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد. دلیل که میراث یابد و روزیبر ویفراخ گردد.

 13. حضرت دانیال گوید: دیدن نماز کردن سه نوع است. اول: فریضه. دوم: سنت. سوم: تطوع.

 14. اگر بیند که نماز فریضه میگذارد، دلیل که حق تعالیویرا حج روزیکند.

 15. اگر بیند نماز سنت میکند، دلیل که بر مردم شفقت کند. اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل که راستگو بود. اگر به خواب دید در ستور نماز کرد، دلیل که حق تعالیدر کسب او برکت کند.

 16. حضرت امام جعفر صادق فرماید: نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ایمنی. دوم: شادی. سوم: عز وجاه. چهارم: مرتبت. پنجم: رستگاری. ششم: یافتن مراد. هفتم: نقصان.

 17. و دیدن رکوع و سجود درخواب بر پنج وجه است. اول: مراد یافتن. دوم: جمعیت. سوم: نصرت. چهارم: ظفر. پنجم: امر حق تعالیبه جایآوردن است.

 18. اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد، دلیل که دعایاو مقبول بود. اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است.

 19. لوک اویتنهاو میگوید :

  نماز گزاردن : زندگیشیرین

  پیش نماز شدن : خوشبختی

 20. یوسف نبی علیه السلام گوید:

  دیدن نماز کردن کار بالا گیرد

  دیدن نماز خواندن نزدیکی به خدا

 21. اگر درخواب بيند كه نماز از جانب مشرق مي كرد، دليل كه به حج رود و اگر محل ندارد،دليل كه ميلش به كيش ترسايان باشد. اگر بيند كه نماز از جانب مغرب كرد، دليل كه ميلش به جهودان بود. اگر بيند كه نماز از سوي شمال كرد، چنانه پشت او به جانب قبله بود، دليل كه اسلام را پس پشت اندازد. اگر بيند كه نماز سوي قبله كرد، دليل كه در راه دين مستقيم گردد.

 22. اگر بیند قومى را امامت كرد، دلیل كه سرورى كند. اگر بیند كه نماز قطع كرد تا نماز نگذارد یا بى‏وضو نماز كرد دلیل كه طالب چیزى بود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدى به امامت نماز كرد، دلیل كه حاكم آن دیار مطیع او گردد. اگر بیند كه در نماز ركوع و سجود تمام كرد، دلیل كه كار دنیایى او برآید.

 23. اگر دید به خواب كه نماز فریضه پیشین می گذارد دلیل كه به حق تعالی نزدیك گردد. اگر بیند نماز پیشین می گذاشت، دلیل شادی بود. اگر نماز خفتن بود، دلیل كه حاجتش روا گردد. اگر بیند كه نماز صبح می كرد، دلیل كه به سفر رود. اگر بیند كه نماز در باغ كرد، دلیل كه توبه كند. اگر بیند كه دركعبه نماز گذارد، دلیل كه از خلیفه مرداش حاصل گردد. اگر در خواب بیند كه به تشهد نشسته بود، دلیل كه از غم برهد. اگر بیند كه سلام اول به دست چپ داد، دلیل كه كارش شوریده گردد. اگر بیند كه نماز نشسته می كرد، دلیل كه دشمن بر وی ظفر یابد و گناه كرده را مدد كند و از وی نپذیرد. اگر بیند كه درتاریكی نماز كرد، دلیل كه از غم ها فرج یابد. اگر بیند كه به پهلو خفته نماز می كرد، دلیل كه بیمار گردد. اگر بیند كه نماز جمعه كرد، دلیل كه به سفر رود و مال حاصل كند. اگر بیند كه در بیت المقدس نماز كرد. دلیل كه میراث یابد و روزی بر وی فراخ گردد.

 24. اگر بنید نماز سنت مى‏كند، دلیل كه بر مردم شفقت كند.

  اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل كه راستگو بود.

  اگر به خواب دید در ستور نماز كرد، دلیل كه حق تعالى در كسب او بركت كند.

 25. آنلی بیتون م‏یگوید :

  اگر خواب ببینید نماز می خوانید ، یا دیگران را در حال نماز گذاردن ببینید ، علامت آن است كه زندگی شما به نابودی كشیده خواهد شد ، برای نجات زندگی خود به تلاش و نیروی بسیار نیاز دارید .

