تعبیر خواب شلوار راحتی

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شلوار به خواب دیدن شلوار ، دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون. اگر بیند شلوار بخرید، دلیل که کنیزکی عجمی کند. تعبیر خواب شلوار اگر بیند در میان شلوار او ماری یا کژدمی بود، دلیل که دشمنی با عیال او فساد کند.تعبیر خواب شلوار اگر بیند شلواری به وی بخشیدند، دلیل است خادمی به وی بخشند.

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار راحتی , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شلوار شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشد تعبیر خواب شلوار به هیچ وجه جنبه _ عاطفی – ندارد. اگر ببینید که شلوار خود را گم کرده اید از نظر روابط جنسی دچار تشویش و اظطراب می شوید وتعبیر خواب شلوار بیشتر از هر چیز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار راحتی , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شلوار اگر در خواب بیند که شلواری چرکین داشت، دلیل عقوبت بود.تعبیر خواب شلوار اگر مردی در خواب دید که شلواری سرخ در پا داشت، دلیل که بی حرمت گردد. اگر شلوار زرد بیند، دلیل است بیمار گردداما شلوار رنگین به خواب دیدن، زنان را نیکو بود.تعبیر خواب شلوار اگر بیند که شلوار او گم شد، دلیل که کنیزک یا خادمش بگریزد.

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار راحتی , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود.

تعبیر خواب شلوار اول: زن.

دوم: كنیزك.

تعبیر خواب شلوار سوم: خادم.

تعبیر خواب شلوار

One comment

  1. دیدن شلوار راحتی بر تن داشتن و چهار دست و پا راه رفتن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.