تعبیر خواب نمک نذری

درباره تعبیر خواب نمک از معبران بزرگ بخوانید اگر بیند نمک سفید داشت، دلیل که درم نقد حاصل کند. اگر بیند نمک خورد، دلیل که زاهد شود و بعضیگویند دیدن نمک به …

تعبیر خواب بوی پیاز

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب پیاز افزایش دهید ابراهیم کرمانی گوید تعبیر خواب پیاز : پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح …

تعبیر خواب گرفتن پرنده

درباره تعبیر خواب پرنده چقدر می دانید تعبیر خواب پرندهپرنده در خواب مراد است مگر پرندگان مکروه مثل کلاغ، جغد، خفاش، کرکس و يکي دو نوع مرغان مرداب زي و مردخوار که …

درباره تعبير خواب نماز اطلاعاتي داريد

تعبير خواب نماز اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سویشمال کرد،تعبير خواب نماز چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند که نماز سوی قبله تعبير خواب نمازدلیل که در راه دین مستقیم گردد.

درباره تعبير خواب نماز اطلاعاتي داريد

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

درباره تعبير خواب نماز اطلاعاتي داريد

ابراهیم کرمان یگوید: اگر بیند قومی را امامت کرد، تعبير خواب نمازدلیل که سروریکند. اگر بیند که نماز قطع کرد یا نماز نگذارد یابیتعبير خواب نمازوضو نماز کرد دلیل که طالب چیزیبود و نیابد. اگر در مدرسه یا مسجدیبه امامت نماز کرد، تعبير خواب نمازدلیل که حاکم آن دیار مطیع او گردد. اگر بیند که در نماز رکوع وتعبير خواب نمازسجود تمام کرد، دلیل که کار دنیائیاو برآید.

درباره تعبير خواب نماز اطلاعاتي داريد

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

درباره تعبير خواب نماز اطلاعاتي داريد

حضرت امام جعفر صادق فرماید :تعبير خواب نماز نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ایمنی. دوم: شادی. سوم: عز وجاه. چهارم: مرتبت. پنجم: رستگاری. تعبير خواب نمازششم: یافتن مراد. هفتم: نقصان

درباره تعبير خواب نماز اطلاعاتي داريد

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

درباره تعبير خواب نماز اطلاعاتي داريد

تعبير خواب نماز تعبیر خواب از اعصار گذشته مردم علاقه مند بودند که آينده را پيش بيني کنند لذا براي اين منظور اقوام مختلف علوم تعبير خواب نمازمتنوعي را خلق کرده اند مانند ستاره شناسي ، تعبير خواب ، طالع بيني ، فال قهوه و …که کم هم نيستند .تعبير خواب نيز تعبير خواب نمازيکي از اين علوم به شمار مي رود و معايب و مزايايیدارد :تعبیر خواب از لحاظ پيش گوئي يکي از بالاترين سطح ها را دارد و مي توان توسط آنتعبير خواب نماز محدوده بسيار بزرگي را پيش بيني کرد زيرا که عالم خواب عالم روح است و روح ميتواند زمان را طي کند و در حال به آينده برسد و تنها عيب آنتعبير خواب نماز محدود بودن به خواب ديده شده است ولي با اين حال تعبير تعبير خواب نمازخواب را يکي از بهترين روشهاي پيش بيني آينده مي شناسند.

تعبير خواب نماز

آخرین بروز رسانی در : چهارشنبه 24 آذر 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.