تعبیر خواب شمع

تعبیر خواب شمع | تعبیرخواب شمع | tabire khab

تعبیر خواب شمع,تعبیر خواب شمع روشن,تعبیر خواب شمعدان,تعبير خواب شمع روشن كردن,تعبیر خواب شمعدانی,تعبير خواب شمعدان,تعبیر خواب شمع خاموش,تعبير خواب شمع روشن,تعبیر خواب شمع سفید,تعبیر خواب شمع سیاه,تعبیر شمع روشن در خواب,تعبیر خواب روشن شدن شمع,تعبیر دیدن شمع روشن در خواب,تعبیر خواب شمعدان کریستال,تعبیر خواب شمعدان نقره,تعبير خواب شمعداني,تعبیر خواب شمعدان طلا,تعبیر خواب گل شمعدانی,تعبیر خواب آینه شمعدان,تعبير خواب گل شمعداني,تعبیر خواب گلدان شمعدانی,تعبیر خواب کاشتن گل شمعدانی,تعبیر خواب دیدن گل شمعدانی,تعبیر خواب شکستن شمعدان,تعبير خواب شمع خاموش,تعبیر خواب خاموش شدن شمع,تعبير خواب خاموش كردن شمع,تعبير خواب شمع سفيد,تعبیر شمع سفید در خواب,تعبیر شمع سیاه در خواب 

تعبیر خواب شمع , تعبیر خواب شمع روشن , تعبیر خواب شمعدان

خواب شمع یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم شمع در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب شمع می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب شمع را مطالعه نمایید و متوجه شوید شمع چه تعبیری دارد

تعبیر خواب شمع از دید امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن شمع چهارده چیز است

پادشاه – قاضی – فرزند – عروسی – فرمانروائی – مهتری وسروری – سرای و خانه – شادی – علم – توانگری و ثروت – عیش و عشرت – كنیزك – زن – چنانكه بیننده بیند

تعبیر خواب شمع از دید یوسف نبی ع

تعبیر خواب دیدن شمع و چراغ ، فرزند است

تعبیر خواب شمع از حضرت دانیال

تعبیر خواب شمع های روشن در شهر ، پادشاه عادل است

تعبیر خواب شمع های روشن در مسجد و مدرسه ، مردمان شهر به عبادت مشغول هستند

تعبیر خواب شمع از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب شمع روشن کردن ، نعمت زیاد است

تعبیر خواب شمع روشن که خانه را پر نور کرده ، سال پر نعمتی و پرباری است

تعبیر خواب شمع از دید ابراهیم كرمانی

تعبیر خواب خاموش شدن شمع در دست ، مرگ زن است

تعبیر خواب خاموش کردن شمع توسط دیگران ، دلیل حسادت است

تعبیر خواب شمعی که روشن نباشد ، نفع و سود است

تعبیر خواب شمع از دید منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب زنی که شمع روشن در خانه ببیند ، صاحب دختری برگزیده شدن است

تعبیر خواب بیماری که شمع روشن در خانه ببیند ، شفا است

تعبیر خواب وامداری که شمع روشن در خانه ببیند ، ادای دین است

تعبیر خواب گرفتن شمع روشن ، عزت و نعمت است

تعبیر خواب شمع روشن برای جوانان ، جفت است

تعبیر خواب شمع از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب روشن کردن شمع ، دوستان خوب است

تعبیر خواب خاموش کردن شمع ، قهر با دوستان است

تعبیر خواب شمع بسیار نورانی ، دعوت به یک مهمانی است

تعبیر خواب شمعی روشن در دست داشتن ، خوشبختی زیاد است

تعبیر خواب شمعی که دود میکند ، سقوط است

تعبیر خواب شمع از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب سوختن شمع ها با شعله ای یکنواخت ، آینده خوب است

