تعبیر خواب اشک ریختن مرده

در مورد تعبیر خواب اشک چقدر می دانید ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب اشک   اگر دید اشگ سرد از چشم او همیبارید، دلیل که شادیو خرمییابد. تعبیر خواب اشک  اگر بینداشگ بارید، …

تعبیر خواب چادرمشکی پاره

از تعبیر خواب چادر بخوانید تعبیر خواب چادرچادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو . اگر مردی ببیند که تعبیر خواب چادرچادر دارد رازداری …

خاصيت آلو قرمز

از خواص آلو قرمز بیشتر بدانید آلو قرمزدرمان کننده بيماري کبدي، دفع کننده اوره، اسيداوريک و چربي خون است.همچنين آرامبخش و ملين و براي اشخاصي که از ناراحتي يبوست رنج مي برند …

درباره تعبیر خواب برف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب برفبرف در خواب غم و اندوه است. روزهايي که برف مي بارد هوا گرفته ابر و مه غليظ آسمان راتعبیر خواب برف پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم مي شود و بيشتر مردم اگر سر کار تعبیر خواب برفنباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش مي گذراننددر این حالت انسان غمگین می شود

درباره تعبیر خواب برف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف باریدن , تعبیرخواب برف بازی

درباره تعبیر خواب برف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب برف همین حالت در خواب هست با این تفاوت که غمگین هست و آنگاه خواب برف می بیندتعبیر خواب برف زمینه غم در روح و ضمیر او وجود دارد و با این زمینه چون می خواب د برف در تعبیر خواب برفخواب می بیند.

درباره تعبیر خواب برف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف باریدن , تعبیرخواب برف بازی

درباره تعبیر خواب برف از معبران بزرگ بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبیر خواب برفديدن برف به خواب بر شش وجه است.
تعبیر خواب برفاول: رزق وروزي،
دوم: زندگاني،

درباره تعبیر خواب برف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب برفسوم: مال بسيار و ارزاني نرخها،
چهارم: لشگر بسيار،
پنجم: بيماري،
تعبیر خواب برفششم: غم و اندوه.

درباره تعبیر خواب برف از معبران بزرگ بخوانید

تعبیر خواب برف , برف در خواب دیدن , تعبیرخواب برف باریدن , تعبیرخواب برف بازی

درباره تعبیر خواب برف از معبران بزرگ بخوانید

محمد بن سیرین گوید:تعبیر خواب برف  برف به خواب دیدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندکی دیده بود.تعبیر خواب برف اگر در زمستان برف بیند، یا به جایگاهی که پیوسته در انجا برف است، دلیل که اهل آن موضع را غم و اندوه رسد. جابرمغربی گوید:تعبیر خواب برف دیدن برف به خواب لشگر هزیمتی است، خاصه با برف که با برف بیند

تعبیر خواب برف

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 26 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.