تعبیر خواب پهلو

تعبیر خواب پهلو | تعبیرخواب پهلو | tabire khab

تعبیر خواب پهلو,تعبیر خواب پهلو درد,تعبیر خواب بریدن پهلو,تعبیر خواب زخم پهلو,تعبیر خواب کبودی پهلو,تعبیر خواب شکستن پهلو,تعبير خواب ديدن پهلو,تعبیر خواب زخمی شدن پهلو

تعبیر خواب پهلو , تعبیر خواب پهلو درد , تعبیر خواب بریدن پهلو

خواب پهلو یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم پهلو در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب پهلو می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب پهلو را مطالعه نمایید و متوجه شوید پهلو چه تعبیری دارد

تعبیر خواب پهلو از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن پهلو ، پنج چیز است

زن – دختر – کنیزک – خادم – پیرزنی که در خانه است

تعبیر خواب پهلو از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب ورم کردن پهلوی چپ ، باردار شدن همسر است

تعبیر خواب سرخ شدن پهلو و افتادن پاره گوشت خون آلود ، افتادن بچه است

تعبیر خواب گذاشتن هر دو دست بر پهلو ، رسیدن غمی سخت است

تعبیر خواب پهلو از دید ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب شکستن استخوان پهلو ، رسیدن غم از پدر یا مادر یا همسر است

تعبیر خواب جدا شدن پهلوی چپ از بدن ، از بین رفتن همسر و مال است

تعبیر خواب زرد شدن دو پهلو ، بیماری همسر است

تعبیر خواب سوراخ شدن پهلو ، داشتن فرزندی پارسا است

تعبیر خواب بزرگ شدن پهلو ، درستی دین است

تعبیر خواب پهلو از دید جابر مغربی

تعبیر خواب پهلوها ، زنان است

تعبیر خواب بیرون آمدن مار از پهلو ، فرزند است

تعبیر خواب پهلو از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب درد پهلو ، آزردگی همسر است

تعبیر خواب جوانی که دست بر پهلوی خود نهاده ،  ازدواج است

تعبیر خواب دختری که پهلوی خود را گرفته ، حسادت دیگران است

تعبیر خواب پهلو از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب درد پهلو ، سختی های زندگی کاسه صبر شما لبریز می کند

تعبیر خواب پهلو | پهلو در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 43 عدد

 • پهلو در خواب های ما زن است.

 • ابن سیرین پهلو را زن تعبیر کرده و در نفایس الفنون نیز به تصریح ذکر گردیده که پهلو زن و به خصوص همسر مرد است.

 • اگر در خواب دیدید که پهلوی شما درد می کند، در صورتی که در بیداری درد پهلو نداشته باشید، از جانب همسرتان آزردگی پیدا می کنید و چنانچه این خواب را یک خانم ببیند، زنی از بستگان شوهرش او را می آزارد و موجب کدورت خاطرش می شود.

 • اگر دیدید که در خواب پهلوی شما متورم شده همسرتان یک اندوه و ناراحتی پنهانی دارد که فاش نمی کند و خواب شما می گوید که جستجو کنید و کدورت او را رفع نمایید.

 • اگر دیدید که بر پهلوی شما چیزی روئیده مانند زگیل یا غده احتمالا صاحب فرزند می شوید.

 • اگر جوانی ببیند که دست بر پهلوی خود نهاده ازدواج می کند.

 • اگر دختری ببیند که پهلوی خود را گرفته زن یا دختری به او حسد می ورزد.

 • محمدبن سیرین گوید: پهلو در خواب زن است. اگر بیند پهلوی چپ او آماس کرده بود، دلیل که زن و کنیزک او هر دو آبستن شوند

 • اگر بیند پهلوی او سرخ شده بود و پاره گوشت خون آلود از پهلوی او بیفتاد، دلیل که زن او بچه بی هنگام بیفکند.

 • اگر بیند هر دو دست بر پهلو نهاده، دلیل که وی را غمی سخت رسد

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر کسی به خواب دید استخوان پهلوی او شکسته است، دلیل که از پدر یا مادر یا عیال، وی را غم و اندوه رسد.

