ترنجبین چیست؟

از خواص فوق العاده ترنجبین چه می دانید؟ ترنجبین به فارسی “ترانگبین” یا “ترنگبین” است. آن را به فرانسوی Manne d”hedysarum و Manna d”alhagi و Manne de perse و به انگلیسی Manna …

تعبیر خواب درخت سیب ابن سیرین

درباره تعبیر خواب سیب بدانید محمد بن سیرین گوید تعبیر خواب سیب  چون سیب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود، منفعت از بازرگان بود …

تعبیر خواب خرگوش در حال فرار

درباره تعبير خواب خرگوش اطلاعاتي داريد   تعبير خواب خرگوشدیدن خرگوش در خواب خوش یمن نیست و معبران نوشته اند بد است.نامبارک است.   تعبير خواب خرگوشخرگوش در خواب های ما نشانه …

درباره تعبیر خواب دعوا از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب دعوا ابه طور كلی دعوا و جر و بحث كلامی در خواب نشان بهتر شدن روابط و آشتی داره و هر  تعبیر خواب دعوا ا چه دعوا شدید تر باشه و یا گریه  تعبیر خواب دعوا اببینید در خواب عشق و علاقه و محبت در بیداری بیشتر خواهد شد.

درباره تعبیر خواب دعوا از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب دعوا , دعوا کردن در خواب , دیدن دعوا در خواب , تعبیر خواب دعوا با پدر

درباره تعبیر خواب دعوا از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب دعوا ادعوا اگر به صورت جدال باشد در حرف ـ ج ـ کلمه جدال آمده است ولی اگر دعوا منحصر به عصبانیت و ابراز خشم و بگو مگو باشد تعبیر دیگری دارد. اگر در خواب ببینید که با کسی دعوا می کنید که او را نمی شناسید از خویشاوند و عضوی از فامیل تکدر  تعبیر خواب دعوا او آزردگی پیدا می کنید که بعد به صلح و  تعبیر خواب دعوا ادوستی می انجامد ولی اگر آن که با او دعوا می کنید آشنا بود دو حال دارد.

درباره تعبیر خواب دعوا از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب دعوا , دعوا کردن در خواب , دیدن دعوا در خواب , تعبیر خواب دعوا با پدر

درباره تعبیر خواب دعوا از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب دعوا ااما اگر در خواب ببینید كه كتك كاری همراه دعوا می كنید نشان این داره كه شخصی كه طرف  تعبیر خواب دعوا ا مقابل خودش رو در خواب می زنه در بیداری نسبت به اون شخص ضعیف خواهد شد و یا به زبان عامیانه به اون شخص آتو خواهد داد  تعبیر خواب دعوا اكه بهتر است در واقعیت از اون شخص دوری و از دعوا با اون  تعبیر خواب دعوا ااجتناب كند چون حتما در برابر اون مغلوب میشه

درباره تعبیر خواب دعوا از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب دعوا , دعوا کردن در خواب , دیدن دعوا در خواب , تعبیر خواب دعوا با پدر

درباره تعبیر خواب دعوا از معبران بزرگ بخوانید

 تعبیر خواب دعوا اگر او با شما دعوا می کرد بیگانه ای به شما محبت می کند یا با انسانی خیر و نیکوکار برخورد خواهید نمود  تعبیر خواب دعوا او اگر شما با او دعوا می کردید شما هستید که به دیگری محبت و خدمت می کنید که نا آشنا و غریبه است. اگر دیدید دو نفر  تعبیر خواب دعوا ا با هم دعوا می کنند موردی پیش می آید که خوشحال می شوید.

تعبیر خواب دعوا

ممنونیم که از پیج اینستاگرام ما حمایت می کنید و عضو می شوید

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 26 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.