 26. خالد بن علی بن محد العنبری گوید :

  نماز خواندن در خواب، دلیلی بر وفا نمودن به عهد و پیمان و رسیدن به مقصود و آرزو است؛ ممکن است،بر استراحت و آسودگی برای شخصی که در تنگی و ناراحتی است، تعبیر شود. اگر کسی در خواب ببیند که نماز سنت میخواند، نشانه اخلاص در دینداری، تمسّک به سنت پیامبرص و دوست داشتن خداوند است. خواندن نماز استخاره در خواب به عاقبت به خیر شدن تعبیر میشود.

 27. اگر درخواب بیند كه نماز از جانب مشرق می كرد، دلیل كه به حج رود و اگر محل ندارد،دلیل كه میلش به كیش ترسایان باشد. اگر بیند كه نماز از جانب مغرب كرد، دلیل كه میلش به جهودان بود. اگر بیند كه نماز از سوی شمال كرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل كه اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند كه نماز سوی قبله كرد، دلیل كه در راه دین مستقیم گردد.

 28. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی نماز صبح می‌خوانی، تعبیرش این است که به مسافرت می‌روی.

 29. اگر ببینی نماز ظهر می‌خوانی، یـعـنـی به خداوند نزدیک می‌شوی.
  اگر ببینی نماز عصر می‌خوانی، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی.
  اگر ببینی نماز عشا می‌خوانی، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود .

 30. اگر ببینی نماز جمعه می‌خوانی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و مال و اموال به دست می‌آوری.

 31. حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی نماز واجب می‌خوانی، یـعـنـی به حج می‌روی.

 32. مسافرت بودم و داشتم نماز عصر ميخوندم و تمام ركوع و سجود را تمام كردم و تشهد خواندم و سلام دادم

 33. نمازخواندن در پشت بام خانه

 34. مادرم خواب دیده که من اماده شدم برای رفتن ب مسجد و تصمیم جدی گرفته ام برای خواندن نماز.

 35. – من خواب دیدم که در حرم حضرت معصومه (س) میخواهم نماز بخوانم ولی چون مسافر بودم و عجله داشتم زیاد نزدیک حرم نشدم ولی در صحن و جایی که مردم در حال نماز بودند و همسو با آنان (گفتم حتما قبله همین طرف است) شروع کردم به نماز خواندن اما دو سه بار چه در نیت کردن و چه در شروع نماز به دلیل خواب آلود بودن ، نمازم قطع شد ، اما بالاخره خواندم ،

 36. اگر بيند كه حق تعالي را عبادت كرد، دليل خير صواب جهت آخرت كند. اگر غيرخدا را سجده كرد، تاويل به خلاف اين بود. اگر بيند كه عبادت در مسجد يا در صومعه كرد، دليل كه خيرات بسيار كند. اگر درجايي مكروه كرد، تاويل به خلاف اين بود.

 37. عبادت کردن در خواب واکنش ترس از قصوري است که در انجام واجبات خويش داريم و اين واحبات اعم است از ديني يا اخلاقي. هر نوع تکليفي که به دوش ما نهاده شده و قصور کرده ايم که البته چنين تعبيري جنبه مذهبي آن بيشتر است. اگر در خواب ببينيم عبادت مي کنيم خوب است به خصوص اگر در مسجد يا يکي از زيارتگاه ها باشد ضمنا گوياي اين است که از اين جهت قصور کرده ايم و کمبود داريم. اين واقعيت را ضمير ناخودآگاه ما گواهي مي دهد. نماز خواندن در خواب بسيار خوب است

  • درخواب دیدم. نمازمغرب وعشاراخواندم بعدمتوجه شدم که هنوزخورشیدهست وبایدنمازظهروعصربخوانم وشروع کردم به خواندن نماز ظهروعصر

