کامل ترین مرجع "تعبیر خواب بنفشه" از دید 5 عالم بزرگ تعبیر خواب ایران و جهان

تعبیر خواب گل بنفشه

تعبیر خواب گل بنفشه | تعبیرخواب گل بنفشه | tabire khab

تعبیر خواب بنفشه,تعبیر خواب گل بنفشه,تعبیر خواب چیدن گل بنفشه,تعبیر خواب کاشتن گل بنفشه,تعبیر دیدن گل بنفشه در خواب,تعبیر گل بنفشه در خواب

تعبیر خواب بنفشه , تعبیر خواب گل بنفشه , تعبیر خواب چیدن گل بنفشه

خواب گل بنفشه یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم گل بنفشه در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب گل بنفشه می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب گل بنفشه را مطالعه نمایید و متوجه شوید گل بنفشه چه تعبیری دارد

تعبیر خواب گل , گل در خواب دیدن , تعبیر خواب گل رز

تعبیر خواب گل بنفشه از دید محمد بن سيرين

تعبیر خواب بنفشه ، زن و فرزند است

تعبیر خواب گل بنفشه از دید ابراهيم كرماني

تعبیر خواب زنی که بنفشه بچیند و به شوهرش بدهد ، طلاق و جدایی است

تعبیر خواب گل بنفشه از دید جابر مغربی

تعبیر خواب گل بنفشه ، کنیز و خدمتکار ناسازگار است

تعبیر خواب گل بنفشه از دید منوچهر مطيعی تهراني

تعبیر خواب بنفشه برای مرد ، زن و ناکامی است

تعبیر خواب بنفشه برای زن ، غم و جدایی است

تعبیر خواب گل بنفشه از دید لوک اويتنهاو

تعبیر خواب ديدن گل بنقشه ، خوشبختي در عشق است

تعبیر خواب بو کردن بنفشه ، با فروتني خود دوستي کسي را جلب خواهيد کرد

تعبیر خواب گل بنفشه | گل بنفشه در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 20 عدد

 • بنفشه در خواب به وقت خود، دليل كه از زني يا كنيزكي چيزي بدو رسد، يا او را فرزندي آيد. اگر وي رااز درخت خويش جدا بيند، دليل كه غم و اندوه خورد

 • اگر زني بيند بنفشه از درخت بكند و به شوهر خويش داد، دليل كه شوهر او را طلاق دهد.

 • اگر بيند كسي دسته بنفشه بدو داد، دليل كه ميان ايشان مفارقت افتد.

 • درخت بنفشه در خواب كنيزكي است بدخوي و ناسازگار.

 • بنفشه در خواب مرد، زن است و ناکامي براي زن، غم است و جدائي و اين مطلقا با رنگ بنفش و تيره اين گل زيبا ارتباط مي يابد و در عين حال زيبايي اش و تعادلي که پروردگار خالق جهان در ترکيب اجزا و رنگ هاي تشکيل دهنده آن به کار گرفته است که بي ترديد ظرافت و زيبائي زن را دارد.

 • اگر کسي در خواب فقط بنفشه ببيند( اعم از خوشه اي يا بنفشه جوي که بوته کوتاه دارد) نشان آن است که زني سر راهش قرار مي گيرد.

 • اگر جوان است عاشق مي شود و عاشقي از او گذشته از زني که ملاقات مي کند سودي مي برد.

 • اگر بيننده خواب ببيند که در عالم خواب گل بنفشه را از بوته يا درخت جدا مي کند خواب او گوياي غمي است نزديک که عامل آن يک زن است چه بيننده خواب زن باشد چه مرد.

 • گرفتن گل بنفشه از ديگران اندوهي است که دهنده گل به بيننده خواب هديه مي کتد و همراه مي آورد.

 • ديدن بنفشه جوي(بنفشه بهاري که بوته کوتاه دارد) زني است که با همه چشمانش مراقب بيننده خواب است و بنفشه درختي، غم و اندوه است و چه بهتر که انسان در خواب از کنار آن بگذرد.

 • لوک اويتنهاو مي گويد :

  بنفشه

  ديدن گل بنقشه : خوشبختي در عشق

  بو کردن بنفشه : با فروتني خود دوستي کسي را جلب خواهيد کرد

 • اگر کسی در خواب فقط بنفشه ببیند( اعم از خوشه ای یا بنفشه جوی که بوته کوتاه دارد) نشان آن است که زنی سر راهش قرار می گیرد. اگر جوان است عاشق می شود و عاشقی از او گذشته از زنی که ملاقات می کند سودی می برد. برخی از معبران نوشته اند که بیننده خواب گل بنفشه صاحب فرزندی می شود و اگر یک زن گل بنفشه در خواب ببیند دختری می آورد که آن دختر در تمام شئون با اورقابت خواهد کرد. اگر بیننده خواب ببیند که در عالم خواب گل بنفشه را از بوته یا درخت جدا می کند خواب او گویای غمی است نزدیک که عامل آن یک زن است چه بیننده خواب زن باشد چه مرد. اگر زنی ببیند که گل بنفشه را از شاخه یا بوته جدا می کند و به شوهرش می دهد بین آن ها جدائی می افتد که این جدائی می تواند هم یک مفارقت ساده و کوتاه باشد و هم در صورت جدی تر یک طلاق و متارکه. گرفتن گل بنفشه از دیگران اندوهی است که دهنده گل به بیننده خواب هدیه می کتد و همراه می آورد. دیدن بنفشه جوی(بنفشه بهاری که بوته کوتاه دارد) زنی است که با همه چشمانش مراقب بیننده خواب است و بنفشه درختی، غم و اندوه است و چه بهتر که انسان در خواب از کنار آن بگذرد.

 • بنفشه در خواب به وقت خود، دلیل که از زنی یا کنیزکی چیزی بدو رسد، یا او را فرزندی آید. اگر وی رااز درخت خویش جدا بیند، دلیل که غم و اندوه خورد.

 • اگر زنی بیند بنفشه از درخت بکند و به شوهر خویش داد، دلیل که شوهر او را طلاق دهد. اگر بیند کسی دسته بنفشه بدو داد، دلیل که میان ایشان مفارقت افتد.

 • ابن سیرین می‌گوید: اگر در بیداری فصل بنفشه باشد تعبیر آن در خواب این است که چیزی از زن یا «کنیزی» به تو می‌رسد یا اینکه صاحب فرزندی می‌شوی.

 • اگر بنفشه را جدا از بوته‌اش ببینی، تعبیرش این است که دچار غم و اندوه خواهی شد (دفع بلا و گرفتاری). جابر مغربی می‌گوید: تعبیر دیدن بوتۀ بنفشه، کنیز بدخو و ناسازگار می‌باشد.

 • ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب روغن بنفشه، سود و منفعت از طرف شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک است.

 • اگر ببینی در داخل شیشه روغن بنفشه می‌باشد، یـعـنـی با زن ثروتمند و دینداری ازدواج می‌کنی.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند بنفشه چیده و به شوهر خودش داده است، یـعـنـی شوهرش او را طلاق می‌دهد.

 • اگر ببینی کسی یک دسته گل بنفشه به تو می‌دهد، یـعـنـی از یکدیگر جدا می‌شوید.

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.