تعبیر خواب اتاق

تعبیر خواب اتاق | تعبیرخواب اتاق | tabire khab

تعبیر خواب اتاق,تعبیر خواب اتاق خواب,تعبیر خواب اتاق عمل,تعبیر خواب اتاق خالی,تعبیر خواب اتاق بزرگ,تعبير خواب اتاق تاريك,تعبير خواب اتاق عمل,تعبیر خواب اتاق عقد,تعبیر خواب اتاق روشن,تعبیر خواب اتاق بهم ریخته,تعبیر خواب اتاقهای زیاد,تعبیر خواب دیدن اتاق عمل,تعبیر خواب رفتن به اتاق عمل,تعبیر خواب خانه بزرگ با اتاقهای زیاد,تعبیر خواب خانه با اتاقهای زیاد

تعبیر خواب اتاق , تعبیر خواب اتاق خواب , تعبیر خواب اتاق عمل

خواب اتاق یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم اتاق در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب اتاق می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب اتاق را مطالعه نمایید و متوجه شوید اتاق چه تعبیری دارد

تعبیر خواب اتاق از دید منوچهر مطيعی تهرانی

تعبیر خواب اتاق بزرگ و باشکوه ، توانگری است

تعبیر خواب اتاق کوچک و فقیرانه ، تنگی دنیا است

تعبیر خواب اتاق روشن ، آینده روشن است

تعبیر خواب اتاق با درهای فراوان ، روزی است

تعبیر خواب اتاق از دید ليلا برايت

تعبیر خواب در اتاق خواب بودن ، یاس و ناامیدی است

تعبیر خواب اتاق از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب اتاق ، نيات بد است

  تعبیر خواب اتاق زيبا ، پيروزمندي است

تعبیر خواب اتاق فقيرانه ، توقعات بيجا است

تعبیر خواب مرتب کردن اتاق ، مراقب سلامتي خود باشيد

تعبیر خواب اتاق از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب اتاق دیدن ، مدتی در خانه فعلی خود را خواهید ماند

تعبیر خواب اتاق از دید هانس كورت

تعبیر خواب دختری که اتاق تمیز و زیبا ببیند ، پیشنهاد ازدواج از طرف مردی ثروتمند است

تعبیر خواب اتاق خواب زیبا ، رسیدن ثروت غیرمنتظره است

تعبیر خواب اتاق از دید کتاب سرزمين روياها

تعبیر خواب اتاق خواب خودتان را مي بينيد ، تغيير در امور احساسي و عشقي است

تعبیر خواب اتاق خواب خيلي لوكس يك شخص ديگر ، در كارهاي فعلي شما تاخير بسيار وجود دارد.

تعبیر خواب يك اتاق خواب در يك آپارتمان ، در مورد رازهاي فاميلي بايد سكوت اختيار كرد.

تعبیر خواب شما در يك اتاق هتل خوابيده ايد ، غيبت و پرگويي هاي احمقانه بزودي شروع ميشود.

تعبیر خواب در اتاق خواب يك دوست خوابيده ايد ، شما گيج خواهيد شد .

تعبیر خواب اتاق | اتاق در خواب دیدن | تعبیر خواب

37 comments

 1. اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست

 2. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید

 3. اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شو

 4. اتاق تنگ و تاریک و غور، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی

 5. اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب .

 6. اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است و گشادگی امور.

 7. منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

  اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می بینید و به آن وارد می شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می شود . اتاق تنگ و تاریک و غور، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی. اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آینده ای روشن است برای بیننده خواب. اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است و گشادگی امور.

 8. لوک اویتنهاو می گوید :

  اتاق : نیات بد
  اتاق زیبا : پیروزمندی
  اتاق فقیرانه : توقعات بیجا
  مرتب کردن اتاق : مراقب سلامتی خود باشید

 9. آنلی بیتون مى‏گوید:

  اگر در خواب اتاقى دیدید، به این معنا است که مدت اندکى در خانه‏ى فعلى خود، خواهید ماند.

 10. خود را در یک اتاق پذیرایی می بینید : یک کارسخت در انتظار شماست.

 11. در اتاق پذیرایی یک زن زیبا هستید : از یارتان جدا خواهید شد .

 12. در اتاق پذیرایی یک زن زشت و بد هیبت هستید : مشاجره

 13. خواب ببینید که در اتاق پذیرایی معاشقه میکنید : مورد آزار و مواخذه قرار خواهید گرفت .

 14. یک اتاق پذیرایی را مرتب میکنید : نتایج عالی درامور عشقی

 15. یک اتاق پذیرایی پر از اشیاءکمیاب : ناراحتی و نا امیدی.

 16. اگر دخترى خواب اتاق خوابى تمیز و زیبا را ببیند، به معناى آن است که مردى ثروتمند به او پیشنهاد ازدواج مى‏دهد.

 17. مشاهده‏ى اتاق خواب زیبا در خواب، علامت آن است که ثروتى غیرمنتظره از طریق فامیل، فرد ناشناس و یا معامله‏اى در تجارت به شما خواهد رسید.

 18. اتاق خواب در هر حال به معنى روابط جنسى و زناشویى است. اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده کردید، بدین معنا است که دچار یأس و ناامیدى خواهید شد.