 38. اگر درخواب بیند که نماز از جانب مشرق می کرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد،دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد. اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سوی شمال کرد، چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند که نماز سوی قبله کرد، دلیل که در راه دین مستقیم گردد. ابراهیم کرمانی گوید: اگر بیند قومی را امامت کرد، دلیل که سروری کند. اگر بیند که نماز قطع کرد یا نماز نگذارد یابی وضو نماز کرد دلیل که طالب چیزی بود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدی به امامت نماز کرد، دلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد. اگر بیند که در نماز رکوع و سجود تمام کرد، دلیل که کار دنیائی او برآید. جابرمغربی گوید: اگر دید به خواب که نماز فریضه پیشین می گذارد دلیل که به حق تعالی نزدیک گردد. اگر بیند نماز پیشین می گذاشت، دلیل شادی بود. اگر نماز خفتن بود، دلیل که حاجتش روا گردد. اگر بیند که نماز صبح می کرد، دلیل که به سفر رود. اگر بیند که نماز در باغ کرد، دلیل که توبه کند. اگر بیند که درکعبه نماز گذارد، دلیل که از خلیفه مرداش حاصل گردد. اگر در خواب بیند که به تشهد نشسته بود، دلیل که از غم برهد. اگر بیند که سلام اول به دست چپ داد، دلیل که کارش شوریده گردد. اگر بیند که نماز نشسته می کرد، دلیل که دشمن بر وی ظفر یابد و گناه کرده را مدد کند و از وی نپذیرد. اگر بیند که درتاریکی نماز کرد، دلیل که از غم ها فرج یابد. اگر بیند که به پهلو خفته نماز می کرد، دلیل که بیمار گردد. اگر بیند که نماز جمعه کرد، دلیل که به سفر رود و مال حاصل کند. اگر بیند که در بیت المقدس نماز کرد. دلیل که میراث یابد و روزی بر وی فراخ گردد. حضرت دانیال گوید: دیدن نماز کردن سه نوع است. اول: فریضه. دوم: سنت. سوم: تطوع. اگر بیند که نماز فریضه می گذارد، دلیل که حق تعالی وی را حج روزی کند. اگر بیند نماز سنت می کند، دلیل که بر مردم شفقت کند. اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، دلیل که راستگو بود. اگر به خواب دید در ستور نماز کرد، دلیل که حق تعالی در کسب او برکت کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ایمنی. دوم: شادی. سوم: عز وجاه. چهارم: مرتبت. پنجم: رستگاری. ششم: یافتن مراد. هفتم: نقصان. و دیدن رکوع و سجود درخواب بر پنج وجه است. اول: مراد یافتن. دوم: جمعیت. سوم: نصرت. چهارم: ظفر. پنجم: امر حق تعالی به جای آوردن است. اگر نمازگزار بیند که نماز را تمام کرد، دلیل که دعای او مقبول بود. اگر بیند تمام نکرد به خلاف این است.

 39. با سلام
  خواب دیدم پشت سر یه پسر جوان با چادر سفید نماز خوندم
  اگه میشه واسم تعبیر کنید ممنون

 40. با سلام
  خواب دیدم که با چادر سفید پشت سر یه پسر نماز خواندم

 41. السلام علیکم
  خواب ذیدم پشت سر یه پسر جوان نماز خواندم با چادر سفید
  سپاس

 42. سلام من خواب دیدم در محل کار مشغول نماز خواندن هستم البته در رختکن خانومها. بعد قبل از اینکه به رکوع برم چهره چن خانوم را دیدم که باهم در مورد لاک داشتن پاهایم صحبت میکردن که باعث شد من در رکوع به انها نگاه کنم و متوجه بشم که لاک قرمز دارن که باعث تعجب من شد، لطفا تعبیر کنید

 43. سلام.من خواب دیدم در یک جایی هستم که انجا دنبال چیزی بودم یکباره یکی داخل آمد گفتم شما که هستید !گفت من نماز هستم .به او گفتم اگر شما نماز هستید بگوئید که چیزی که من دنبالش هستم کجاست وبدون اینکه چیزی بگوید رفت وبصورت دراز کش طوری که سرش بسمت شمال بود خوابید من به او گفتم ینطور من متوجه نشدم بگو طرف شمال است یا جنوب باز بدون اینکه حرفی بزند رفت بصورتی که سرش بسمت جنوب بود بصورت نیم خیز داز کشید .میخواهم بدونم تعبیرش چیست.