تعبیر خواب دختری که شمع درست می کند ، ازدواج است

تعبیر خواب دختری که شمع روشن می کند ، دیدار مخفیانه معشوق است

تعبیر خواب خاموش شدن شمع بر اثر باد ، شایعات است

تعبیر خواب فوت کردن شمع ، اخبار بد است

تعبیر خواب شمع | شمع در خواب دیدن | تعبیر خواب

Rate this post

کامنت های تایید شده : 30 عدد

 • شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش. اگر زنی در خواب ببیند که شمعی روشن در دست یا در خانه دارد صاحب دختری برگزیده و ممتاز می شود. اگر بیماری ببیند شفا حاصل می کند و اگر وامداری ببیند ادای دین خواهد کرد. اگر کسی شمع روشن به شما بدهد بسیار خوب است و خواب شما می گوید که شما را به عزت و نعمت می رساند . برای دختران و پسران جوان شمع روشن جفت است. اگر شمعی روشن داشتید و خودتان فوت کردید خوب نیست. معبران نوشته اند بیننده خواب اگر زن داشته باشد همسرش را از دست می دهد. اگر همسر نداشته باشد وضع او بد می شود. اگر شمع افروخته ای داشته باشید و دیگری آن را خاموش کند نشان آن است که کسی بر شما رشک می برد و نفاق می کند و بر شما چیره می گردد. شمع روشن نشده بد نیست بل که بد آن است که در خواب شمع افروخته و روشنی را چه خودتان چه دیگری خاموش کند.

 • محمدبن سیرین گوید: شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بیند که شمع به دست خود افروخته داشت، دلیل که عز و دولت و نعمتش زیاده گردد. اگر شمع افروخته دید در خانه خود، که خانه از نور آن روشن شد، دلیل که در آن سال نعمت بر وی فراخ گردد. بعضی از معبران گویند: وی را عیال موافق باشد. اگر بیند که شمع افروخته کسی به وی داد، دلیل که از قبیله بزرگ زنی بخواهد بر قدر و قیمت آن چنانکه اگر شمعدان آن سیمین بود، از اصل گوهری و با صلاح بود. اگر زرین باشد، آن زن از مردم قوی و دلیر باشد. اگر از سرب بود آن زن از مردمِ ملازاده
  بود، اگر از سفال بود آن زن از مردمانِ عامه بود.

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر شمع افروخته از دست او بمرد، دلیل کند زنش بمیرد. اگر زن ندارد، حالش بد شود. اگر بیند کسی شمع در دست او بکشت، دلیل کسی بر وی حسد برد. اگر شمع نیفروخته بیند، دلیل کند از این چیزها که در پیش گذشت اندک نفعی بر وی رسد.

 • حضرت دانیال گوید: اگر زن دارد پس آورد. اگر غریب بود زن خواهد یا کنیزک خرد. اگر غایب بود از سفر بازآید. اگر در شهر خویش شمعهای افروخته دید، دلیل که پادشاه شهر عادل و دادگر است و قاضی منصف و دانشمندان شهر زاهد شوند رعیت را عروسی و رامش بود و خرمی در آن شهر بسیار واقع شود. اگر در مسجد یا مدرسه ها شمع افروخته بیند، دلیل که مردمانِ شهر به طاعت و عبادت مشغول شوند

