تعبیر خواب سفر به مشهد

 درباره تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

تعبیر خواب سفر اگر کسی ببیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو و خوب گردد.

تعبیر خواب سفر اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود ، حالش بد بود.

 درباره تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

‫تعبیر خواب سفر ‫, تعبیر خواب سفر به مشهد , ‫تعبیر خواب سفر به کربلا , سفر در خواب دیدن

 درباره تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

ابراهیم کرمانی گوید:تعبیر خواب سفر  اگر بیند که سفر کرد و ندانست که به کجا می رود، دلیل کند که از زن جدا گردد و یااز سرای خود به سرای دیگر رود. اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند،تعبیر خواب سفر  دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

 درباره تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

جابرمغربی گوید: اگر بیند سفر کرد و با برگ و ساز بود،تعبیر خواب سفر  دلیل که حالش یا کارش نیکو شود. اگر به خلاف این بیند، دلیل است کارش تباه شود.

 درباره تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

‫تعبیر خواب سفر ‫, تعبیر خواب سفر به مشهد , ‫تعبیر خواب سفر به کربلا , سفر در خواب دیدن

 درباره تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

تعبیر خواب سفر گر به جایی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود ولی اگر به جائی که می روید از جائی که سفر را آغاز می کنید بدتر است تعبیر خواب سفر وضع شما بد می شود و تغییری که پدید می آید مطلوب و دلخواهتان نخواهد بود.

 درباره تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

‫تعبیر خواب سفر ‫, تعبیر خواب سفر به مشهد , ‫تعبیر خواب سفر به کربلا , سفر در خواب دیدن

 درباره تعبیر خواب سفر چقدر می دانید

تعبیر خواب سفر  اگر در خواب ديديد به عزم سفر وداع و خداحافظي مي کنيد اما نمي دانيد به کجا مي رويد خوب نيست تعبیر خواب سفر ولي اگر در عالم خواب آگاه باشيد و بدانيد که عازم کجا هستيد خوب است. کسي را به سفر فرستادن چنين است که تعبیر خواب سفر از ديدار کسي خوشحال مي شويد يا بشارتي به شما مي رسد.

تعبیر خواب سفر

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.