 • اگر بیند پوست پهلوی چپ وی جدا شد و بیفتاد، دلیل که مال و عیالش هر دو تلف شوند.

 • اگر بیند هر دو … 
  پهلوی او زرد شده، دلیل که عیالش رنجور شود.

 • اگر بیند پهلوی او سوراخ شده و از آن گوری بیفتاد، دلیل که او را فرزندی عالم آید و پارسا.

 • اگر بیند هر دو پهلوی او فراهم آمد، دلیل که وی را غم و اندوه رسد

 • اگر بیند پهلوی وی قوی و بزرگ شده، دلیل بود بر درستی دین و قوت عیال او.

 • جابرمغربی گوید: پهلوها در خواب ، دلیل بر زنان است، زیرا که زنان از پهلوی مردان افریده شده اند.

 • پس هر خیر و شر که در پهلو بیند، تاویل آن بر زنان بازگردد.

 • اگر بیند او را پهلوهای بسیار بود، دلیل که به قدر آن زنان و کنیزان واصل شود.

 • اگر بیند از پهلوی او ماری بیرون آمد، دلیل که او را فرزندی آید.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن پهلو در خواب بر پنج وجه است. اول: زن، دوم: دختر، سوم: کنیزک، چهارم: خادم، پنجم: پیرزنی که در خانه است.

 • محمدبن سيرين گويد: پهلو در خواب زن است. اگر بيند پهلوي چپ او آماس كرده بود، دليل كه زن و كنيزك او هر دو آبستن شوند. اگر بيند پهلوي او سرخ شده بود و پاره گوشت خون آلود از پهلوي او بيفتاد، دليل كه زن او بچه بي هنگام بيفكند. اگر بيند هر دو دست بر پهلو نهاده، دليل كه وي را غمي سخت رسد.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي به خواب ديد استخوان پهلوي او شكسته است، دليل كه از پدر يا مادر يا عيال، وي را غم و اندوه رسد. اگر بيند پوست پهلوي چپ وي جدا شد و بيفتاد، دليل كه مال و عيالش هر دو تلف شوند. اگر بيند هر دو پهلوي او زرد شده، دليل كه عيالش رنجور شود. اگر بيند پهلوي او سوراخ شده و از آن گوري بيفتاد، دليل كه او را فرزندي عالم آيد و پارسا. اگر بيند هر دو پهلوي او فراهم آمد، دليل كه وي را غم و اندوه رسد. اگر بيند پهلوي وي قوي و بزرگ شده، دليل بود بر درستي دين و قوت عيال او. اگر بيند پهلوي وي كوچك و ضعيف بود تاويلش به خلاف اين است كه گفتيم.

 • جابرمغربي گويد: پهلوها در خواب، دليل بر زنان است، زيرا كه زنان از پهلوي مردان افريده شده اند. پس هر خير و شر كه در پهلو بيند، تاويل آن بر زنان بازگردد. اگر بيند او را پهلوهاي بسيار بود، دليل كه به قدر آن زنان و كنيزان واصل شود. اگر بيند از پهلوي او ماري بيرون آمد، دليل كه او را فرزندي آيد.

 • پهلو در خواب هاي ما زن است. ابن سيرين پهلو را زن تعبير کرده و در نفايس الفنون نيز به تصريح ذکر گرديده که پهلو زن و به خصوص همسر مرد است

 • اگر در خواب ديديد که پهلوي شما درد مي کند، در صورتي که در بيداري درد پهلو نداشته باشيد، از جانب همسرتان آزردگي پيدا مي کنيد و چنانچه اين خواب را يک خانم ببيند، زني از بستگان شوهرش او را مي آزارد و موجب کدورت خاطرش مي شود

 • اگر ديديد که در خواب پهلوي شما متورم شده همسرتان يک اندوه و ناراحتي پنهاني دارد که فاش نمي کند و خواب شما مي گويد که جستجو کنيد و کدورت او را رفع نماييد. اگر ديديد که بر پهلوي شما چيزي روئيده مانند زگيل يا غده احتمالا صاحب فرزند مي شويد. اگر جواني ببيند که دست بر پهلوي خود نهاده ازدواج مي کند. اگر دختري ببيند که پهلوي خود را گرفته زن يا دختري به او حسد مي ورزد.

