قاصدک

تعبیر خواب حمله کبوتر

از تعبیر خواب کبوتر بیشتر بدانید

تعبیر خواب کبوترکبوتر بین تمام اقوام و ملت ها مرغ عشق و محبت و صلح و دوستی شناخته می شود. کبوتر تعبیر خواب کبوتر در وفاداری نسبت به جفت، بعد از قو بی نظیر و در عشق به لانه و زادگاه شاخص و نمونه شناخته شده است. کبوتر پرنده ای است تعبیر خواب کبوتر آرام اهلی و بی آزار آن قدر که دست آموز می تعبیر خواب کبوترشود و از کف دست صاحب خویش دانه می گیرد

از تعبیر خواب کبوتر بیشتر بدانید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

از تعبیر خواب کبوتر بیشتر بدانید

محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب کبوترديدن كبوتر، دليل زن است. اگر بيند كبوتري بگرفت يا كسي به وي داد، دليل كه زن بخواهد. تعبیر خواب کبوتر اگر بيند گوشت كبوتر خورد، دليل كه مال زن خورد. تعبیر خواب کبوتر اگر بيند كبوتري را بزد و بيفكند

از تعبیر خواب کبوتر بیشتر بدانید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

از تعبیر خواب کبوتر بیشتر بدانید

ديدن كبوتر بر پنج وجه است.

تعبیر خواب کبوتراول: زن. دوم:كنيزك. سوم: مال. چهارم: نامه كه از غائب رسد. پنجم: رياست تعبیر خواب کبوتر و گويند ديدن هر كبوتري در خواب، دليل بر صد درم است كه به وي رسد.

از تعبیر خواب کبوتر بیشتر بدانید

تعبیر خواب کبوتر , تعبیر خواب کبوتر سفید , تعبیر خواب کبوتر خاکستری , تعبیر خواب کبوتر سیاه , تعبیر خواب کبوتر چاهی

از تعبیر خواب کبوتر بیشتر بدانید

تعبیر خواب کبوتر دلیل که  او را فرزندان بسیار باشند و نیز گویند مال تمام حاصل کند و بهتری کبوتر درخواب سفید تعبیر خواب کبوتر و سبز است. اگر زنی کبوتر بیند، دلیل که شوهری کند و دختران آورد و دیدن کبوتر بازی در خواب تعبیر خواب کبوتر، دلیل است بر کاری باطل و کبوتر خانه، دلیل بر ناحق است

تعبیر خواب کبوتر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.