تعبیر خواب زلزله در دریا

آیا درباره تعبیر خواب زلزله اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب زلزلهزلزله در خواب تشنج و بی ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله ای واقع شد و تعبیر خواب زلزلهشما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرایی شکست می خورید و تنزل می یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی تعبیر خواب زلزلهماندید تشنج و تزلزل پیدا می تعبیر خواب زلزلهشود اما شما از پای در نمی آیید و تغییری در وضعتان پیدا نمی شود

آیا درباره تعبیر خواب زلزله اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله و آوار , زلزله در خواب دیدن , تعبیرخواب زلزله شدن

آیا درباره تعبیر خواب زلزله اطلاعاتی دارید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب زلزلهاگر بيند زلزله بود و زمين مي جنبيد، دليل كه مردم آن ديار را از پادشاه رنج و بلا رسد تعبیر خواب زلزلهبه قدر جنبيدن زمين و بعضي ازمعبران گويند: اگر بيند زمين مي جنبيد، دليل است كه آفت به مردم رسد و بيماري بود در آن ديار. اگر بيند كه تعبیر خواب زلزله زمين برگرديد و جانب زيرسوي بالا شد، دليل كه فتنه و بلاي عظيم به اهل آن ولايت رسد.

آیا درباره تعبیر خواب زلزله اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله و آوار , زلزله در خواب دیدن , تعبیرخواب زلزله شدن

آیا درباره تعبیر خواب زلزله اطلاعاتی دارید

منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب زلزلهزلزله در خواب تشنج و بي ثباتي است. اگر در خواب ديديد که زلزله اي واقع شد و شما به زمين افتاديد خوب نيست و نشان از اين است که در ماجرايي شکست مي خوريد و تنزل مي يابيد ولي اگر در خواب ديديد تعبیر خواب زلزلهزلزله اي اتفاق افتاد و شما قائم باقي مانديد تشنج و تزلزل پيدا مي شود تعبیر خواب زلزلهاما شما از پاي در نمي آييد و تغييري در وضعتان پيدا نمي شود

آیا درباره تعبیر خواب زلزله اطلاعاتی دارید

تعبیر خواب زلزله , تعبیرخواب زلزله و آوار , زلزله در خواب دیدن , تعبیرخواب زلزله شدن

آیا درباره تعبیر خواب زلزله اطلاعاتی دارید

ابراهيم كرماني گويد:
تعبیر خواب زلزله اگر بيند زمين آهسته بجنبيد و يك جانب فرو رفت و يك جانب به حال خود باقي بماند، تعبیر خواب زلزلهدليل كه پادشاهي به آن زمين آيد و اهل آن ديار را عذاب كند و مال ايشان را به تاراج برد

تعبیر خواب زلزله

<

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.