 44. خواب دیدم نماز می خوانم به جماعت به سمت مشرق در مسجد

 45. شورانگیز

  جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی نماز صبح می‌خوانی، تعبیرش این است که به مسافرت می‌روی.
  اگر ببینی نماز ظهر می‌خوانی، یـعـنـی به خداوند نزدیک می‌شوی.
  اگر ببینی نماز عصر می‌خوانی، یـعـنـی شاد و خوشحال می‌شوی.
  اگر ببینی نماز عشا می‌خوانی، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود .
  اگر ببینی نماز جمعه می‌خوانی، یـعـنـی به مسافرت می‌روی و مال و اموال به دست می‌آوری.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی نماز واجب می‌خوانی، یـعـنـی به حج می‌روی.
  اگر ببینی نماز مستحب می‌خوانی، یـعـنـی به مردم شفقت و دلسوزی می‌کنی.
  اگر ببینی نماز نافله می‌خوانی، یـعـنـی راستگو خواهی بود.

 46. ● رکوع و سجده: امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای رکوع و سجده عبارتند از: 1- رسیدن به خواسته 2- جمعیت 3- نصرت و یاری 4- پیروزی 5- به جا آوردن دستور خداوند.
  ● تشهد: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در تشهد نماز نشسته‌ای، تعبیرش این است که از غم و اندوه رها می‌شوی.
  ● قنوت: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دعای قنوت را می‌خوانی، یـعـنـی حاجت و خواسته تو برآورده می‌شود و مردم تو را تحسین و ستایش می‌کنند، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: تعبیرش برای مردم درستکار، برآورده شدن حاجت و خواسته و همچنین گشایش و رو به راه شدن امور دینی توسط بزرگان می‌باشد.

 47. ● سر کوه: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سر کوهی اذان می‌گویی یا نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که کار تو رونق می‌گیرد و در آن پیشرفت می‌کنی.
  ● باغ: جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی در باغ نماز می‌خوانی، تعبیرش این است که توبه می‌کنی.
  ● محراب و مسجد: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در محراب نماز می‌خوانی، یـعـنـی صاحب فرزندی صالح و درستکار می‌شوی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بدون قبله در مسجدی نماز می‌خوانی، تعبیرش بی‌دینی می‌باشد . ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی «بیت‌المعمور» شبیه مسجد می‌باشد و در آن نماز می‌خوانی، یـعـنـی به تمام خواسته‌هایت می‌رسی.
  ● کلیسا: ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی وارد کلیسا شده‌ای و به طرف قبلۀ مسلمانان نماز می‌خوانی، یـعـنـی توبه می‌کنی و دین و ایمان تو قوی می‌شود (زیرا کلیسا محل عبادت می‌باشد).
  ● کعبه: ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در کعبه نماز می‌خوانی، یـعـنـی بزرگان و روسا باعث می‌شوند که کار تو بهتر شود، جابر مغربی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که از «خلیفه» به خواسته‌ات می‌رسی.
  ● بیت‌المقدس: جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در بیت‌المقدس نماز می‌خوانی، یـعـنـی ارث و میراث به دست می‌آوری و رزق و روزی تو گسترده می‌شود.

 48. امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی نماز را خواندی و تمام کردی، تعبیرش این است که دعای تو مورد قبول واقع می‌شود، ‌‌‌‌‌ولی اگر تمام نکردی یـعـنـی دعای تو مورد قبول واقع نمی‌شود. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی نماز را قطع کردی و شکستی یا اصلاً نماز را به جا نیاوردی، یـعـنـی دنبال آن چیزی که هستی نمی‌رسی، همچنین اگر ببینی نماز می‌خوانی ولی وضو نگرفته‌ای، یـعـنـی دین و ایمان تو ضعیف می‌باشد و مال و اموالی را که در اختیار داری از دست می‌دهی و یا دنبال آن چیزی که هستی نمی‌رسی.
  حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی در حالی که سوار حیوان چهارپا هستی نماز می‌خوانی، یـعـنـی خداوند به کسب و کار تو برکت می‌دهد.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی نشسته نماز می‌خوانی، یـعـنـی دشمن بر تو پیروز می‌شود،‌‌‌‌‌ و بعضی از تعبیرگران می‌گویند: شخص گناهکار را کمک خواهی کرد و از تو نمی‌پذیرد.
  جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی در حالی که به پهلو خوابیده‌ای نماز می‌خوانی، یـعـنـی بیمار می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 49. اگر ببینی در تاریکی نماز می‌خوانی، یـعـنـی از غم و اندوه رها می‌شوی.
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر شخص مرده‌ای را در خواب ببینی که نماز می‌خواند، یـعـنـی آن شخص مرده زمانی که در دنیا بوده خیلی استغفار می‌کرده است.
  تعبیرگری می‌گوید: اگر مشرکی به طرف قبله نماز خوانده یا شکر خداوند را به جا آورده است، یـعـنـی مسلمان می‌شود و نعمتش افزایش می‌یابد، همانطور که در قرآن کریم آمده: اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِیهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ… _ خدا نور آسمان‌ها و زمین است، نور او همچون محفظه‌ای است که در آن چراغی باشد… (نور-35).
  امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای نماز خواندن عبارتند از: 1- ایمنی 2- شادی 3- عزت و جاه 4- درجه و رتبه و مرتبه 5- رستگاری 6- رسیدن به خواسته 7- نقصان (تعبیرهای مختلف).

