تعبیر خواب حلقه ازدواج

تعبیر خواب حلقه ازدواج | تعبیرخواب حلقه ازدواج | tabire khab

تعبیر خواب حلقه ازدواج,تعبیر خواب حلقه ازدواج در دست چپ,تعبیر خواب حلقه ازدواج شکسته,تعبیر خواب حلقه ازدواج در دست راست,تعبیر خواب حلقه ازدواج سفید,تعبیر خواب حلقه ازدواج در دست,تعبیر خواب حلقه ازدواج خریدن,تعبیر خواب حلقه ازدواج گشاد,تعبیر خواب حلقه ازدواج سیاه,تعبير خواب حلقه ازدواج خريدن,تعبیر خواب شکسته شدن حلقه ازدواج,تعبیر خواب در دست داشتن حلقه ازدواج,تعبیر خواب دیدن حلقه ازدواج در دست,تعبیر خواب خریدن حلقه ازدواج,تعبیر خواب خریدن حلقه ی ازدواج,تعبیر خواب سیاه شدن حلقه ازدواج

تعبیر خواب حلقه ازدواج , تعبیر خواب حلقه ازدواج در دست چپ , تعبیر خواب حلقه ازدواج شکسته

خواب حلقه ازدواج یکی از خواب های معمول است.اگر شما هم حلقه ازدواج در خواب دیده اید و دنبال تعبیر خواب حلقه ازدواج می گردید می توانید در این مطلب براحتی تعبیرخواب حلقه ازدواج را مطالعه نمایید و متوجه شوید حلقه ازدواج چه تعبیری دارد

تعبیر خواب حلقه ازدواج از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب حلقه ازدواج ، دوستی است

تعبیر خواب گم کردن حلقه ازدواج ، دردسر و ناراحتی و رنجش است

تعبیر خواب هدیه گرفتن حلقه ازدواج ، خوشبختی خانوادگی و وفاداری است

تعبیر خواب حلقه ازدواج از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دختری که حلقه ازدواجش درخشان و پر زرق و برق باشد ، همسری مهربان و وفادار است

تعبیر خواب گم کردن حلقه ازدواج ، اندوه و غم در زندگی است

تعبیر خواب دیدن حلقه ازدواج در دست دیگران ، زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی است

تعبیر خواب حلقه ازدواج | حلقه ازدواج در خواب دیدن | تعبیر خواب

کامنت های تایید شده : 66 عدد

 • لوک اویتنهاو میگوید :

  حلقه ازدواج : دوستی

  گم کردن آن: دردسر و ناراحتی، رنجش

  هدیه گرفتن : خوشبختی خانوادگی، وفاداری

 • اگر خواب ببینید حلقه ایبه انگشت دارید ، نشانة آن است که کارهاییجدید انجام میدهید و در به ثمر رساندن آنها توفیق مییابید

 • دیدن حلقة شکسته در خواب ، علامت روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است اگر افراد متأهل چنین خواب یببینید ، نشانة آن است که از همسر خود جدا خواهند شد .

 • اگر دختری خواب ببیند از کسی حلقه ایمیگیرد ، نشانة آن است که نگرانی و تردیدی که نسبت به نامزدش دارد متوقف خواهد شد .

 • اگر در انگشت دیگران حلقه ای ببینید ، نشانة آن است که بر خوشبختی شما افزوده خواهد شد و تعدادی دوست تازه خواهید یافت .

 • اگر دختری خواب ببیند حلقة ازدواجش پر زرق و برق و درخشان است ، علامت آن است که شوهر آیندة او مردی وفادار و مهربان خواهد بود

 • اگر خواب ببینید حلقة ازدواج خود را جایی گم کرده اید ، علامت آن است که اندوه فراوانی به زندگی شما راه خواهد یافت .

 • اگر در خواب حلقة ازدواج را در انگشت یکی از دوستان یا آشنایان خود ببینید ، علامت آن است که اصول اخلاقی را زیر پا میگذارند و به تفریحات نامشروع میپردازید

 • يوسف نبی عليه السلام گويد:

  ديدن حلقه انگشتري فرزند بود

  ديدن انگشترمردانرا کراهت باشد بعضي گويند عزت وجاه بود

  ديدن انگشتري نقره يا فيروزه مهرباني از خلق

 • حضرت دانيال گويد:

  چون نقش و صفت انگشتري بيند، دليل است از خداوندش بدو خير و نيكي رسد. اگر بيند انگشتري كسي به وي داد تا چيزي بدان مهر كند، دليل است از آنچه لايق او باشد برخي بيابد. يعني اگر لايق پادشاهي باشد پادشاهي يابد. اگر توانگر بود مال يابد به قدر و قيمت انگشتري اگر بيند كه در مسجد يا در نماز در عزا كسي انگشتري به وي داد اگر آن كس زاهد و عابد بود. اگر بازرگان بود، نصيب او نفع تجارت بود و جمله هم بر اين قياس بود. اگر بيند كه انگشتري سلطان به وي داد، دليل نمايد كه از مملكتي سلطان به وي دهد يا، دليل است از مملكت سلطان به او ياد به خويشان وي بدي رسد.

