تعبیر خواب عقرب سفید

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید:
 تعبیر خواب عقربدیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.
اگر بیند عقرب او را بگزید، دلیل که دشمنی او را  تعبیر خواب عقربسخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود.
اگر دید عقربی را بکشت،  تعبیر خواب عقرب دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن , تعبیرخواب عقرب سیاه

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن كژدم  تعبیر خواب عقربدر خواب بر سه وجه است.
اول: دشمن.
 تعبیر خواب عقربدوم: حسود.
سوم: سخن چين.

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن , تعبیرخواب عقرب سیاه

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن کژدم  تعبیر خواب عقربدشمن مکاره بود
 تعبیر خواب عقربديدن کژدم دشمن بود

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن , تعبیرخواب عقرب سیاه

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید:
 تعبیر خواب عقرب اگر دید عقربی داشت و مردم را می گزید،  تعبیر خواب عقرب دلیل که بد مردم را بگوید.
اگر دید عقربی به خرمی خورد  تعبیر خواب عقرب، دلیل که دشمن با او فساد کند

تعبیر خواب عقرب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.