تعبیر خواب آکواریوم

تعبیر خواب آکواریوم | تعبیرخواب آکواریوم | tabire khab

تعبیر خواب آکواریوم ماهی,تعبیر خواب آکواریوم پر از ماهی,تعبیر خواب ماهی قرمز در آکواریوم,تعبیر خواب ماهی آکواریومی,تعبیر خواب ماهی و آکواریوم,تعبیر خواب آکواریوم,تعبیر خواب دیدن آکواریوم,تعبیر خواب ماهی در آکواریوم,تعبیر خواب آکواریم ماهی,تعبير خواب ماهي در اكواريوم,تعبير خواب ماهي در آكواريوم,تعبیر خواب دیدن ماهی در آکواریوم,تعبیر خواب ماهی در اکواریم,تعبير خواب ماهي آكواريوم,تعبیر خواب ماهی زینتی,تعبير خواب ماهي زينتي,تعبیر خواب ماهی های اکواریومی,تعبیر خواب ماهی های زینتی,تعبیر خواب شکستن آکواریوم

تعبیر خواب آکواریوم ماهی , تعبیر خواب آکواریوم پر از ماهی , تعبیر خواب ماهی قرمز در آکواریوم

خواب آکواریوم یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم آکواریوم در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب آکواریوم می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب آکواریوم را مطالعه نمایید و متوجه شوید آکواریوم چه تعبیری دارد

تعبیر خواب آکواریوم از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب آکواريوم ، غم و غصه و مشکلات است

تعبیر خواب آکواریوم از دید آنلی بيتون

تعبیر خواب دیدن آکواریوم ، ناراحتی و دردسر است

تعبیر خواب دیدن ماهی در آکواریوم ، شانسی بزرگ است

تعبیر خواب شنا کردن در آکواریوم ، خطر است

تعبیر خواب آکواریوم | آکواریوم در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 22 عدد

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  آکواریوم : غم وغصه ، بزودی با مشکلاتی مواجه خواهید شد

 • دیدن آکواریوم این‌گونه که می توان برداشت کرد نشانه رنج و ناراحتی است

 • البته دیدن ماهی یا هرگونه جانور در آکواریوم تعابیر خود را دارد. بنابراین بایستی کیفیت خواب و جزییات آن در نظر گرفته شود.

 • دیدن آکواریوم در خواب، به معنی ناراحتی و دردسر می‌باشد.

 • اگر ماهی یا جانور خزنده‌ای را که در آکواریوم دیدید، معنی آن این است که شانس بسیار بزرگی به شما روی کرده است

  • مادر خانه آکواریوم داریم وماهی گوشت خوار داخلش هست درخواب دیدم ۲تا ماهی خیلی خیلی بزرگ گوشت خوار درآکواریوم هست که یکیشون یه ماهی کوچیک رو خورد بعد آکواریوم شکست وخونه پراز آب شد وخیلی ترسیده بودم درخواب
   لطفا خوابم رو تعبییر کنید ممنون ازشما

 • اگر خودتان را دیدید که در آکواریوم مشغول شنا هستید، علامت آن است که خطری بسیار خطرناک شما را تهدید می‌نماید

 • دیدن‌ آكواریوم‌ در خواب‌ ممكن‌ است‌ نشان‌ دهنده‌ احساسات‌، ضمیر ناخودآگاه‌، تمایلات‌ غریزی و درعین‌ حال‌ خود زندگی‌ باشد.

 • قبل‌ از تعبیر این‌ چنین‌خوابی‌ لازم‌ است‌ كه‌ دیگر جزییات‌ خواب‌ و كیفیت‌كلی‌ آن‌ را در نظر گرفت‌.

 • آكواریوم‌ نشان‌ دهنده‌ یك‌سهم‌ از زندگیتان‌ و یا یك‌ قطعه‌ از زندگی‌است‌.

 • آكواریوم‌ها همیشه‌ در حالت‌ تعادل‌ و حاوی‌ انواع‌ اكوسیستم‌ها هستند

 • تمام‌ اشخاص‌ از تماشای‌ آكواریوم‌ها لذت‌ می‌برند و به‌ نوعی‌ تسكین‌ و آرامش‌خاطر می‌یابند

 • بنابراین‌، این‌ چنین‌ خوابی‌ می‌خواهد به‌ ما پیغام‌ دهد كه‌ بیشتر فكر كنیم‌ وآرامش‌ داشته‌ باشیم‌

 • این‌ خواب‌ می‌تواند نمایانگراین‌ باشد كه‌ زندگی‌ محیطی‌ كوچك‌ برای‌ به‌ حالت‌تعادل‌ در آوردن‌ استرس‌ است‌ و در عین‌ حال‌پیچیدگی‌ و دشواری‌ شدید مشكلات‌ روزمره‌ را نشان‌ می‌دهد.