 50. در خواب دیدم که دارم سر پشت بام نماز مغرب عشا یکی از این ها بود دقیق یاد ام نیست یا مغرب بود یا عشا
  نماز را داشتم میخوانم رکوع رفتم یک باره از خواب بیدار شدم

 51. این خواب مربوط به همان دعا و خواسته ای است که در توضیحات تکمیلی به آن اشاره کرده ای. تعبیر آن نیز این است که دعا و خواستۀ تو برآورده خواهد شد. به همین خاطر ایمان و صبر و امید خودت را همچنان حفظ کن.

 52. مردی هستم که چندین بار است خواب میبینم موقع نماز شده و من جایی برای نماز خواندن پیدا نمیکنم در نتیجه از سر ناچاری در همان سرویس بهداشتی که وضو گرفتم نماز میگذارم تعبیرش چیست

 53. به همان چیزهایی دارید قانع باشید.

 54. من خواب دیدم که در حالی نماز خواندن استم معلوم نیست که کدام وقت نماز ره می خوانم و در حالی نماز خواندن استم که خواهر و برادرم با هم دعوا دارند

 55. شاید این خواب از ایمنی و امنیت در یک فتنه و آشوب خاصی که بین عده ای وجود دارد گفته است.

 56. سلام . من خواب که در دستشویی هستیم با جمع اعضای فامیل عضوخانه بزرگ دارد وقتی همه مان وضو میگیریم همانجا جای نماز میندازیم به نماز خواندن شروع میکنیم تعبیرش چیه؟

 57. خواب دیدم زنی از سادات کف دستم را میبیند و میگوید که ” بله تو نمازهایت را میخوانی و روزه هم میگیری، آفرین.”

 58. من خواب دیدم پدر و برادرم در حالی که برهنه هستن به نماز ایستاده اند و قبله آنها نیز تغییر کرده بود.

 59. من خواب دیدم که پدر و برادرم به نماز ایستاده اند اما برهنه بودند و قبله آنها تغییر کرده بود

 60. سلام دیشب خواب دیدم دارم نماز میخونم با دلی شکسته. حین نماز خوندن گریه میکردم. سجده و رکوع رفتم وسلام نماز رو هم دادم نمز رو کامل خوندم ولی همچنان گریه میکردم ممنون میشم اگر تعبیرشو بگید

 61. سلام خواب دیدم نماز تو حرم امام رضا می خونم دو بار یه بار هم انگار تو شاهچراغ بودم اما یادم نمیاد مغرب بود یا ظهر ممنون میشم جواب بدین

 62. من دیشب خواب دیدم که نماز جماعت بامرد ها میخونم مگر وضو ندارم از خیر تعبیرش را بفریستین

 63. خواب دیدم که دوستم باسربرهنه داره نمازمیخونه تعبیرش چیه؟

 64. سلام. من خواب ديدم که همسرم سجاده پهن کرده وقصد نماز خواندن دارد در صورتیکه در طول عمرش فقط دو سه بار نماز خوانده…

 65. سلام من خواب دیدم که تو مسافرت هستم و نماز ظهر و عصرمو شکسته میخونم

 66. سلام من رو توی خواب دیدن که گویا من ازدرد شکم به خودم میپیچم و میگویم از نماز بدم میاید

