تعبیر خواب صحبت کردن

تعبیر خواب صحبت کردن | تعبیرخواب صحبت کردن | tabire khab

تعبير خواب صحبت كردن,تعبير خواب صحبت كردن نوزاد,تعبير خواب صحبت كردن با مرده,تعبير خواب صحبت كردن با حيوانات,تعبير خواب صحبت كردن با خدا,تعبير خواب صحبت كردن گربه,تعبير خواب صحبت كردن با تلفن,تعبير خواب صحبت كردن نوزاد پسر,تعبير خواب صحبت كردن با سگ,تعبير خواب صحبت كردن با مرد,تعبير صحبت كردن نوزاد در خواب,تعبیر خواب حرف زدن با مرده,تعبير خواب حرف زدن با مرده,تعبير خواب حرف زدن با حيوانات,تعبیر خواب حرف زدن با خدا,تعبير خواب حرف زدن با خدا,تعبير خواب تلفني صحبت كردن,تعبير خواب تلفن صحبت كردن,تعبير خواب با تلفن صحبت كردن

تعبير خواب صحبت كردن , تعبير خواب صحبت كردن نوزاد , تعبير خواب صحبت كردن با مرده

خواب صحبت کردن یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم صحبت کردن در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب صحبت کردن می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب صحبت کردن را مطالعه نمایید و متوجه شوید صحبت کردن چه تعبیری دارد

تعبیر خواب صحبت کردن از دید مولف

تعبیر خواب صحبت کردن با مرده ، نفوذ افراد منفی است

تعبیر خواب صحبت کردن با پدر و مادر فوت شده ، ترس است

تعبیر خواب صحبت کردن با مردی پارسا ، زندگی در جهت صلاح و درست است

تعبیر خواب صحبت کردن با مردی مفسد ، زندگی و کارش در جهت فساد است

تعبیر خواب صحبت کردن از دید جابر مغربی

تعبیر خواب صحبت کردن و شنیدن حرف خیر و خوب ، صلاح و خوب است

تعبیر خواب صحبت کردن و شنیدن حرف بد ، فساد و شر است

تعبیر خواب صحبت کردن با پادشاه ، سود و منفعت است

تعبیر خواب صحبت کردن با عالم ، آموختن علم و دانش است

تعبیر خواب صحبت کردن با کافر ، باید توبه کند

تعبیر خواب صحبت کردن با پیرزن ، دل بستگی به دنیا است

تعبیر خواب صحبت کردن از دید لیلا برایت

تعبیر خواب صحبت کردن به انگلیسی ، پیشرفت شغلی است

تعبیر خواب خواندن کتاب انگلیسی ، زندگی یک نواخت است

تعبیر خواب صحبت کردنصحبت کردن در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 49 عدد

 • اگر درخواب دید که صحبت با مردی پارسا داشت، دلیل است که زندگانی او به صلاح بود.

 • اگر با مفسد صحبت داشت، دلیل بر فسادِ کار او است

 • جابرمغربی گوید: اگر بیند که با پادشاه صحبت داشت، دلیل است که منفعت از پادشاه یابد

 • اگر بیند که را عالم صحبت داشت، دلیل است که علم و دانش آموزد.

 • اگر درخواب بیند که باکافری صحبت داشت، توبه باید کرد

 • اگر بیند که با زنی پیر صحبت داشت، دلیل است که دل به دنیا بسته باشد.

 • محمدبن سیرین گوید: سخن گفتن و شنیدن درخواب ، تاویل آن از زبان ها مختلف باشد.

 • اگر بیند به زبان تازی چیزی گفت یا شنید، دلیل است با مهتران وی را صحبت افتد و از ایشان عز و جاه یابد.

 • اگر از اخبارهای رسول (ص) استماع کرد و به زبان فارسی گفت یا شنید، دلیل که وی را با مهتران صحبت افتد و از ایشان نیکوئی بیند

 • اگر بیند به زبان عربی می گفت یا می شنید، دلیل است میراث یابد.

 • اگر بیند که زبان هندو می گفت یا می شنید، دلیل است با مردمان بی اصل دون همت، او را کاری افتد

 • اگر بیند زبان ترکی می گفت یا می شنید، دلیل است سخن ناخوش شنود یا به دست بدکرداری گرفتار شود.

 • اگر بیند به زبان قبطی می گفت یا می شنید، دلیل که خبر دهاقین شنود و با ایشان او را صحبت افتد

 • اگر به زبان خوارزمی گفت و شنید می کرد، دلیل که خبر مکروه شنود یا به شغلی گرفتار شود

 • اگر بیند که به زبان صیقلانی می گفت یا می شنید، دلیل که وی را با مردم بی انصاف شغلی افتد.

 • اگر بیند که به زبان یونانی می گفت یا می شنید، دلیل است به علم و حکمت و کلام مشغول شود

 • اگر بیند زبان گرجی می گفت یا می شنید، دلیل که به صحبت کسی بدخوی و نادان او را غم رسد.

