تعبیر خواب تمساح امام صادق

درباره تعبیر خواب تمساح از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب تمساحسوسمار جانور بومی ایران نیست وآن چه در خواب نامه ها درباره این جانور کریه نوشته شده مطالبی است که از زبان عربی به فارسی برگردانده یا ریشه عربی دارد.گفته اند که اعراب قدیم گوشت سوسمار را می خورده اند به همین علت گوشتتعبیر خواب تمساح سوسمار را در ردیف گوشت های ماکول دیگر آورده و چیزهائی درباره آن نوشته اند ولی برای ما چنین نیست و دیدن سوسمار تعبیر خواب تمساحکراهت دارد چه رسد به خوردن گوشت آن که حتی تصورش به ذهن ما نمی آید.

درباره تعبیر خواب تمساح از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب تمساح , تعبیرخواب تمساح بزرگ , تمساح در خواب دیدن , jufdv o,hf jlshp

درباره تعبیر خواب تمساح از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبير خواب به روايت محمد بن سيرين

تعبیر خواب تمساحخوردن گوشت سوسمار در خواب، دليل منفعت كندتعبیر خواب تمساح. اگر بيند كه سوسمار در خانه بانگ مي داشت، دليل بود كه در آن خانه آوازه مصيبت شنود.

تمساح که در آب زندگي مي کند تعبیر خواب تمساحو شکار خود را نيز در آب هاي کم عمق مي يابد تعبيري ديگر دارد

درباره تعبیر خواب تمساح از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب تمساح , تعبیرخواب تمساح بزرگ , تمساح در خواب دیدن , jufdv o,hf jlshp

درباره تعبیر خواب تمساح از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب تمساح سوسمار، دلیل بود بر نژاد عرب و خوردن گوشت او مال و منفعت دنیا بود.تعبیر خواب تمساح اگر بیند سوسمار او را بگزید، دلیل کند که از مردی عرب او را مضرت رسد. اگر بیند سوسمار بکشت،تعبیر خواب تمساح دلیل که دشمن را قهر کند. محمدبن سیرین گوید: خوردن گوشت سوسمار در خواب ، دلیل منفعت کند. تعبیر خواب تمساحاگر بیند که سوسمار در خانه بانگ می داشت، دلیل بود که در آن خانه آوازه مصیبت شنود.

درباره تعبیر خواب تمساح از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب تمساح , تعبیرخواب تمساح بزرگ , تمساح در خواب دیدن , jufdv o,hf jlshp

درباره تعبیر خواب تمساح از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن تمساح در خواب ،تعبیر خواب تمساح علامت آن است که صمیمی ترین دوستان ، شما را فریب می دهند و دشمنان به شما حمله خواهند کرد .

۲ـ اگر خواب ببینید بر پشت تمساح پا می گذارید ، تعبیر خواب تمساحعلامت آن است که احتمالاً به دردسر می افتید و برای رهایی از آن باید تلاش زیادی کنید .

تعبیر خواب تمساح

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.