 • محمدبن سيرين گويد:

  اگر كسي بيند كه انگشتري او ضايع شود يا دزد برد، دليل بود كه در كارهاي او آفت و دشواري پديد آيد. اگر بيند انگشتري او بشكست و نگين او بماند، دليل كه بزرگي و جاه او برود و آبرو و هيبتش بر جاي بود. اگر بيند انگشتري خود را به كسي بخشيد، دليل كه از آن چه دارد برخي از آن ببخشد. اگر بيند انگشتري خويش بفروخت و بها بستند، دليل است از آن چه دارد جمله بفروشد و هزينه كند. اگر بها نبستند، آن چه دارد برخي از آن بفروشد

 • ابراهيم كرمانی گويد:

  اگر بيند صناعت انگشتري او ناپسنديده است، دليل است از مالي كه دارد چيزي بشود و پادشاهي بروي خشم گيرد. اگر بيند انگشتري او از سيم بود، دليل است آن چه دارد پسنديده و حلال بود. اگر انگشتري از آهن بيند آن چه دارد اندك و حقير بود. اگر بيند انگشتري از هفت جوش يا از سپيده روي بود، دليل است بر آن چه در آهن گفتيم. اگر بيند انگشتر او از زيور بود حقيرتر از آن جمله بود كه گفتيم.

 • جابر مغربی گويد:

  اگر بيند در انگشت وي انگشتري آهن بود، دليل كه قوت و توانائي يابد. اگر بيند از برنج يا مس است، دليل كه از مردمان بي اصل منفعت يابد. اگر بيند كه بلور است، دليل كه از مردم عامه چيزي بدو رسد. اگر بيند انگشتري خويش نزد كسي به امانت نهاد يا وي را بخشيد و آن كس هم انگشتر بدو رد كرد، دليل است كه زني به نكاح بخواهد و اجابتش نكند و زن بدو نهد. اگر بيند انگشتري خويش بشكست، دليل كه در ميان او و عيالش جدايي افتد. اگر بيند كه انگشتري او دو نگين داشت يا كسي بدو داد كه آن هر دو نگين يكي موافق يكديگرند، دليل است خداوند انگشتر، غلام زاده بود. اگر بيند كه از آن دو نگين يكي بيفتاد، دليل كه از دو گناه يكي توبه كند. اگر بيند نامه نوشته بود و به انگشتر خويش مهر كرد، دليل است چيزي پنهان بدو رسد. اگر بيند كه نامه گشاده را مهر كرد، دليل كه چيزي آشكار بدو رسد.

 • حضرت امام جعفر صادق فرمايد:

  انگشتري سيمين (نقره)در خواب بر چهار وجه بود.

  اول: قدرت و سلطنت،

  دوم: زن،

  سوم: فرزند،

  چهارم: مال

  انگشتري زرين نيك بود.

 • اگر زني بيند كه انگشتري با نگين از او ضايع شد، دليل است حشمت و جاه او بشود يا فرزندش بميرد يا مالش تلف شود.

 • لوک اويتنهاو می گويد :

  انگشتر : افتخار ، آرامش خاطر
  گم کردن آن : جدايي
  يافتن آن : اختلاف
  دريافت کردن آن : دام ،تله
  انگشتري گرانقيمت : ازدواج موفق
  خريدن : نامزدي

 • منوچهر مطيعی تهرانی گويد:

