تعبیر خواب پرستو سیاه

در مورد تعبیر خواب پرستو چقدر  می دانید تعبیر خواب پرستوپرستو پیام آور بهار است و دیدن پرستو در خواب نوید و امید و خوشدلی است و خواب تعبیر خواب پرستومیمون و …

تعبیر خواب چادر توری

از تعبیر خواب چادر چقدر می دانید تعبیر خواب چادرچادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری …

بسم الله الرحمن الرحيم های زیبا با خطی قشنگ

بسم الله الرحمن الرحيم های زیبا با خطی قشنگ بسم الله الرحمن الرحيم های زیبا با خطی قشنگ بسم الله الرحمن الرحيم های زیبا با خطی قشنگ بسم الله الرحمن الرحيم های …

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

محمدبن سیرین گوید:
 تعبیر خواب عقربدیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.
اگر بیند عقرب او را بگزید، دلیل که دشمنی او را  تعبیر خواب عقربسخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود.
اگر دید عقربی را بکشت،  تعبیر خواب عقرب دلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن , تعبیرخواب عقرب سیاه

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
ديدن كژدم  تعبیر خواب عقربدر خواب بر سه وجه است.
اول: دشمن.
 تعبیر خواب عقربدوم: حسود.
سوم: سخن چين.

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن , تعبیرخواب عقرب سیاه

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

يوسف نبي عليه السلام گويد:
ديدن کژدم  تعبیر خواب عقربدشمن مکاره بود
 تعبیر خواب عقربديدن کژدم دشمن بود

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب عقرب , تعبیرخواب عقرب زرد , عقرب در خواب دیدن , تعبیرخواب عقرب سیاه

درباره تعبیر خواب عقرب از معبران بزرگ بخوانید

ابراهیم کرمانی گوید:
 تعبیر خواب عقرب اگر دید عقربی داشت و مردم را می گزید،  تعبیر خواب عقرب دلیل که بد مردم را بگوید.
اگر دید عقربی به خرمی خورد  تعبیر خواب عقرب، دلیل که دشمن با او فساد کند

تعبیر خواب عقرب

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 26 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.