تعبیر خواب زن چادری

آیا درباره تعبیر خواب چادر می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب چادرچادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد و این یک کار غیر طبیعی است تعبیر خواب چادرنیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه تعبیر خواب چادرمی دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر تعبیر خواب چادرملا شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد

آیا درباره تعبیر خواب چادر می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

آیا درباره تعبیر خواب چادر می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب چادرچادر درخواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر استتعبیر خواب چادر. لکن آن کار را از او مکروه دارند.

آیا درباره تعبیر خواب چادر می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

آیا درباره تعبیر خواب چادر می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب چادراما اگر زني در خواب ببيند که چادر نو پوشيده در محيط خانواده عزت و احترامش بالا ميرود و نزد شوهر عزيز مي شود.تعبیر خواب چادر اگر ببيند که چادرش پاره است يا رازش فاش مي تعبیر خواب چادرشود و يا اين که آبرويش در مخاطره قرار مي گيرد. به هر حال هر کسي چيزي پنهان دارد که دوست ندارد ديگران بدانند.

آیا درباره تعبیر خواب چادر می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

آیا درباره تعبیر خواب چادر می خواهید اطلاعات بیشتری داشته باشید

چادر درخواب بر سه وجه است. اول:

تعبیر خواب چادر قدر وجاه. دوم: مرد را زن و زن را شوهر، تعبیر خواب چادرسوم: كدخداي سراي.

تعبیر خواب چادر

Rate this post

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.