  اگر در خواب ببينيد که انگشتري در دست داريد که قبلا هرگز نداشته ايد و از ديدن آن به انگشت خود دچار حيرت و تحسين شده ايد نشان آن است که به موفقيت بزرگي مي رسيد که براي ديگران و حتي خودتان باور کردني نيست. اگر کسي انگشتري به شما داد و شما آن را به انگشت خود کرديد از جانب آن شخص سودي عايد شما مي شود که بر اعتبارتان مي افزايد. گرفتن انگشتري از ديگران خوب است و نفعي که عايد بيننده خواب مي گردد منوط است به شخصيت و شغلي که دهنده انگشتر دارد و محلي که انگشتري گرفته و داده مي شود. اگر کسي در خواب ببيند که انگشتري خودش را شکست در صورتي که ازدواج کرده باشد بين او و همسرش اختلاف و جدايي اتفاق مي افتد. اگر در خواب ديديد که انگشتري خود را به کسي امانت داده بوديد و او آن را آورد و مسترد داشت خواب شما مي گويد که در آينده اي نه چندان دور از زني يا دختري خواستگاري مي کنيد که او نمي پذيرد و چنان چه در شرايط ازدواج نباشد از آرزو و تمنائي بر آورده نشده خبر مي دهد. گم شدن انگشتري براي زن بخصوص اگر نگين داشته باشد خوب نيست چون خبر مي دهد که بيننده خواب کسي را از دست مي دهد يا از سمتي معزول مي شود.

 • من خواب دیدم پیش حلقه خاله ام دستمه و تو خواب میدونستم به عنوان امانت گرفتمش و پسرعموی مادرم هم که قبلا خواستگاریمو کرده به عنوان نامزدم همراهمه و به همه نشونش دادم.تعبیرش چی میشه

 • من خواب دیدم که کنار کسی که دوستش دارم اما از هم خیلی دلخوریم ,نشستم و اون در دست راستش یک حلقه زرد پهن مارک دار بود و داشت به چیزیم اشاره می کرد. می شه بگین تعبیرش چیه؟

 • درخواب دیدم که در یک عروسی هستم من باید حلقه عروس و داماد را بدهم وقتی اون را به هشون مدهم حلقه خیلی بزرگ است و است دست عروس وداماد می اوفته میشه بگین تعبیرش چیه ؟

 • درخواب دیدم که در یک عروسی هستم من باید حلقه عروس و داماد را بدهم وقتی اون را به هشون مدهم حلقه خیلی بزرگ است و است دست عروس وداماد می اوفته میشه بگین تعبیرش چیه ؟

 • خواب دیدم به پسری که پنهان ی نامزد کرده بودییم و بعد با کلی دعوا بهم خورده بود حلقه ی نقره دادم به نشانه طلب وی که قرار بود برایش در خواب بخرم و اما به محض این که حلقه را خریدم با هم اشتی کردیم و برای معذرت خواهی پیش مادرم رفتیم

 • خواب دیدم از نامزدم که البته اخیرا رابطمون خیلی دچار کشمکش هست ؛ 1 حلقه ی شیشه ای گرفتم که توش پر از نگین بود. و حلقه رو به انگشتم کرد و گفت ببین از داخلش همه چیز دیده میشه. و خیلی خوشحال بودیم.

 • خواب ديدم يه حلقه چوبي با نگيناي سفيد از مغازه اي خريدم لطفا بهم بگيد تعبيرش چيه؟

 • خواب دیدم ی حلقه ی نقره ای توی انگشتمه ولی واسم گشاده همون موقه که دارم نگاه حلقه میکنم ی آقایی از در وارد میشه تو خواب احساس میکنم دوسش دارم ولی پشیمونم که چرا حلقه گذاشتم تا فکر کنه من ازدواج کردم؟:(اگر میشه برام معنیش کند.با سپاس

 • خواب ديدم عروسي بود و دختري حلقه ازدواجم را ازم گرفت

 • خواب دیدم حلقه طلا که دور تا دور آن نگین بود از کسی که چهره شو تو خواب نمی بینم گرفتم ولی حلقه برام گشاد بود اون رو گم می کنم و خیلی پریشان بودم و خیلی دنبالش گشتم تا بالاخره پیداش کردم و خیلی خوشخال شدم چون برام گشاد بود گذاشتمش جایی که یادم رفت پس از یک مدت پریشونی و اصطراب دوباره پیداش کردم و گداشتمش تو انگشت وسطم و دیگه از خودم جداش نکردم و اون آقا کنارم بود حتی حس کردم چند سالی گطشته و ما با همیم

 • خواب ديدم حلقه ازداوجم از دست خودم با سيم چين پاره كردم لطفا مرا راهنمايي كنيد خيلي دل حواپسم

 • خواب دیدم حلقه ازدواج زیبایی در دست چپم دارم و دوباره یه حلقه ازدواج دیگری ساده تر ولی براق تر به من میدن که من اونو هم می گیرم و به انگشت انگشتری دست راستم می اندازم و میگم که هر دو رو نگه میدارم ( انگشترها هر دو طلای سفید بودند) لطفا تعبیر این خوابم به من بگید ممنون

 • منم با خودشون بردن جلو در خونه مهمون یه مشت انگشتر از جیبش در اورد یکیش افتاد زمین یکیش شکشت ولی بلاخره یکیشو من انداختم یکیشم خودش رفتیم توء