 19. اگر در خواب خود را در اتاق خوابى ناآشنا دیدید، علامت آن است که با فردى آشنا مى‏شوید که روابط دوستانه‏اى با او پیدا مى‏کنید.

 20. خواب اتاق خواب خودتان را می بینید : تغییر در امور احساسی و عشقی

 21. اتاق خواب خیلی لوکس یک شخص دیگر : در کارهای فعلی شما تاخیر بسیار وجود دارد.

 22. یک اتاق خواب در یک آپارتمان :در مورد رازهای فامیلی باید سکوت اختیار کرد.

 23. شما در یک اتاق هتل خوابیده اید : غیبت و پرگویی های احمقانه بزودی شروع میشود.

 24. در اتاق خواب یک دوست خوابیده اید : شما گیج خواهید شد .

 25. لیلا برایت مى‏گوید:

  دیدن اتاق کنفرانس در خواب، بدین معنا است که در آینده با افرادى برخورد مى‏کنید که براى شما ارزش خاصى خواهند داشت.

 26. تام چت ویندرا:
  اگر اتاقی در خواب ببیند، نشان زنی به عنوان مادر یا زنی است که محبت و عطوفت مادر را دارد، دلیل چنین تعبیری آنست که مادر را موجودی دانسته اند که می‌تواند انسان دیگری را در خودش جای بدهد دیدن اتاق نشانه رحم و شفقت نیز می‌تواند باشد دیدن اتاق بزرگ و روشن، نشانگر بزرگ مادر یا حالت والای مادری است، اگر اتاقی با یک در ببیند، چنانچه اتاق کوچک و به نحوی آب در آن باشد دلیل رحم و شفقت است اگر مجموعه ای از اتاقها را ببیند، دلیل آن باشد که عده ای از زنان با او ارتباط دارند و سرو کارش با زنان است اگر چیزی را در اتاق طبقه بالا ببیند، نشان دهنده اندیشه ای نو و والاست که به دانش و کارش رونق و اعتبار می‌دهد اگر اتاق زیر زمینی یا انبار در خواب ببیند، نشانگر آنست که در پی چیزی است که با وجود حضور در ناخود آگاه او خودش هم نمی‌داند چیست اگر ببیند از اتاقی به اتاقی رفت، تعبیر انست که باید مرگ را مهیا بود و رخت به سرایی دیگر کشید اگر اتاقهای خالی را در خواب ببیند، دلیل آن است که خواب بین در روزهایی که به بطالت و بی حوصلگی گذرانده متاسف است

 27. اتاق خواب در هر حال به معنى روابط جنسى و زناشويى است.

 28. اگر در خواب خود را در اتاق خواب خودتان مشاهده كرديد، بدين معنا است كه دچار يأس و نااميدى خواهيد شد.

 29. و اگر در خواب خود را در اتاق خوابى ناآشنا ديديد، علامت آن است كه با فردى آشنا مى‏شويد كه روابط دوستانه‏اى با او پيدا مى‏كنيد.

 30. درکتاب سرزمين روياها آمده است :

  خواب اتاق خواب خودتان را مي بينيد : تغيير در امور احساسي و عشقي

  اتاق خواب خيلي لوكس يك شخص ديگر : در كارهاي فعلي شما تاخير بسيار وجود دارد.

  يك اتاق خواب در يك آپارتمان :در مورد رازهاي فاميلي بايد سكوت اختيار كرد.

  شما در يك اتاق هتل خوابيده ايد : غيبت و پرگويي هاي احمقانه بزودي شروع ميشود.

  در اتاق خواب يك دوست خوابيده ايد : شما گيج خواهيد شد .

 31. لوک اويتنهاو مي گويد :

  اتاق : نيات بد
  اتاق زيبا : پيروزمندي
  اتاق فقيرانه : توقعات بيجا
  مرتب کردن اتاق : مراقب سلامتي خود باشيد

 32. آنلي بيتون میگويد:

  اگر در خواب اتاقى ديديد، به اين معنا است كه مدت اندكى در خانه‏ى فعلى خود، خواهيد ماند.

 33. باسلام،خواب دیدم توی اتاق یکی از اقواممون بودم،تخت خواب و تشک وپتوم هم اونجا بود،دسته کلید اتاق دستم بود،ولی معذب بودم،میگفتم باید الان خونه پدرم باشم، اینجا چیکار میکنم،تشک و پتوم رو برداشتم که برم،و خواستم کلیدهارو پس بدم ولی. یه چیزی مانع شد،گفت اونجا بمون،میشه تعبیرشو بگین؟

 34. خواب خانه نو وبزرگ با اتاقهای زیاد و لوکس .وشستشو اتاقها

 35. سلام.من خواب دیدم تویه اتاقه که درنداشت ودیوارها پراز سوراخهای بزرگ بود که حیوون ها ازاین سوراخ ها به داخل اتاق میومدن من میترسیدم ودیدم همسرم اومد و سوراخهای دیوارو درست کرد ودر برای اتاق گذاشت .لطفا تعبیرخواب منو هم بفرمایید.

 36. سلام .خواب دیدم تو اتاقی که دیوارپرازسوراخ بود ود نداشت زندگی میکردم امنیت نداشتم همسرم یک دفعه اومد دیوارودرست کرد ودر گذاشت برای اتاق .لطفا تعبیرخوابمو بگیدچون الان تو یه مشکل بزرگ هستم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.