تعبیر خواب قرمزی صورت

درباره تعبیر خواب صورت اطلاعات بیشتری داشته باشید

ابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب صورت خود را واژگون بیند، تعبیر خواب صورت دلیل که همه مردم روی از او بگردانند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید: تعبیر خواب صورت دیدن صورت گردیدن، دلیل بر کسی است که از حق تعالی روی بازگرداند و دورغ گوید.

درباره تعبیر خواب صورت اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب قرمزی صورت , ‫تعبیر خواب صورت , تعبیر خواب صورت زیبا , صورت در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب صورت اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب صورت هر که در خواب صورت خود را زشت ببیند، باید به باطن و ظاهرش توجه کند و از اعمال زشت توبه کند. تعبیر خواب صورت اگر صورت خود را زیبا دید، کردار و اعمال او پسندیده و مورد قبول مردم است. شخصی که صورت خود را بر افروخته ببیند، نهادی تعبیر خواب صورت خشمگین و عصبانی دارد. دیدن رو و صورت در خواب ، به آبرو و طینت در بیداری تعبیر می شود.

درباره تعبیر خواب صورت اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب قرمزی صورت , ‫تعبیر خواب صورت , تعبیر خواب صورت زیبا , صورت در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب صورت اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب صورت رخساره درخواب ، دلیل بر نیکوئی حال و شادی مردم کند و زشتی رخساره، دلیل بر غم و اندوه و بیماری کند. دیدن صورت گردیدن، دلیل بر کسی تعبیر خواب صورت است که از حق تعالی روی بازگرداند و دروغ گوید.

درباره تعبیر خواب صورت اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب قرمزی صورت , ‫تعبیر خواب صورت , تعبیر خواب صورت زیبا , صورت در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب صورت اطلاعات بیشتری داشته باشید

لوک اویتنهاو می گوید: تعبیر خواب صورت اگر رنگ صورت خود را پریده دیدید، نشانه بیماری است. صورت ظریف در خواب نشانه برآورده شدن آرزوها است. تعبیر خواب صورت صورت زشت، بروز غصه و غم است. صورت آرایش کرده برای تعبیر خواب صورت مردان نشانه شرمساری و تحقیر ولی آرایش ملایم برای خانمها نشانه خوشبختی است.

تعبیر خواب صورت

 

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.