 • خواب ديدم از طرف كسي كه دوستش دارم برام حلقه طلا فرستاد بعد ده ناخنم گشاد بود و من اونو از همه پنهان كدوم

 • یکی ازم خواب دیده عروسیمه روویلچرنشستم یه قران بزرگ دستمه

 • قبلا يه ازدواج ناموفق داشتم خواب ديدم عروسيمه يه کسي که چهرش معلوم نبود حلقه کرد دستم و خودم و تمومه اطرافيان حتي کسي ک قرار بود بشه همسر آيندم هم خوشحال بود. البته در حال حاضر با کسي به قصد ازدواج حرف ميزنيم

 • دیدن حلقه چوبی با نگین های زرد وسفید چیست ؟؟

  • من چند سال پیش که تو دوران عقد بودم خواب دیدم که حلقه همسرم شکسته و از دستش در آورده من خیلی بابت این موضوع ناراحت شدم و حلقه همسرم رو چسبوندم و انداختم تو دستش تو این مدت که ما سر خونه و زندگیمون هم رفتیم مشکلات خیلی زیادی داشتیم و تا الان که از هم دوریم و در حال جدایی.تا اینکه دیشب خواب دیدم که همسرم اومده برای آشتی و حلقه شکسته اش رو کلی ترمیم کرده و انداخته تو دستش تا حدودی میدونم تعبیرش چیه ولی دوست داشتم نظر دوستان رو بدونم ممنون

 • سلام من خواب دیدم با یه اقایی که قیافش یادم نیست واریم حلقه ازدواج میخریم میشه بگید تعبیرش چیه ممنونم

 • خواب دیدم ی حلقه طلا دارم که یکی از همکارم داره حلقه منو از طرف من به بقیه همکارام نشون میده خیلی هم خوشحال بودیم .

 • من خواب دیدم که حلقه نامزدیم رو به قیمت بالا فروختم ودر آخر بابت گرفتن پول مشکلات داشتم لطفا بهم بگید تعبیرش چه میشه؟

 • سلام خسته نباشيد من خواب ديدم كسي كه دوستش دارم روي پاهايش نشستم و به دست خودم نگاه كردم يك حلقه طلا در دست راستم داشتم ميشه بگيد تعبيرش چيست؟ ممنونم

 • من توخواب دیدم باکسی که الان دوسش دارم وصحبت میکنم مثل اینکه تویه مراسمی بودکه همه جا آینه های باکلاس وبزرگ گذاشته بودن منم لباس سفیدپوشیده بودم وکناراون پسره که دوسش دارم داشتن یم جلوی آینه ازمون عکس میگرفتن وپسره هم حلقه به دستم کرد خودشم رینگمون ست بود بنظرشماتعبیرش چیه ممنون میشم اگه بگین.

 • در خواب ديدم برلي خريد حلقه عروسي با يه نفر رفتيم طلا فروشي بعد مي براش يه حلقه گران قيمت انتخاب وانگشتش كردم اون گفت خيلي گرونه من گفتم مهم نيست اون گفت من بايد برات يه چيز خوب بگيرم من گفتم همين حلقه كه گرفتي برام خوبه تعبيرش چيه ؟

 • من خواب دیدم که حلقه ازدواجم دادم به کسی ویه حلقه شبیه به حلقه خودم ولی کوچیکتر بهم داد اما نفهمیدم اون ادم کی بود میشه تعبیرش بگین ممنون میشم

 • خواب دیدم حلقه ام نسبت به قبلش خیلی ساده تر شده وقشنگی قبل نداره نگینش تغییر نکرده بود…..البته همون شبش باشوهرم دعوا داشتیم وگفته بود میخواد بره

 • خواب دیدم حلقه ازدواجم قشنگی خودش از دست داده ومتل قبل نی ساده تر شده نگینش تغییر نکرده بود…….البته شبش با شوهرم دعوامون شده بود وگفته بود که میره از این زندگی

 • سلام من خواب ديدم واسه يه اقا حلقه خريده بودم واسش گشاد بود ممنون ميشم تعبيرش كنيد

 • تعبیر خواب حلقه خواب دیدم از طرف کسی که دوستش دارم برام حلقه طلا فرستاد بعد ده ناخنم گشاد بود ومن او نو از همه پنهان کدوم

 • سلام دوستان خواب ديدم با مردي رفتم حلقه بخريم اون حلقه هارو دستمون كرديم ولي نخريديم تعبيرش چي ميشه ؟

 • یک نفربرام خواب دیده که دارم زن میگیرم ویک حلقه مچاله می خواستن دستم کنن که دستم نمیرفته لطفا بگین تعبیرش چیه

 • یک نفر خواب دیده که داشتم زن میگرفتم وداشتن یک حلقه ی مچاله دستم میکردن ودستم نمیرفته ل

 • خواب دیدم همسرم در حالیکه حلقه ازدواج خودمان دستش هست یک حلقه ازدواج طلا که روش نگین هست برای دست دیگرش خریده ، تعبیرآن چیست؟؟

 • خواب دیدم کسی که میشناسمش بهم حلقه ازدواج ویه نشون طلا داد.