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن شمع در خواب ، بر چهارده وجه بود. اول: پادشاه. دوم: قاضی. سوم: فرزند. چهارم: عروسی. پنجم: فرمانروائی. ششم: مهتری. هفتم: سرای. هشتم: شادی. نهم: علم. دهم: توانگری. یازدهم: عیش. دوازدهم: کنیزک. سیزدهم: زن. چهاردهم: چنانکه بیننده بیند.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب شمع، عزت و نعمت می‌باشد، حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیرش این است که اگر زن داری صاحب فرزند پسر می‌شوی یا اگرغریب هستی، ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری، یا چنانچه در مسافرت هستی بازمی‌گردی.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شمعی را روشن کرده‌ای، تعبیرش این است که عزت و کامیابی و بهره‌مندی و نعمت تو افزایش می‌یابد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر «پادشاهی» در خواب ببیند که با استفاده از آتش‌زنه [وسیله‌ای است که با آن آتش روشن می‌کنند] شمع یا چراغی را روشن نموده است، یـعـنـی با عدل و انصافی که برقرار می‌کند مردم به آسایش و راحتی می‌رسند، و اگر شخص عالم و دانشمندی این خواب را ببیند، تعبیرش این است که مردم از علم و دانش او بهره‌مند می‌شوند، یا چنانچه بازرگان این خواب را ببیند، یـعـنـی به مردم کمک کرده و خیرات و احسان می‌نماید، و اگر بیننده خواب شخص فقیری باشد، یـعـنـی مردم را با استفاده از کارهایی که برای آن‌ها انجام می‌دهد، بهره‌مند ساخته و کمک می‌کند.
  اگر ببینی شمع در دست تو خاموش شده است، یـعـنـی زن تو میمیرد، ولی اگر زن نداری تعبیرش این است که حال و روز تو بد می‌شود. اگر ببینی کسی شمعی را که در دست تو می‌باشد خاموش کرده است، یـعـنـی کسی به تو حسادت می‌کند (دفع بلا و گرفتاری).

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی خانه تو با نور شمع روشن شده است، تعبیرش این است که در آن سال نعمت تو افزایش می‌یابد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یعنی زن تو انسان سازگاری خواهد بود (تعبیرهای مختلف).

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در شهر خودت شمع‌های روشنی ببینی، یـعـنـی فرمانروا و قاضی شهر عادل و منصف خواهند بود و دانشمندان شهر زاهد و پرهیزکار می‌شوند و عموم مردم عادی نیز در جشن و عروسی و عیش و خوشی بسر خواهند برد و در مجموع شهر بسیار خرمی خواهد شد.

 • اگر ببینی در مسجد یا مدرسه‌ها شمع روشن کرده‌اند، یـعـنـی مردم شهر به طاعت و عبادت مشغول می‌شوند .

 • امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای شمع عبارتند از: 1- «پادشاه» 2- قاضی 3- فرزند 4- عروسی 5- فرمانروائی و حکومت 6- شخصی بزرگ و رئیس و سرور 7- سرا 8- شادی 9- علم و دانش 10- ثروتمندی 11- زندگانی و معاش و معیشت 12- کنیزک 13- زن 14- همان چیزی که در خواب دیده‌ای، همان اتفاق می‌افتد.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی شمع روشنی به تو داده است، تعبیرش این است که با زنی که ارزش آن به اندازۀ شمعدان آن شمع می‌باشد ازدواج خواهی کرد، یعنی اگر شمعدان نقره باشد تعبیرش این است که آن زن اصیل و باصلاحیت است و اگر شمعدان طلا باشد آن زن از مردمی قوی و شجاع می‌باشد، یا اگر از سرب باشد، تعبیرش این است که از مردم «برده‌زاده» و «غلام‌زاده» است و یا چنانچه از سفال باشد، آن زن از مردم عادی می‌باشد.

 • اگر کسی در خواب دید خانه اش خاموش است و با شمع خانه را روشن کرد، منفعت به او نزدیک است و اگر دید به خانه که آمد کسی در خانه اش شمع روشن کرده و کسی هم در خانه نیست، و روشن کننده شمع را هم نمی شناسد، خداوند متعال به او عنایت دارد و به او خیر و برکت و منفعت خواهد رسید. اگر شمع ها تمام خانه را روشن کرده بودند و جای تاریکی دیده نمی شد، خیر و نعمت فراوان است.

 • اگر کسی شمع روشنی را در شمعدان نقره به او داد، زنش صالحه است و یا زنی که می گیرد پرهیزکار است. تعبیر شمع، هم می تواند فرزند خوب و صالح باشد و هم عزت و جلال و هم علم و دانش. اگر زنی در خواب ببیند که شمعی روشن در دست یا در خانه دارد، صاحب دختری برگزیده و ممتاز می شود. اگر بیماری ببیند،شفا حاصل می کند و اگر وامداری ببیند،ادای دین خواهد کرد.

