تعبیر خواب جغد بزرگ

درباره تعبیر خواب جغد از بزرگان تعبیر خواب بخوانید تعبیر خواب جغدبرخی از معبران نوشته اند جغد در خواب دزد است و دسته ای دیگر نوشته اند جغد انسانی است خبیث.تعبیر خواب …

تعبیر خواب دزدی از بانک

در مورد تعبیر خواب بانک چقدر می دانید  تعبیر خواب بانکبانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی های قدیمی است و صرافی نیز یکی از کهن ترین مشاغل …

تعبیر خواب طلاق ابن سیرین

درباره تعبیر خواب طلاق بدانید محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب طلاقاگر بيند كسي زنش را طلاق داد و او يك زن بيش نبود، دليل شرف و بزرگي بود. اگر او را زني …

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید:
 تعبیر خواب عقربدیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.
اگر بیند عقرب او را بگزید، دلیل که دشمنی او را  تعبیر خواب عقربسخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود.
اگر دید عقربی را بکشت،  تعبیر خواب عقرب دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن , تعبیرخواب عقرب سیاه

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن كژدم  تعبیر خواب عقربدر خواب بر سه وجه است.
اول: دشمن.
 تعبیر خواب عقربدوم: حسود.
سوم: سخن چين.

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن , تعبیرخواب عقرب سیاه

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن کژدم  تعبیر خواب عقربدشمن مکاره بود
 تعبیر خواب عقربديدن کژدم دشمن بود

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن , تعبیرخواب عقرب سیاه

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید:
 تعبیر خواب عقرب اگر دید عقربی داشت و مردم را می گزید،  تعبیر خواب عقرب دلیل که بد مردم را بگوید.
اگر دید عقربی به خرمی خورد  تعبیر خواب عقرب، دلیل که دشمن با او فساد کند

تعبیر خواب عقرب

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 26 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.