تعبیر خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف

تعبیر خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف

تعبیر خواب برف , تعبیر خواب برف نشسته روی زمین , تعبیر خواب برف در تابستان , تعبیر خواب برف باریدن

تعبیر خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف

تعبیر خواب برف محمد بن سيرين گويد: برف به خواب ديدن، غم و اندوه و عذاب است، مگر اندكي ديده بود. اگر در زمستان برف بيند،تعبیر خواب برف يا به جايگاهي كه پيوسته در انجا برف است، دليل كه اهل آن موضع را غم و اندوه رسد. جابرمغربي گويد: تعبیر خواب برف ديدن برف به خواب لشگر هزيمتي است، خاصه با برف كه با برف بيند.

تعبیر خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبیر خواب برف ديدن برف به خواب بر شش وجه است. اول: روزي، دوم: زندگاني،

تعبیر خواب برف , تعبیر خواب برف نشسته روی زمین , تعبیر خواب برف در تابستان , تعبیر خواب برف باریدن

سوم: مال بسيار و ارزاني نرخها، چهارم: لشگر بسيار،

تعبیر خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف

پنجم: بيماري، ششم: غم و اندوه. اگر بيند در تابستان برفتعبیر خواب برف جمع مي كرد، دليل كه مال بسيار و حلال جمع كند. اگر … به زمستان جمع مي كرد، دليل كه به عيش خوش گذراند و منفعت بسيار يابد. ابراهيم كرماني گويد: برف به خواب ديدن در سردسير، دليل بر خير و نيكي كندتعبیر خواب برف و در گرمسير، دليل بر غم و اندوه و قحط است.

تعبیر خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف

اگر بيند برف به وقت خود مي خورد، بهتر از آن است كه بي وقت بود.  

تعبیر خواب برف , تعبیر خواب برف نشسته روی زمین , تعبیر خواب برف در تابستان , تعبیر خواب برف باریدن

برف به خواب ديدن در سردسير، دليل بر خير و نيكي كند و در گرمسير، دليل بر غم و اندوه و قحط است. اگر بيند برتعبیر خواب برفف به وقت خود مي خورد، بهتر از آن است كه بي وقت بود.

تعبیر خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف

برف در خواب غم و اندوه است. روزهايي که برف مي بارد هوا گرفته ابر تعبیر خواب برفو مه غليظ آسمان را پوشانده آمد و رفت و معاشرت کم مي شود و بيشتر مردم اگر سر کار نباشند وقت خود را در خانه و در کنار آتش مي گذرانند. در اين حالت انسان غمگين مي شود.

تعبیر خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف

همين حالت در خواب هست با اين تفاوت که غمگين هست و آنگاه خواب برف مي بيند زمينه غم در روح و ضمير او وجود دارد و با اين زمينه چون مي خوابد برف در خواب مي بيند. عموم معبران برف را غم و اندوه و کسالت تعبير کرده اند و فقط اين مي ماند که برف رتعبیر خواب برفا چگونه و کجا ببينيم. اگر در خواب ببينيد جايي برف مي بارد که آتعبیر خواب برفنجا را نمي شناسيد ابن سيرين نوشته براي صاحب آن جا و مکان غمي مي رسد ولي اين خواب گوياي بيم از غم و اندوهي است که نمي دانيد عامل آن چيست.

تعبیر خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف

اما هست و در روزهاي آينده نيز با شما همراه خواهد بود. اگر ببيند که در تابستان برف جمع مي کند بيان کننده يک غنيمت است و غنيمت چيزي است که رايگان و بي زحمت به دست شما برسد. اين خواب به بيننده مي گويد که سودي از جايي تعبیر خواب برفنصيب او مي شود که انتظارش را ندارد و اگر در زمستان ديديد که برف پارو مي کند

تعبیر خواب برف باریدن و بارش زیاد و بوران برف

و برف را دور مي ريزد کسالت و غم و اندوه را از خود مي زدايد. بيرون بردن برف از خانه تعبیر خواب برفنيز دور کردن غم خانوادگي است. از کرماني نقل است که برف در سردسير خير و برکت است و در گرمسير غم و اندوه.

تعبیر خواب برف

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.