تعبیر خواب گم شدن چادر مشکی

ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب چادرچادر شب در خواب زن است، اگر بيند چادر شب فرا گرفت، يا كسي بدو داد،تعبیر خواب چادر دليل كه زن نو خواهد. اگر بيند چادر نو بخريد، دليل كه كنيزكي بخرد و از او فرزند آيد، اگر اين خواب زني بيند، تعبیر خواب چادردليل كه او را شوهر آيد. اگر زني بيند كه چادر شب او بسوخت،تعبیر خواب چادر دليل كه شوهرش بميرد، يا او را طلاق دهد..

درباره تعبیر خواب چادر بیشتر  اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

درباره تعبیر خواب بیشتر چادر اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب چادر چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . تعبیر خواب چادر اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد و تعبیر خواب چادر این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه تعبیر خواب چادر می دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد تعبیر خواب چادر لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد.

درباره تعبیر خواب چادر بیشتر  اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

درباره تعبیر خواب چادر بیشتر  اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب چادر اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می دهد تعبیر خواب چادر آن چادر رازی است که می خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند. برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است تعبیر خواب چادر اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو تعبیر خواب چادر پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا میرود و نزد شوهر عزیز می شود

درباره تعبیر خواب چادر بیشتر  اطلاعات داشته باشید

تعبیر خواب چادر , تعبیر خواب چادر مشکی , تعبیر خواب چادر نماز , تعبیر خواب چادر رنگی

درباره تعبیر خواب چادر بیشتر  اطلاعات داشته باشید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب چادر چادر درخواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، تعبیر خواب چادر دلیل که در آن کار خیر و شر است. لکن آن کار را از او مکروه دارند. اگر کسی بیند چادر را بدرید یا بسوخت تعبیر خواب چادر ، دلیل که در آن وقت ستروی دردیه شود.

تعبیر خواب چادر

تعبیر خواب گم شدن چادر مشکی
4 (80%) 3 votes

کامنت های تایید شده : 8 عدد

 • سلام من خواب دیدم که چادرمشکیم گم شده است وچادردیگری رادیدم که مال من نبوده است وقسمتی ازاین چادرپارگی کوچکی داشت

  • سلام در خواب دیدم جایی شلوغ هستم ومن کاملا پوشیده هستم وحجاب دارم ولی دنبال چادر مشکی مشتم وسوال میکردم چادرم را ندیدید همه میگفتند نه؟

   • سلام من درخواب دیدم چادرمادرم امانت گم کردم یه چادردیگه براش بردم قبولش نمیکردمیگفت چادرخودم رومیخوام

  • پاسخ

 • سلام من خواب چادررنگی دیدم ک برسرم بودبعدازساعاتی دراوردم و کنارگذاشتم بعدک برگشتم پیداش نکردم

 • سلام وقت بخیر
  خواب دیدم چادرم گم شده یعنی گذاشتمش تو کیف یکی از دوستام که یادم نمیومد اون فرد کیه.به نوعی هم اون فردو هم چادرمو گم کرده بودم

 • سلام من خواب دیدم چادرعقدم گم شده

 • سلام خواب دیدم چادر مشکی مادرم گم شده و وقتی پیدا شد چادری دیگه با نقش دیگه ای اشتباهی به ما دادن و من مرتب پیگیر بودم که چادر مال ما نیست و چادر اشتباهی شده

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.