 • دیدن ماهی در خواب نیکو است بخصوص اگر آبی که ماهی در آن شنا می کند صاف و روشن باشد. اگر در خواب ببینید جائی در کنار آبگیر یا حوض و یا دریا و استخر ایستاده اید و درون آب ماهیان فراوان می بینید که شنا می کنند بسیار خوب است چرا که خواب شما از آینده ای روشن خبر می دهد ولی شرط این است که آب صاف و زلال باشد چنان چه آبی که ماهیان در آن شنا می کنند تیره و گل آلود باشد نشان آن است که جاه و مقام و پول و مال و منال در دسترس شما قرار می گیرد اما بعد از طی مراحلی بسیار دشوار و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات فراوان و غم و غصه خوردن زیاد. اگر آب متعفن باشد و در آن ماهیان خوش رنگ و زیبا شنا کنند خوب نیست چرا که خواب شما می گوید چیزهائی بدست می آورید که به رنج و بدبختی و بیماری در برخورد به آن نمی ارزد. آب متعفن نشان بیماری و حبس و محکومیت است. ماهی سفید بخت و اقبال است ، ماهی زرد طلائی پول و مال و ثروت است و ماهی سرخ فر و شکوه است.

 • اگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و چنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد. اگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد و چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید

 • حضرت دانیال گوید: دیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود. اگر دید ماهی بسیار داشت تازه و بزرگ دلیل غنیمت است و اما ماهی کوچک غم است. اگر بیند از شکم ماهی مروارید یافت، دلیل که پسری آورد. محمدبن سیرین گوید: اگر دید کسی ماهی شود و خشک به وی داد، دلیل که بزرگی ظلم کند. اگر ماهی خورد، دلیل که از غلام مضرت بیند و بعضی می گویند، دلیل سفر است. جابرمغربی گوید: دیدن ماهی تازه دلیل غنیمت است، زیرا که بر خوان عیسی (ع) که از بهشت آورده بودند ماهی بود. اگر بیند از دهان او ماهی بیرون آمد، دلیل که دروغ بسیار گوید. اگر دید از قضیب او ماهی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید. اگر ماهی تازه پخته می خورد، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند. اگر دید ماهی فروشی می کرد،دلیل که منفعت یابد. اگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماهی بر شش و جه است. اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی.

 • دیدن آكواریوم در خواب ممكن است نشان دهنده احساسات ، ضمیر ناخودآگاه ، تمایلات غریزی و درعین حال خود زندگی باشد. قبل از تعبیر این چنین خوابی لازم است كه دیگر جزییات خواب و كیفیت كلی آن را در نظر گرفت . آكواریوم نشان دهنده یك سهم از زندگیتان و یا یك قطعه از زندگی است . آكواریوم ها همیشه در حالت تعادل و حاوی انواع اكوسیستم ها هستند. تمام اشخاص از تماشای آكواریوم ها لذت می برند و به نوعی تسكین و آرامش خاطر می یابند. بنابراین ، این چنین خوابی می خواهد به ما پیغام دهد كه بیشتر فكر كنیم وآرامش داشته باشیم . این خواب می تواند نمایانگراین باشد كه زندگی محیطی كوچك برای به حالت تعادل در آوردن استرس است و در عین حال پیچیدگی و دشواری شدید مشكلات روزمره را نشان می دهد.

 • محمود
  خواب دیدم در حال خرید ماهی زینتی با قیمت مناسب و ارزان هستم
  لطفا تعبیر خواب بنده را بفرمایید

 • خواب دیدمـ آکواریم بزرگ خونه یه دفه ترک برداشت وتمام ماهی ها کوچک وبزرگ بیرون ریختن وخونه پرازآب شدشوهرپسرم شروع به جمع کردنشون کردن وماهیارونجات دادن
  توخواب خیلی استرس داشتم وترسیده بودم
  ممنون میشم تعبیرش روبهم بگین؟

 • خواب دیدم باخانواده برای خریدرفته بودیم به یه آکواریوم رسیدیم چندتاماهی تزیینی زیباتوش بود که به خاطردرخاست پسرکوچیکم یکیشوکه زیباتربودمن انتخاب کردم وخریدیم که توی خواب برای سفره عیدنوروزبود بعدتوی پلاستیک بزرگی گذاشت واونومن توی بغلم گرفتم خیلی ممنون میشم که تعبیرشوبگین؟

  • مادر خانه آکواریوم داریم وماهی گوشت خوار داخلش هست درخواب دیدم ۲تا ماهی خیلی خیلی بزرگ گوشت خوار درآکواریوم هست که یکیشون یه ماهی کوچیک رو خورد بعد آکواریوم شکست وخونه پراز آب شد وخیلی ترسیده بودم درخواب
   لطفا خوابم رو تعبییر کنید ممنون ازشما

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.