تعبیر خواب گرفتن سیب از مرده

درباره تعبیر خواب سیب اطلاعات بیشتری داشته باشید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب سیبچون سیب به خواب سبز و سرخ بود، منفعت از پادشاه بود و چون سفید بود،تعبیر خواب سیب منفعت از بازرگان بود و چون زرد بود و به طعم ترش بود، دلیل رنج و بیماری بود. اگر بیند که سیب سفید را به دو نیم کرد،تعبیر خواب سیب دلیل بود که با کسی که شرکت دارد از او جدا شود.

درباره تعبیر خواب سیب اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب گرفتن سیب از مرده , ‫تعبیر خواب گرفتن سیب , ‫تعبیر خواب گرفتن سیب قرمز , سیب در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب سیب اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب سیبخوردن سیب در خواب خبر بود، از غایبی یا از کسی دور. اگر در خواب سیب ترش خورد، دلیل که خبر ناخوش شنود.تعبیر خواب سیب اگر شیرین بیند، خبر خوش شنود.

درباره تعبیر خواب سیب اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب گرفتن سیب از مرده , ‫تعبیر خواب گرفتن سیب , ‫تعبیر خواب گرفتن سیب قرمز , سیب در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب سیب اطلاعات بیشتری داشته باشید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:تعبیر خواب سیب ديدن سيب در خواب بر هشت وجه بود. اول: فرزند. دوم: منفعت. سوم: بيماري. چهارم: كنيزك. پنجم: مال و خواسته ششم: فرمانروائي. تعبیر خواب سیبهفتم: همت بيننده. هشتم: خير غايب و حاضر.  

درباره تعبیر خواب سیب اطلاعات بیشتری داشته باشید

‫تعبیر خواب گرفتن سیب از مرده , ‫تعبیر خواب گرفتن سیب , ‫تعبیر خواب گرفتن سیب قرمز , سیب در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب سیب اطلاعات بیشتری داشته باشید

حضرت دانیال گوید: تعبیر خواب سیب سیب در خواب همت بیننده خواب بود در شغل و صنعت.تعبیر خواب سیب اگر پادشاه، سیب به خواب بیند، تاویلش مملکت او بود. اگر بازرگان بیند، تجارت او بود

تعبیر خواب سیب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.