  • محمد رضا

   سلام من خواب دیدم هسایه دیوار به دیوار منزلم خانم مسنی است پشت در خونه نشسته ونماز میخواند لطفا تعبیرش را برایم بگید .متشکرم

 67. واقعا

 68. باسلام من در خواب دیدم که به حرم امام رضا رفتیم نماز بخونیم ولی امام جماعت نمازشو یه رکعت تمام می کنه دوباره شروع می کنه بازم اشتباه می خونه

 69. محمد رضا

  سلام من خواب دیدم هسایه دیوار به دیوار منزلم خانم مسنی است پشت در خونه نشسته ونماز میخواند لطفا تعبیرش را برایم بگید .متشکرم

 70. محمد رضا

  سلام

 71. باسلام:
  من شب جمعه خواب ديدم،شهيدي كه كاملا ميشناسم خانواده شان رابه خانه من آمدند ودرحال نمازصبح خواندن هستن،سلام كه دادن،بازباني كه سخن نگفتن ولي من محتواي نگاهشان راميخواندم بامن سخن از بردنم كردند،درحالي كه روحم از بدنم درحال جداشدن بود از خواب پريدم..

 72. ناشناس

  اگر خواب ببینید دوزن وشوهری که مرده اند نماز می خوانند تعبیر آن چیست

 73. سلام من خواب دیدم نماز جماعت میخوانم ولیکن من در جایی بلندتر از دیگران که مثل یک تکه سنگ بزرگ بود نماز میخواندم

 74. سلام من شب پنج شنبه خواب دیدم در صف نمازمیت هستم ونماز میت میخوانم ونمیدانم که مرده کیست

 75. سلام من خواب دیدم در مسجدی از اهل سنت که در نزدیکی خانه مان است نماز میخوانم تمام روش ما یکی بود فقط من دستم را نبستم و در آخر هم اهل سنت طوری دیگری سلام نماز را ادا کردن و من به روش خودمان سلام ادا کردم و در اخیر یکی از نمازگزاران اهل سنت بطرفم می دید منم با چادر رویم رو پوشاندم البته مرد بود.نماز هم چهار رکعتی بود.

 76. اگر در خواب بیند نماز مغرب را در مسجد به پایان رسانده است،ولی نماز عشاءرا به پایان نرساند تعبیر آن چیست؟

 77. سلام
  خواب دیدم ک بچه دار شدم و نوزاد در اغوش خانمم بود و عده ای هم در حال نماز جماعت بودند و پیشنماز یک کارگر زحمت کش بود ک من میشناختمش بعد من گفتم چرا نماز میخونن. !!!!!. کسی ک نمرده !!!! یک نفر به دنیا اومده!!!

 78. لیلا
  خواب دیدم شوهرم نماز میخواند و من پشت سرشب ا چادر سفید قران میخوانم تعبیرش چیست

 79. سلام، خواب ديدم كارواني را به مكه بردم و امام جماعت ان كاروان بودم و در حال برگزاري نماز جماعت بوديم ولي يك نفر از ان جماعت گفت اعتقادي به نماز جماعت ندارد من گفتم مخداري ولي بهتر است نماز جماعت بخواني، باي اين حال ان فرد نماز فرادا خواند.

 80. سلام،اگر در خواب ببینیم کسی جانمازش را به اتاقمان آورده تا نماز بخواند ما او را بیرون کنیم ،تعبیرش چیست

 81. سلام ،اگر ببینیم شخصی میخپاهد در اتاقمان نماز بخواند و او را بیرون کنیم،تعبیرش چیست

 82. سچاد احمدی

  مادرم خواب دیده من نماز میخوانم تعبیرش چیست

  • سجاد احمدی

   لطفا منو راهنمایی کنید تعبیر این خوابی که مادرم دیده من دارم نماز میخوانم و نمازم هم کامل خواندم چیست ممنون

 83. تو خواب میدیدم درمسجدی نماز میخونم و عده ای هم پشت سر من دارن نماز میخونن بعد از اتمام نماز وقتی پشت سرم را نگاه میکنم هیچ کس نمونده بود و همه از ترس فرار کرده بودن بعد همون سر سجاده قرآن رو باز می کنم و مشغول خوندن سوره حمد با صوت میشم که ناگاه شیطان رو می بینم که با صوت قرآن از من دور و دور تر میشه ولی مردمی که پشت سر من نماز می خوندن از ترس به این طرف و آن طرف میدویدند.

