تعبیر خواب گم شدن چادر مشکی | تعبیر خواب گم شدن چادر زنانه | تعبیر خواب گم شدن چادر نماز

تعبیر خواب گم شدن چادر مشکی | تعبیر خواب گم شدن چادر زنانه | تعبیر خواب گم شدن چادر نماز

تعبیر خواب گم شدن چادر مشکی | تعبیر خواب گم شدن چادر زنانه | تعبیر خواب گم شدن چادر نماز

شاید شما هم خواب چادر دیده باشید و بخواهید بدانید که تعبیر خواب چادر چیست
محمدبن سیرین گوید: چادر در خواب دیدن، محافظ زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است، دلیل که در آن کار خیر و شر است. لکن آن کار را از او مکروه دارند.تعبیر خواب گم شدن چادر از دست دادن خیلی از صفات خوب است.
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: تعبیر خواب چادر پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو است. اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می‌کند و این راز ممکن است مال خودش باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی‌پوشد و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می‌دارد و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملأ شوند مورد لعن و نفرین و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می‌گیرد.
اگر چادر خود را گم کنید ممکن است به آبرو و شرف شما خدشه ای وارد شود.
آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید در چادری به سر می‌برید، نشانه آن است که در زندگی شما دگرگونی و تحولاتی روی خواهد داد و گم کردن چادر نشانه این است که شما از تغییرات زیاد سودی نمی بردید.
تعبیر خواب گم شدن چادر مشکی | تعبیر خواب گم شدن چادر زنانه | تعبیر خواب گم شدن چادر نماز

تعبیر خواب گم کردن چادر رنگی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:ا گر پارچه چادر زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری.
اگر ببینید چنین چادری را از دست می دهید و یا گم می کنید تعبیر این خواب این است که چنین ویژگی را از دست می دهید.مثلا گم کردن چادر زرد از بین رفتن بیماری و شفا است و گم کردن چادر مشکی به خطر افتادن آبرو است
تعبیر خواب گم شدن چادر مشکی | تعبیر خواب گم شدن چادر زنانه | تعبیر خواب گم شدن چادر نماز
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه می‌دهد آن چادر رازی است که می‌خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند. برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است اما اگر زنی در خواب ببیند که چادر نو پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا می‌رود و نزد شوهر عزیز می‌شود.
ابراهیم کرمانی گوید: چادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب فرا گرفت، یا کسی بدو داد، دلیل که زن نو خواهد. اگر بیند چادر نو بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند آید، اگر این خواب زنی بیند، دلیل که او را شوهر آید. اگر زنی بیند که چادر شب او بسوخت، دلیل که شوهرش بمیرد، یا او را طلاق دهد.
حضرت امام جعفر صادق فرماید:
چادر درخواب بر سه وجه است.
 1. مقام و منزلت
 2. مرد را زن و زن را شوهر
 3. سرپرست و مرد خانه
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می‌شود و یا این که آبرویش در مخاطره قرار می‌گیرد. به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست ندارد دیگران بدانند. کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب به شکل چادر نمایان می‌گردد.
تعبیر خواب گم شدن چادر مشکی | تعبیر خواب گم شدن چادر زنانه | تعبیر خواب گم شدن چادر نماز
4.7 (93.33%) 9 vote[s]

کامنت های تایید شده : 11 عدد

 • سلام من خواب دیدم که چادرمشکیم گم شده است وچادردیگری رادیدم که مال من نبوده است وقسمتی ازاین چادرپارگی کوچکی داشت

  • سلام در خواب دیدم جایی شلوغ هستم ومن کاملا پوشیده هستم وحجاب دارم ولی دنبال چادر مشکی مشتم وسوال میکردم چادرم را ندیدید همه میگفتند نه؟

   • سلام من درخواب دیدم چادرمادرم امانت گم کردم یه چادردیگه براش بردم قبولش نمیکردمیگفت چادرخودم رومیخوام

  • پاسخ

 • سلام من خواب چادررنگی دیدم ک برسرم بودبعدازساعاتی دراوردم و کنارگذاشتم بعدک برگشتم پیداش نکردم

 • سلام وقت بخیر
  خواب دیدم چادرم گم شده یعنی گذاشتمش تو کیف یکی از دوستام که یادم نمیومد اون فرد کیه.به نوعی هم اون فردو هم چادرمو گم کرده بودم

 • سلام من خواب دیدم چادرعقدم گم شده

 • سلام خواب دیدم چادر مشکی مادرم گم شده و وقتی پیدا شد چادری دیگه با نقش دیگه ای اشتباهی به ما دادن و من مرتب پیگیر بودم که چادر مال ما نیست و چادر اشتباهی شده

 • سلام .من خواب دیدم بهمراه دونفر از دوستام که یکیش از فامیلا بود یه جایی بودیم که انگار تظاهرات بین دو قشر از جامعه هست که ما طرف قشر خوب بودیم توی این تظاهرات یه لحظه چادر مشکی من از سرم رفت وگم شد بعد خیلی زود پیدا شد وبعدش گویا در سرویس بهداشتی بودیم بعد من به دوستام میگم بیا بریم که الان خونمون پسر خالم هست… کسیه که دوسش دارم وب
  عد سر یه صف از طرف مدیر مدرسمون قرار گرفتیمکه به همه یه شیرینی کشمشی بهمراه یه قوطی کبریت به همه میداد منم گرفتم ویه گاز کوچیک از شیرینی خوردم وانگار میخواستم بقیشو بدم به مطلوبم .ممنون میشم تعبیر کنید

 • سلام من دیدم تو دانشگاه چادرم گم شد ولی تحش رو سرم بود الکی حرص خوردم دنبالش می گشتم

 • من خواب دیدم چادر مشکیم خیس شده بود از سرم در اوردم و هر چی گشتم پیداش نکردم و خونه ی مادر شوهرم بودم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.