روش ساده مثل رژیم لاغری های ساده برای وزن ایده آل

روش ساده مثل رژیم لاغری های ساده برای وزن ایده آل رژیم لاغری برای لاغر شدن و کاهش وزن ممکن است با مشکلاتی نظیر تحمل کردن گرسنگی و نخوردن طیف گسترده ای از …

تعبیر خواب خرس امام صادق

درباره تعبیر خواب خرس چقدر می دانید محمدبن سیرین گوید:تعبیر خواب خرس  خرس به خواب دیدن، دشمن فرومایه دزد احمق است. اگر بیند بر خرس نشسته بود. دلیل که از پادشاه خواری …

سیاه دانه و بواسیر

آیا درباره سیاه دانه اطلاعاتی دارید  سیاه دانهسیاه دانه طعمی تلخ دارد و به عنوان ادویه در مواد غذایی به خصوص ترشیجات استفاده می شود سیاه دانه.این دانه بومی جنوب غربی آسیاست …

تعبیر خواب زندانی شدن در عمارتی بزرگ

تعبیر خواب زندان , تعبیر خواب زندان بان , تعبیر خواب زندان رفتن , تعبیر خواب زندان چیست

تعبیر خواب زندانی شدن در عمارتی بزرگ

اگر بیرون از زندان باشید تعبیر خواب شما رهائی است از غم و اندوه و گرفتاریهای زندگی و اگر درون زندان باشید تعبیر خلاف این است و گرفتاری است و اشتغال از نوع کارهائی دست و پاگیر و تشویش برانگیز.

تعبیر خواب زندانی شدن در عمارتی بزرگ

تعبیر خواب زندان اگر خود را درون زندان ببینید و ندانید آن زندان کجا است و چه نام دارد خوب نیست و معبران چنیتعبیر خواب زندانن زندانی را به گور تعبیر کرده اند. اما اگر در عالم خواب بدانید که مثلا آن زندان در شهر شما قرار دارد یا نامش فلان است و در فلان شهر و دیار واقع شده نشان زیان و گرفتاری است از همان نوع که گفته شد.

تعبیر خواب زندانی شدن در عمارتی بزرگ

اگر در خواب دیدید که شما را تحت الحفظ بهتعبیر خواب زندان زندان می برند از اندوه رهائی می یابید و از آن مهمتر وقتی است که در خواب ببینید در زندانی را بگشایند و شما را خلاص کنند یا با دست به بیرون اشاره نمایند. اگر در خواب زندتعبیر خواب زندانانی را ببینید و زندان بانش را بشناسید

تعبیر خواب زندانی شدن در عمارتی بزرگ

خوب است و دیدن چنین زندان تعبیر خواب زندانبان بشارت نجات از غم و اندوه است. اگر بیمار هستید شفا حاصل می کنید و اگر وامدار باشید دیون خود را می پردازید ولی اگر زندانی ببینید و زندان بان مجهول باشد اندوه درون زنتعبیر خواب زنداندان بودن تشدید می شود.

تعبیر خواب زندانی شدن در عمارتی بزرگ

محمدبن ستعبیر خواب زندانیرین گوید: اگر کسی بیند در زندان بود و آن زندان هرگز ندیده بود، دلیل بر هلاک است، زیرا که زندان مجهول گور است. اگر زندان معروف بیند، دلیل بر اندوه و مضرت کند. اگر بیند در زندان بر تعبیر خواب زندانپای داشت، دلیل که در عملی که باشد، دیر بماند.

تعبیر خواب زندانی شدن در عمارتی بزرگ

ابراهیم کرمانی گوید: اگر خداوند خواب مستور است و خود را درتعبیر خواب زندان زندان معروف بیند، دلیل که بزرگی و جاه یابد. اگر مستور نباشد ازجهت شغلهای دنیا او را غم و اندوه است. اگر بیند باتعبیر خواب زندان مردی زندانبان با بند همی رفت، دلیل که کار بسته او گشایش یابد. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن زندانبان .درخواب ، چون معروف است، خلاصی یافتن و عاقبتِ نیکو باشد. و چون مجهول بود، دتعبیر خواب زندانلیل کوری و غم و اندوه است.

تعبیر خواب زندانی شدن در عمارتی بزرگ

زندان به خواب دیدن گور وبلا اتعبیر خواب زندانست و آزمایش کردن دوستان و خرم کردنِ دشمنان. اگر بیند در زندان شد و زود بیرون آمد، دلیل که خداوند به تمامی بیابد.

تعبیر خواب زندانی شدن در عمارتی بزرگ

تعبیر خواب زندان , تعبیر خواب زندان بان , تعبیر خواب زندان رفتن , تعبیر خواب زندان چیست

تعبیر خواب زندانی شدن در عمارتی بزرگ

لوک اویتنهاوتعبیر خواب زندان می گوید :

زندان بتعبیر خواب زندانازپروری : شایعات ، غیبت کردن

تعبیر خواب زندانی شدن در عمارتی بزرگ

تعبیر خواب زندان , تعبیر خواب زندان بان , تعبیر خواب زندان رفتن , تعبیر خواب زندان چیست

تعبیر خواب زندانی شدن در عمارتی بزرگ

یوسف نبتعبیر خواب زندانی علیه السلام گوید:

دیدن در زندان ایمنی از پادشاهی بود.تعبیر خواب زندان

تعبیر خواب زندانی شدن در عمارتی بزرگ

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ دیدن زندان دتعبیر خواب زندانر خواب ، نشانه آن است که کارهایی انجام می دهید که متأسفانه به زیان خودتان تمام خواهد شد .

۲ـ اگر خواب ببینید زندانی شده اید ، نشانهآن است که از محیط خانواده ناراضی خواهید بود و شغلتعبیر خواب زندان خود را از دست خواهید داد .

تعبیر خواب زندانی شدن در عمارتی بزرگ

۳ـ فراتعبیر خواب زندانر از زندان در خواب ، نشانه غلبه یافتن بر موانع سخت است .

۴- اگر در خواب دیدید از زندان آزاد شده‏اید بدانید که غم و اندوه فراوانی درتعبیر خواب زندان انتظار شما است.

تعبیر خواب زندان

آخرین بروز رسانی در : دوشنبه 19 مهر 1395

کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.