 84. اگر خواب ببینی که سرت رابجای مهر برروی شیرینی میگذاری ونماز به سوی قبله باجماعت میخوانی چیست

 85. مریم چوپانی

  اگر خواب ببینی که سرت رابجای مهر برروی شیرینی میگذاری ونماز به سوی قبله باجماعت میخوانی چیست

 86. مریم چوپانی

  اگر خواب ببینی نمازمیخوانی وسرت رابه جای مهر برشیرینی میگذاری وروبه قبله نماز جماعت میخوانی چیست

 87. مهدیه فنائی

  سلام .من خواب دیدم که یه سجاده ای است که نور امام زمان روی آن قرار دارد من روی آن سجاده نماز خواندم تعبیرش چیست؟در خواب ترسیده بودم.

 88. سلام خسته نباشید
  خواب دیدم وارد مسجد شدم که نماز بخوانم در مسجد دو پسر و یک خانوم نمازشان تمام شده بود و من نشستم اما سرم گیج رفت همین که خواستم بیافتم خانون دوید و مرا از پشت گرفت و بلندم کرد، ناگهان از خواب بیدار شدم و حس کردم یک نفر مرا بلند میکند

 89. سلام خواب دیدم که با جمعی درحال خواندن نماز هستم ولی تعادل نداشتم و همش می افتادم چندین بار هم این خواب را دیدم ممنون میشم تعبیرش رابگین

 90. سلام من خواب دیدم دارم در جایی که شبیه به مسجد بود نماز ظهر به جماعت می خوانم اما به انتهای نماز که میرسد امام جماعت اشتباه می کند و همه صف به ناگاه به هم می خورد و همه شروع به صحبت کردن می کنند اما من نمازم را تا انتها به فرادا می خوانم و نمازم را تمام می کنم …. ممنون میشم تعبیر خواب من را بهم بگین

 91. من خواب دیدم با یک نفر نا اشنا در خیابان نمازمیخواندم ونزدیکای شب بود

 92. احمد رامین

  من خواب دیدم که نماز را در مسجد عقب یک امام نیت میکنم اما متوجه میشه که امام اشتباه کرد پیش از رکو به سجده میرود من سلام میگردانم و دوباره خودم نیت میکنم و دو رکعت نماز میخوام و یک دوست ام مرا اذیت میکند نماز ام اشتباه میشه که بیدار شدم …. لطفا تعبیر اش چیست .

 93. ملک رسولی

  سلام
  اگر درخواب ببینی کسی در کنار جوبی که آب آن هم کثیف است در حال نماز خواندن باشد ولی مشخص نباشد که کجای نماز است حالت تشهد باشد و دقیقا هم معلوم نباشد نماز چه وقتی است
  خواهشمندم اگر تعبیر دارد زحمت بکشید بگویید ممنون از زحمات شما

 94. سلام اگه کسی در خواب خود ببیند که نماز جماعت در خانه ای قدیمی پر از جک و جونور میخواند تعبیرش چیست؟؟

 95. سلام من خواب دیدم یکی از دوستام داره نماز میخونه و منم کنارش خواستم نماز بخونم ولی باره اول اشتباه خوندم چندنفرم جلوم بودن وقتی دیدن اشتباه خوندم بهم خندیدن ولی باره دوم کمی فکر کردم و درست نماز خوندم.میخواستم ببینم تعبیرش چیه ؟

 96. سلام خواب دیدم دارم وضو میگیرم یک آقایی گفت جورابهاتو در بیار بعد وضو بگیر بعداز گرفتن وضو بیرون آمدم دیدم نیمه عریان بالا تنه ام لخت بود تو خیابون می دو یدم گاهی دستان و جلوم میگرفتم تا رسیدم سر یک سجاده که خودم پهن کرده بودم و نماز خواندم تعبیرش چیه مریم از تهران

 97. سلام خواب دیدم که دارم از پنجره اتاق خونه همسایه نگاه میکنم ردی دیوار خونه شون یک کاغذ بود روش نوشته بود قبله که جهت قبله نشون میداد از خواب پریدم وقت نماز بود پاشدم نمازم خوندم بیست دقیقه از اذان گذشته بود