 • اگر کسی شمع روشن به شما بدهد، شما را به عزت و نعمت می رساند. برای دختران و پسران جوان، شمع روشن جفت است. اگر شمعی روشن داشتید و خودتان فوت کردید خوب نیست و در این مورد بعضی معبران نوشته اند که بیننده خواب اگر زن داشته باشد همسرش را از دست می دهد، اگر همسر نداشته باشد وضع او بد می شود. اگر شمع افروخته ای داشته باشید و دیگری آن را خاموش کند، نشان آن است که کسی بر شما حسد می برد و نفاق می کند و بر شما چیره می گردد.

 • محمد ابن سیرین می گوید: شمع دولت و عز و نعمت است. اگر ببیند که شمع به دست خود افروخته داشت، دلیل که عز و دولت و نعمتش زیاده گردد. اگر شمع افروخته دید در خانه خود، که خانه از نور آن روشن شد، دلیل که در آن سال نعمت بر وی فراخ گردد.

 • بعضی از معبران می گویند: داشتن شمع روشن دلیل است که وی را عیال موافق باشد. اگر ببیند که شمع افروخته کسی به وی داد، دلیل که از قبیله بزرگ زنی بخواهد بر قدر و قیمت آن. اگر شمعدان آن سیمین بود، از اصل گوهری و با صلاح است. اگر زرین باشد، آن زن از مردم قوی و دلیر باشد. اگر از سرب بود آن زن از مردمِ ملازاده است، اگر از سفال بود آن زن از مردمانِ عامه خواهد بود.

 • امام صادق (ع) می فرماید: دیدن شمع در خواب ، بر چهارده وجه است:
  پادشاه،
  قاضی،
  فرزند،
  عروسی،
  فرمانروایی،
  مهتری،
  سرای،
  شادی،
  علم،
  توانگری،
  عیش،
  کنیزک،
  زن،
  چنانکه بیننده ببیند.

 • شمعدان خانه و خانواده ما است که روشنایی های ما از آنجا مایه می گیرد. اگر شمعدان مجلل و با شکوه باشد خانه و خانواده ای خوب و دل خواه خواهیم داشت و نشان آن است که وضع مالی ما بهبود می یابد و از جهت همسر و فرزند نیز خیالی آسوده خواهیم داشت و چنان چه شمعدان شکسته و حقیر باشد تعبیر خلاف آن است.

 • محمدبن سيرين گويد: شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بيند كه شمع به دست خود افروخته داشت، دليل كه عز و دولت و نعمتش زياده گردد. اگر شمع افروخته ديد در خانه خود، كه خانه از نور آن روشن شد، دليل كه در آن سال نعمت بر وي فراخ گردد. بعضي از معبران گويند: وي را عيال موافق باشد. اگر بيند كه شمع افروخته كسي به وي داد، دليل كه از قبيله بزرگ زني بخواهد بر قدر و قيمت آن چنانكه اگر شمعدان آن سيمين بود، از اصل گوهري و با صلاح بود. اگر زرين باشد، آن زن از مردم قوي و دلير باشد. اگر از سرب بود آن زن از مردمِ ملازاده بود، اگر از سفال بود آن زن از مردمانِ عامه بود.

 • ابراهيم كرماني گويد: اگر شمع افروخته از دست او بمرد، دليل كند زنش بميرد. اگر زن ندارد، حالش بد شود. اگر بيند كسي شمع در دست او بكشت، دليل كسي بر وي حسد برد. اگر شمع نيفروخته بيند، دليل كند از اين چيزها كه در پيش گذشت اندك نفعي بر وي رسد. حضرت دانيال گويد: اگر زن دارد پس آورد. اگر غريب بود زن خواهد يا كنيزك خرد. اگر غايب بود از سفر بازآيد. اگر در شهر خويش شمعهاي افروخته ديد، دليل كه پادشاه شهر عادل و دادگر است و قاضي منصف و دانشمندان شهر زاهد شوند رعيت را عروسي و رامش بود و خرمي در آن شهر بسيار واقع شود. اگر در مسجد يا مدرسه ها شمع افروخته بيند، دليل كه مردمانِ شهر به طاعت و عبادت مشغول شوند.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن شمع در خواب، بر چهارده وجه بود. اول: پادشاه. دوم: قاضي. سوم: فرزند. چهارم: عروسي. پنجم: فرمانروائي. ششم: مهتري. هفتم: سراي. هشتم: شادي. نهم: علم. دهم: توانگري. يازدهم: عيش. دوازدهم: كنيزك. سيزدهم: زن. چهاردهم: چنانكه بيننده بيند.

