تعبیر خواب آمپول زدن به دندان

درباره تعبیرخواب آمپول اطلاعات بیشتری داشته باشید تعبیرخواب آمپول سرنگ نصیحتی و خیرخواهی و دلالت و راهنمایی است و کسی که سرنگ دارد و آن را به کار می برد تعبیرخواب آمپول شخصی است …

تعبیر خواب گوشواره مروارید سفید

درباره تعبیر خواب گوشواره بدانید  تعبیر خواب گوشوارهگوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست.  تعبیر خواب گوشوارهپس تعبیر ی که …

تعبیر خواب ببر زرد

آیا درباره تعبیر خواب ببر اطلاعاتی دارید محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب ببر ببر جانوري است درنده و از جمله سباع است و دشمن شير است و ديدن ويتعبیر خواب ببر به …

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

تعبیر خواب پیاز , تعبیر خواب پیازچه , تعبیر خواب پیاز داغ , تعبیر خواب پیازچه سبز

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

 تعبیر خواب پیاز ابراهيم كرماني گويد: پياز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بيننده خواب مصلح و مستور است، به جهد خود را از خوردن حرام رفع كند. اگر بيننده خواب مصلح نباشد، دليل كه مال حرام جمع كند و پيوسته در وي سخنان زشت گويند، خاصه چون پياز سرخ است. اگر پياز پخته خورد، دليل كه سرانجام از حرام خوردن توبه كند و به خداي تعالي بازگردد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: پياز در خواب خوردن بر سه وجه است.  تعبیر خواب پیازاول: مال حرام، دوم: غيبت و سخن زشت. سوم: پشيماني در كارها.

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

منوچهر مطيعي تهراني گويد: پياز اشتها انگيز است اما دهان را بدبو مي کند و تا چند ساعت بوي بد آن در دهان باقي مي ماند. سخنان نسنجيده اي که گاه مي گوييم و بعد به زشتي آن توجه پيدا مي کنيم و سخناني که به ناحق پشت سر اين  تعبیر خواب پیازو آن مي زنيم که خودمان مي دانيم درست نيست در خواب هاي ما به شکل پياز ظاهر مي شوند. برخي از معبران نوشته اند پياز از يک طرف فراخي روزي و نعمت است و از سويي ديگر خوردن مال حرام. اگر در خواب ببينيم که پياز تعبیر خواب پیاز خام مي خوريم در روزهاي آينده سخني

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

زشت و نابجا خواهيم گفت که بعد موجب شرمندگي خودمان خواهد شد. اگر در خواب ديديم که مقداري زياد پياز داريم خواب ما گوياي آنست که چيزهايي به دست مي آوريم که از نظر مالي در کارهاي ما گشايشي به وجود مي آورد. از امام جعفر صادق  تعبیر خواب پیازعليه السلام نقل کرده اند که خوردن پياز در خواب يا خوردن مال حرام است، يا به زبان آوردن سخن زشت و نابجا يا پشيماني و ندامت است

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

تعبیر خواب پیاز , تعبیر خواب پیازچه , تعبیر خواب پیاز داغ , تعبیر خواب پیازچه سبز

1ـ ديدن مقداري پياز در خواب ، علامت آن است كه افرادي  تعبیر خواب پیازبا بغض و حسد به موفقيت شما خواهند نگريست .

2ـ خوردن پياز در خواب ، علامت غلبه بر تمام مخالفان است .

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

3ـ ديدن پياز رسيده در خواب ، علامت آن است كه در حرفة شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت كه امور را جالب توجه جلوه بدهد .

4ـ ديدن پياز پخته در خواب  تعبیر خواب پیاز، نشانة كسب منافع اندك از طريق شغل و حرفه است .

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

5ـ اگر خواب ببينيد به هنگام پوست كندن پياز از چشمهايتان اشك سرازير مي شود ، علامت آن است كه رقبا شما را شكست خواهند داد .

پیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند. سخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم تعبیر خواب پیاز و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمان می دانیم درست نیست

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند. برخی از معبران نوشته اند پیاز از یک طرف فراخی روزی و نعمت است و از سویی دیگر خوردن مال حرام. اگر در خواب ببینیم که پیاز خام می خوریم در روزهای آینده سخنی زش تعبیر خواب پیازت و نابجا خواهیم گفت که بعد موجب شرمندگی خودمان خواهد شد.

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

اگر در خواب دیدیم که مقداری زیاد پیاز داریم خواب ما گویای آنست که چیزهایی به دست می آوریم که از نظر مالی در کارهای ما گشایشی به وجود می آورد. از امام جعفر صادق علیه السلام نقل کرده اند که خوردن پیاز در خواب یا خوردن مال حرام است، یا به زبان آوردن سخن ز تعبیر خواب پیازشت و نابجا یا پشیمانی و ندامت است.

تعبیر خواب پیاز , تعبیر خواب پیازچه , تعبیر خواب پیاز داغ , تعبیر خواب پیازچه سبز

ابراهیم کرمانی گوید: پیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده تعبیر خواب پیاز خواب مصلح و مستور است،

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

به جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد، دلیل که تعبیر خواب پیاز مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است. اگر پیاز پخته خورد

تعبیر خواب پوست کندن پیاز و اشک ریختن همراه آن

، دلیل که سرانجام از حرام خوردن توبه کند و به خدای تعالی بازگردد…
حضرت امام جعفر صادق فرماید: پیاز در خواب خ تعبیر خواب پیازوردن بر سه وجه است. اول: مال حرام، دوم: غیبت و سخن زشت. سوم: پشیمانی در کارها. 

تعبیر خواب پیاز

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 21 شهریور 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.