 98. سلام خواب دیدم از پنجره اتاق خونمون دارم خونه همسایه نگاه میکنم دیدم گوشه دیوار یع کاغذ هست که روش نوشته قبله بیدار شدم دیدم بیست دقیقه از اذان گذشته پاشدم نمازم خوندم تعبیرش میخاستم

 99. سلام خواب دیدم که دارم از پنجره اتاق خونه همسایه نگاه میکنم روی دیوار خونه شون یک کاغذ بود روش نوشته بود قبله که جهت قبله نشون میداد از خواب پریدم وقت نماز بود پاشدم نمازم خوندم بیست دقیقه از اذان گذشته بود

 100. خواب دیدم با یکی از همکلاسی های پسرم ک ازش خوشم میاد دارم نماز میخونم تو مسجد.
  تعبیرش چیه؟

 101. درخواب دیدم روی قبر کسی نماز می گزارم تعبیرش چیه

 102. روی قبرکسی نمازخواندن تعبیرش چیه راهنمایی ام کنیدلطفا

 103. سلام خواب دیدم که یک شخص ناآشنا به من گفت که هفتاد مرتبه قنوت بخونم خواستم بدونم تعبیرش چی میشه.

 104. سلام خواب دیدم که یک شخص ناآشنا به من گفت هفتاد مرتبه قنوت بخونم تعبیرش چی میشه؟

 105. سلام . در خواب شب جمعه دیدم که سجاده ای برای آیت الله بهجت پهن کردم و در کنار ایشان نماز خواندم . چند مرتبه تکرار شد لطفا تعبیرش را بگویید ممنون

 106. سحرسادات

  سلام،من خواب دیدم ک داشتم از مسجد بیرون می‌رفتم اما مادر خواستگارم رو دیدم ک داشت نماز می‌خوند و درحال سجده بود و من نشستم کنارش تا نمازش تموم بشه و بعد ک نمازش تموم شد باهم صحبت کردیم،تعبیرش رو میشه بگید لطفا؟ سپاس گذارم

 107. سلام. خواب دیدم که به نماز جمعه رفته بودم. اما همین که برای اقامه نماز ایستادم متوجه شدم که هرچند جمعیت خیلی زیادی برای نمازجمعه آمده بودند اما فاصله خیلی زیادی بین چند ردیف اول نماز با بقیه صفوف نمازگزاران ایجاد شده است. از نمازگزاران صفهای بعدی خواسته شد (به گمانم من خواستم) که به صفهای جلوی بپیوندند تا نمازشان درست باشد. اما به جز چند نفر بقیه نیامدند. من دویدم که خود را به صفهای جلوی برسانم اما یکی از سوره های کوتاه قرآن کریم خوانده شد و من به رکوع رکعت اول نرسیدم. در رکعت دوم هم مشکل دیگری پیش آمد ( به نظرم با بغل دستی کمی صحبت می کردم) و تا قبل از رگوع رکعت دوم هم نتوانستم نماز را ببندم. درهر صورت به نماز جمعه نرسیدم و نماز ظهرم را به صورت فرادی خواندم. اما نماز ظهرم را به صورت کامل به جا آوردم. به نظرم می آید که نماز عصر را به صورت جماعت خواندم. ناگفته نماند که دیروز جمعه بود و علی رغم آنکه هفته های قبل در نماز جمعه شرکت می کردم، به دلیل آنکه موافق دیدگاه های سیاسی امام جمعه نیستم و تصور می کردم که این هفته امام جمعه در جهت توجیه مشکلات اقتصادی جامعه برمی آید و به شیوه مرسوم آن را به گردن دشمنان خارجی و آمریکا و ترامپ و مغازه داران خرد و غیره می اندازند و هیچ وقت مسئولین کشور ما به خصوص مسئولین رده اول کشور اشتباهی مرتکب نمی شوند، ترجیح دادم در نماز جمعه شرکت نکنم. لطفأ تعبیر خوابم را بیان فرمایید. التماس دعا

 108. سلام . خواهشمند است در صورت امکان تعبیر خواب درج شده در تاریخ شنبه، 11 آگوست بنده را بیان فرمایید. با تشکر و التماس دعا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.