 • اگر دید به زبانی می گفت یا می شنید که هرگز آن زبان را نشنیده بود و ندانست چه گفت و چه شنود، دلیل است در کاری متحیر شود و نداند که از آن کار چگونه خلاصی یابد.

 • ابراهیم کرمانی گوید: اگر به همه زبان سخن می گفت و می شنید، دلیل که به همه کار شروع کند و او رااز آن کار منفعت باشد.

 • جابرمغربی گوید: به هر زبانی اگر کسی گوید و شنود، تاویل آن صلاح باشد.

 • اگر آن سخن خیر بود. اگر به خلاف این است، تاویل آن بر شر و فساد کند.

 • اگر بیند که به اندامی از اندام خویش سخن می گفت، دلیل که خویشتن بیند.

 • جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی صحبت می‌کنی و یا می‌شنوی (فرقی نمی‌کند به چه زبانی) چنانچه حرف خیر و خوبی بوده است، تعبیرش صلاح و خوبی می‌باشد، در غیر اینصورت تعبیرش شر و فساد است.

 • خواب میبینم شوهرم که فوت کرده از من روی برگرداند ویا با اکراه با من صحبت میکند(به من هیچ وصیتی نکرده)

 • در اعمال و رفتار خود بیشتر دقت کنید و کار ناشایستی انجام ندهید. همچنین بهتر است زیاد راجع به دفن همسرتان در شهرستان پیگیر نشده و ناراحت نباشید. شاید آن مرحوم از این احساس شما دلخور شده است.

 • قبل از خوابیدن با ناراحتی دراین فکر بودم که منکه هرچه متوسل شدم و دعا کردم جوابی نگرفتم.با همین فکر خوابم برد. خواب دیدم روبروی یک در بسیار بزرگ ایستاده که بنظر چوبی و تزیین شده میومد.ولی در بنظر من وارونه بود!و قسمتی که معمولا بالای در ها قرار میگیره پایین قرار داشت!جلوی در ایستادم در باز شد.من وارد شدم جایی بود که انتها نداشت.از بیرون شبیه خونه بود ولی داخلش انگار بی انتها بود!وقتی رفتم تو فقط یه صدا شنیدم گفت :یاران ما اینگونه وارد میشوند.!!و من سریع بیدار شدم!همه چی خیلی کوتاه و سریع بود ! لطفا بگید تعبیر خوابم چیه؟!!!

 • شاید تعبیرش آن است که به خوبی برای رسیدن به آن خواسته و حاجت عمل نمی کنید.

  • خواب شهید دیدن وصحبت با او

 • خواب ظهر یکی از بهترین خوابها از لحاظ صحت می باشد و خطای کمتری در آن وجود دارد.

 • سلام خواب دیدم که شخصی برام گفت برو به کشوری مریضی ات شفا می یابد

 • سلام خواب دیدم که خواهرم برام می‌گوید همرای فلان دختره ازدواج کن

 • سلام، خواب دیدم با سگی بزرگ هم صحبت شده ام وبا وی بازی میکنم وامی هم شوخی وهربار که نوازشی میکنم بخشی از موهای سگ در دستانم باقی میماند

 • اگر کسی در خواب با شخص درستکار و دانشمندی صحبت می کرد، کارش به خیر و نیکویی انجام خواهد شد و اگر با آدم فاسدی در حال گفتگو بود، تعبیرش بر عکس آن خواهد بود.

 • جابر مغربی می گوید: اگر ببیند که با پادشاه صحبت داشت، دلیل است که منفعت از پادشاه یابد. اگر ببیند که با عالم صحبت داشت، دلیل است که علم و دانش آموزد. اگر درخواب ببیند که با کافری صحبت داشت، توبه باید کرد. اگر ببیند که با زنی پیر صحبت داشت، دلیل است که دل به دنیا بسته باشد.

 • برخی از معبرین می‌گویند به طور کلی حرف زدن بیانگر بروز ماهیت فرد و حرف زدن نوزاد در خواب به معنایی این است که نوزاد ماهیت ارزشمند خویش را بیان می‌کند. توجه داشته باشید نمادها در تعبیر خواب بسیار تأثیر گذارند به طور مثال تعبیر خواب حرف زدن نوزاد پسر با دختر به دلیل تغییر در جنسیت نوزاد متفاوت است همچنین محل قرارگیری نوزاد، حضور مادر و دیگر موارد باعث تغییر در خواب می‌گردد بنابراین نمی‌توان با صرف دانستن تعبیر حرف زدن نوزاد به تعبیر خواب خویش پرداخت.

 • حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر زنی در خواب ببیند که پسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است. البته ابن سیرین در جایی دیگر تعبیری به خلاف این بیان کرده است و آن این است که اگر مادری حرف زدن نوزاد پسرش را در خواب مشاهده کند و او با تعجب به فرزند خویش بنگرد دلیل بر نزول نعمت و برکت در زندگی دنیوی می‌باشد.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر در خواب دیدید که کودک پسر و یا دختر صحبت می‌کند و حرف زدنش همراه با گریه باشد. دلیل بر گناهانی است که پدر مادر این نوزاد مرتکب شده‌اند.