 • اگر در خواب تنها پهلوي شيئي را ببينيد ، نشانة آن است كه فردي در مقابل پيشنهادات صادقانة شما با بي تفاوتي و سردي برخورد خواهد كرد .

 • اگر خواب ببينيد پهلوي شما درد مي كند ، نشانة آن است كه دشواريهاي زندگي كاسة صبر شما را لبريز خواهد كرد

 • اگر خواب ببينيد پهلوي چاق و گوشتالود داريد ، نشانة آن است كه در خواستگاري از يك دختر توفيق خواهيد يافت .

 • آنلی بیتون می‏گوید:

  ۱ـ اگر در خواب تنها پهلوی شیئی را ببینید ، نشانة آن است که فردی در مقابل پیشنهادات صادقانة شما با بی تفاوتی و سردی برخورد خواهد کرد .

  ۲ـ اگر خواب ببینید پهلوی شما درد می کند ، نشانة آن است که دشواریهای زندگی کاسة صبر شما را لبریز خواهد کرد .

  ۳ـ اگر خواب ببینید پهلوی چاق و گوشتالود دارید ، نشانة آن است که در خواستگاری از یک دختر توفیق خواهید یافت .

 • اگر کسی دید که به پهلو خوابیده، اگر مجرد است ازدواج می کند. اگر متاهل است و همسرش را دید که در کنارش دراز کشیده ولی بیدار است، دلیل که از او تقاضای همبستری دارد و اگر دید همسرش خواب است، آرامش خیال همسر را می رساند.

 • اگر زنی خواب دید پهلوی راستش بزرگ شده صاحب فرزند پسر و اگر دید پهلوی چپش بزرگ شده، صاحب فرزند دختری خواهد شد.

 • اگر کسی خواب دید که پهلوی او درد می کند، در صورتی که در بیداری درد پهلو نداشته باشد، از جانب همسرش آزردگی پیدا می کند و اگر این خواب را یک خانم ببیند، زنی از بستگان شوهرش او را می آزارد و موجب کدورت خاطرش می شود.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی پهلوی تو بزرگ و قوی می‌باشد، تعبیرش این است که زن تو دارای قوت و توان خواهد بود و در دین درستکار می‌شود، ولی اگر ببینی پهلوی تو ضعیف و کوچک و لاغر شده است، تعبیرش برعکس حالت قبلی می‌باشد.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی استخوان پهلوی تو شکسته است، تعبیرش این است که پدر و مادر یا زنت باعث غم و ناراحتی تو می‌شوند

 • اگر ببینی پوست پهلوی سمت چپ تو جدا شده و افتاده است، یـعـنـی هم زن و هم مال و اموال تو از بین می‌روند.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پهلوی چپ تو ورم کرده است، یـعـنـی هم زن و هم «کنیزک» تو حامله می‌شوند.

 • اگر ببینی پهلوی تو قرمز و سرخ شده و تکه‌ای گوشتِ خون‌آلود از آن افتاده است، یـعـنـی زن تو به طور ناگهانی سقط جنین می‌شود (دفع بلا و گرفتاری).

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی پهلوی تو سوراخ شده و از آن جواهر و گوهر بیرون افتاده است، یـعـنـی صاحب فرزندی عالم و پرهیزکار می‌شوی.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی هر دو پهلوی تو جمع شده و چسبیده است، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).

 • اگر ببینی هر دو پهلوی تو زرد شده است، یـعـنـی زن تو دچار ناخوشی و ناراحتی می‌شود.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی دو دست خود را روی پهلوهایت گذاشته‌ای، یـعـنـی دچار غم و ناراحتی شدیدی می‌شوی.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.