 • خواب دیدم پدری که أو را میشناسم به دست دخترش حلقه ازدواج کرد

 • سلام خواب دیدم برادرم که در بند است به دست دخترش حلقه ازدواج کرد

 • سلام خواب دیدم برادرم که در بند أین به دست دخترش حلقه ازدواج کرد

 • سلام خواب دیدم برادرم که در بند أست به دست دخترش حلقه ازدواج کرد

 • سلام من خواب دیدم حلقه ازدواجی دست خواهر زادم بود شکسته بودش من چون فکر میکردم مال خودمه تیکه هاشو جمع کردم ولی میدونستم مال من نیست

 • سلام من خواب دیدم کسی برایم حلقه ازدواج وچوری طلا برایم میدهد

 • باسلام خواب دیدم پسری ک قبلا خواستگارم بود و ردش کردم، ب دست خودش و من حلقه طلا سفید انداخت ینی حلقه ی ازدواج و نامزدی بود تعبیرش چیه؟

 • خواب دیدم حلقه ازدواجم ازدستم افتادوگم شدووقتی پیداکردم شکسته بود

  • سلام من خواب دیدم حلقه ی ازدواجی دارم که میخوام بدم به کسی ک دوسشدارم بعد اونو گمش کردم تو خوابم حس کردم داره عروسی میکنه همش ناراحت بودم گریه میکردم ی روز که صبرم سر رسید داشت میدوویدم میرفتم سمتش که از پشت سرم یه پرنده ای اومد زد بهم رفت نفهمیدم چیبود ولی پرنده بود لعد واستادم تو جیبمو نگاه کردم دیدم حلقه ی که گرفته بودم با یه حلقه ی قشنگ دیگه ک جدیده یه نگین اقریبا بزرگم داست تو جیبمه تو دست گرفتم از خواب بیدار شدم

 • سلام من خواب دیدم حلقه ی ازدواجی دارم که میخوام بدم به کسی ک دوسشدارم بعد اونو گمش کردم تو خوابم حس کردم داره عروسی میکنه همش ناراحت بودم گریه میکردم ی روز که صبرم سر رسید داشت میدوویدم میرفتم سمتش که از پشت سرم یه پرنده ای اومد زد بهم رفت نفهمیدم چیبود ولی پرنده بود لعد واستادم تو جیبمو نگاه کردم دیدم حلقه ی که گرفته بودم با یه حلقه ی قشنگ دیگه ک جدیده یه نگین اقریبا بزرگم داست تو جیبمه تو دست گرفتم از خواب بیدار شدم

 • سلام . من خواب دیدم که تو خونه ی کسی که بهش علاقه مندم هستم.. زنگ در رو زدن و من رفتم دم در و دیدم که مامانم هستن . ایشون یه حلقه ازدواج طلا تو یه جعبه قشنگ داد و گفت از فلانی (ینی همون شخصی ک دوسش دارم) بپرس از این حلقه خوشش میاد؟برای تو محضر گرفتم.منکه از این قضیه خیلی خوشحال بودم درو بستم و دوباره ب طبقه ی بالا رفتم که بهش نشون بدم دیدم که کلا ساختمون عوض شده و این خونه دیگه اون خونه نیست و من اون اقا رو گمش کردم.لطفا تعبیرشو بگید خیلی کنجکاوم.

 • سلام. من خواب دیدم پسری که خیلی دوستش دارم یک جایی داره سخنرانی میکنه. نگاهم یک دفعه ای به دستش افتاد دیدم حلقه دستشه خیلی ناراحت شدم. میشه بگید تعبیرش چیه؟

 • من خواب دیدم یکی برام حلقه آورده منم دستم کردم ولی بعد از چند روز حلقه رو درآوردم و یه حلقه دیگه دستم کردم

 • سلام خواب دیدم یه پسر که صورتشم خوب معلوم نیست اومده خواستگاری و حلقه ساده دستم کرده
  میشه بگین تعبیرش چیه

 • در خواب دیدم دنبال حلقه م میگردم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.