 • برخی از معبرین می‌گویند به طور کلی حرف زدن بیانگر بروز ماهیت فرد و حرف زدن نوزاد در خواب به معنایی این است که نوزاد ماهیت ارزشمند خویش را بیان می‌کند. توجه داشته باشید نمادها در تعبیر خواب بسیار تأثیر گذارند به طور مثال تعبیر خواب حرف زدن نوزاد پسر با دختر به دلیل تغییر در جنسیت نوزاد متفاوت است همچنین محل قرارگیری نوزاد، حضور مادر و دیگر موارد باعث تغییر در خواب می‌گردد بنابراین نمی‌توان با صرف دانستن تعبیر حرف زدن نوزاد به تعبیر خواب خویش پرداخت.

 • حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر زنی در خواب ببیند که پسری زایید و بلافاصله پسرسخن گفت، مرگ زن خواب بین نزدیک است. البته ابن سیرین در جایی دیگر تعبیری به خلاف این بیان کرده است و آن این است که اگر مادری حرف زدن نوزاد پسرش را در خواب مشاهده کند و او با تعجب به فرزند خویش بنگرد دلیل بر نزول نعمت و برکت در زندگی دنیوی می‌باشد.

 • ابراهیم کرمانی می‌گوید اگر در خواب دیدید که کودک پسر و یا دختر صحبت می‌کند و حرف زدنش همراه با گریه باشد. دلیل بر گناهانی است که پدر مادر این نوزاد مرتکب شده‌اند.

 • با سلام و خسته نباشید
  من خواب دیدم دوستم بشدت گریه میکنه برادر دوستم ک به تازگی فوت شدن وقتی بهش گفتم بسه دیگه آروم باش بهم گفت تو نمیدونی چی شده وقتی پرسیدم بهم گفت آخه پول نداشتیم براش قبر بخریم داداشم تو جوب دفن شده … با اینکه چند سال قبل ک همسر داداشش فوت شد ی قبر دو نفره خریده بود و اونجا دفن شد نمیدونم تعبیرش یعنی چی میشه کمکم کنین ممنونم

 • من خواب دیدم که دارم با یه مردی صحبت میکنم،میدونستم که شهید گمنامه زیبا بود و ساکت و صبور منو برد یجایی بعد بهم با اشاره اونجارو نشون داد و یادم نمیاد اونجا چی دیدم .همونجوری ساکت زل زد به اونجا تعبیرش چیه؟همون مرد صالح یا چیز دیگس؟

 • سلام خواب دیدم مردی آمدو گفت وقتت تمامه باید برویم من وقت خواستم که بروم یک کاری انجام و برمی‌گردم گفت برو زود بیا وگرنه میایم می‌برمت

 • اگر خواب ببیند شخصی افغانی صحبت میکند ولی در اصل خودش فارس است تعبیرش چیس

 • سلام. در خواب دیدم با یک شهید صحبت میکردم و سربازان عراقی دست خالی و چهار دست و پا از خاکریز میامدن بالا و خودشون تسلیم میکردن

 • ببخشید خواب دیدم پسر دو سال و هفت ماهه ام قشنگ صحبت میکنه ولی در واقعیت ،بیمار هست و الان زیاد نمیتونه خوب حرف بزنه تازه داره راه میفته زبونش،تعبیر این خواب چیه؟

 • سلام. خواب دیدم که توی کلاس درس که نمیدونم درس چی بود ، با یکی از هم کلاسی های دختر ک نمیشناختمش نشستم. و کسی که تو دنیای واقعی یازده ساله عاشقشم هم پیش اون دختر نشسته بود. الان باهم در ارتباط نیستیم. تو خواب دیدم من از عمد نادیدش گرفتم ولی توجهش و تو خواب حس میکردم تا آخر اون سرِ صحبت و در باره درس باهام باز کرد و منم جوابش و دادم.لازم به ذکر که من دارم برا یه امتحان مهم خودم و آماده میکنم و اونم مردِ عالمیه.

 • سلام. خواب دیدم که توی کلاس درس که نمیدونم درس چی بود ، با یکی از هم کلاسی های دختر ک نمیشناختمش نشستم. و کسی که تو دنیای واقعی یازده ساله عاشقشم هم پیش اون دختر نشسته بود. الان باهم در ارتباط نیستیم. تو خواب دیدم من از عمد نادیدش گرفتم ولی توجهش و تو خواب حس میکردم تا آخر اون سرِ صحبت و در باره درس باهام باز کرد و منم جوابش و دادم.لازم به ذکر که من دارم برا یه امتحان مهم خودم و آماده میکنم و اونم مردِ عالمیه.

 • سلام. مدتی هس با دخترم قهر هستیم. و همیگه رو ندیدیم. دیشب خاب دیدم صحبت میکردیم. ولی اصلا یادم نس چی می‌گفتیم. ولی میدونم بحث میکردبم.. انگار هر دومون داشتیم دیگری روقانع میکردیم . و دخترم بنظرم ناراحت میومد

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.