تعبیر خواب آفتابه مسی

در مورد تعبیر خواب آفتابه چقدر می دانید

تعبیر خواب آفتابه در قدیم که برده داری مرسوم بود و افراد متمکن کنیز و غلام نگهداری می کردند آفتابه به کنیز وتعبیر خواب آفتابه غلام و بیشتر به کنیزک تعبیر می شد و لی اکنون که برده داری مرسوم نیستتعبیر خواب آفتابه می توان آفتابه را به خدمتکار خانه نسبت داد که این نیز تاویلی پسندیده نیست

در مورد تعبیر خواب آفتابه چقدر می دانید

تعبیر خواب آفتابه , تعبیر خواب آفتابه لگن , تعبیر خواب آفتابه پر از آب , تعبیر خواب آفتابه مسی

در مورد تعبیر خواب آفتابه چقدر می دانید

تعبیر خواب آفتابه بعضي از معبران گفته اند: آفتابه خادمه قومي بود، كه آن قوم به طاعت او گردند و از معصيت پرهيز كنند.تعبیر خواب آفتابه اگر بيند كه آفتابه نو داشت، يا كسي بدو تعبیر خواب آفتابه داد، دليل كند كه وي خادمه يا كنيزكي حاصل شود.

در مورد تعبیر خواب آفتابه چقدر می دانید

تعبیر خواب آفتابه , تعبیر خواب آفتابه لگن , تعبیر خواب آفتابه پر از آب , تعبیر خواب آفتابه مسی

در مورد تعبیر خواب آفتابه چقدر می دانید

تعبیر خواب آفتابه ديدن آفتابه يا آبدستان در خواب بر پنج وجه است

تعبیر خواب آفتابه خدمتکار

خزانه و انبار

تعبیر خواب آفتابه مدير کار

فرزند

تعبیر خواب آفتابه رزق و روزي ناچيز از جائي که اميد آن نيست

تعبیر خواب آفتابه اگر در خواب آفتابه يا آبدستان ببيند دلالت بر خدمتکاري براي او دارد

در مورد تعبیر خواب آفتابه چقدر می دانید

تعبیر خواب آفتابه , تعبیر خواب آفتابه لگن , تعبیر خواب آفتابه پر از آب , تعبیر خواب آفتابه مسی

در مورد تعبیر خواب آفتابه چقدر می دانید

تعبیر خواب آفتابه اگر ببيند آفتابه اش شکست يا سوراخ شد ، زنش از او جدا ميشود و يا ميميرد و اگر زن باشد عکس قضيه صادق است

تعبیر خواب آفتابه اگر ببيند از آفتابه آب ميخورد فرزندي برايش به دنيا خواهد آمد

تعبیر خواب آفتابه اگر ببيند آب صاف و ذلال از آفتابه مي خورد ، فرزندي که برايش به دنيا خواهد آمد مايه رضايت خاطر و افتخارش خواهد شد

تعبیر خواب آفتابه

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.