 • منوچهر مطيعي تهراني گويد: شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش. اگر زني در خواب ببيند که شمعي روشن در دست يا در خانه دارد صاحب دختري برگزيده و ممتاز مي شود. اگر بيماري ببيند شفا حاصل مي کند و اگر وامداري ببيند اداي دين خواهد کرد. اگر کسي شمع روشن به شما بدهد بسيار خوب است و خواب شما مي گويد که شما را به عزت و نعمت مي رساند . براي دختران و پسران جوان شمع روشن جفت است. اگر شمعي روشن داشتيد و خودتان فوت کرديد خوب نيست. معبران نوشته اند بيننده خواب اگر زن داشته باشد همسرش را از دست مي دهد. اگر همسر نداشته باشد وضع او بد مي شود. اگر شمع افروخته اي داشته باشيد و ديگري آن را خاموش کند نشان آن است که کسي بر شما رشک مي برد و نفاق مي کند و بر شما چيره مي گردد. شمع روشن نشده بد نيست بل که بد آن است که در خواب شمع افروخته و روشني را چه خودتان چه ديگري خاموش کند.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :

  شمع

  روشن کردن آن : شما دوستان خوبي خواهيد يافت

  خاموش کردن آن : شما از دوستانتان قهر خواهيد کرد

  بسيار نوراني : شما به يک ضيافت دعوت خواهيد شد

  يک شمع روشن در دست داشتن : خوشبختي زياد

  شمعي که دود ميکند : شما تا حد يک چاپلوس سقوط خواهيد کرد

 • لطفا تعبير روشن كردن سه عدد شمع در محيط محل كارم را بفرماييد.

 • اگر وامداری ببیند ادای دین خواهد کرد. اگر کسی شمع روشن به شما بدهد بسیار خوب است و خواب شما می گوید که شما را به عزت و نعمت می رساند . برای دختران و پسران جوان شمع روشن جفت است. اگر شمعی روشن داشتید و خودتان فوت کردید خوب نیست. معبران نوشته اند بیننده خواب اگر زن داشته باشد همسرش را از دست می دهد. اگر همسر نداشته باشد وضع او بد می شود. اگر شمع افروخته ای داشته باشید و دیگری آن را خاموش کند نشان آن است که کسی بر شما رشک می برد و نفاق می کند و بر شما چیره می گردد. شمع روشن نشده بد نیست بل که بد آن است که در خواب شمع افروخته و روشنی را چه خودتان چه دیگری خاموش کند.

 • چنانچه کسی ببیند شمعی سروته از سقف چسبیده وروشن است یعنی شعله آن به سمت پایین باشد

 • سلام خیلی گرفتار هستم خواب دیدم در بک شهر غریب که دریا داشت گم شده بودم وخیلی ترسیدم مردی که به او علاقه دارم را دیدم وبا وحشت به او گفتم من گم شدم او چند بسته شمع داخل پاکت داشت ۲بسته با لبخند ارام به من داد وسرش را به حالت رضایت تکان داد لطفا تعبیرش را بگویید البته ظهر خواب دیدم بین ساعت ۲ تا ۳ ممنون

 • سلام من خواب دیدم شب سر قبر پدرم شمع روشن کردم و قبر پدرم ۳طبقه شده بود درحالی قبرش سه طبقه نیست

 • سلام خواب دیدم عده ای بالای سرم هستت وهی داد می زنند برای ما شمع روشن کن تعبیرش چیست

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.