مضرات به لیمو

از به لیمو چقدر می دانید برگ های به لیمو ، ساده و سرنیزه ای هستند که دارای بوی مطبوعی شبیه بوی لیمو بوده و از آنها در انواع غذاها و نوشیدنی …

تعبیر خواب گرفتن خرما از مرده

درباره تعبیر خواب خرما اطلاعات بیشتری کسب کنید تعبیر خواب خرما دیدن خرما در خواب بسیار نیکو است. اگر در خواب دیدید که خرما می خورید شادی به شما می رسد. تعبیر …

کدو حلوایی در بارداری

کدو حلوایی و این همه خاصیت کدو حلوایی تقریباً شبیه به کدو که رنگ نارنجی دارد و به مصارف گوناگون می رسد. اندازهٔ این میوه می تواند بسیار بزرگ شود. بزرگ ترین کدو …

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شلوار به خواب دیدن شلوار ، دلیل بر زنی عجمی بود یا زنی دون. اگر بیند شلوار بخرید، دلیل که کنیزکی عجمی کند. تعبیر خواب شلوار اگر بیند در میان شلوار او ماری یا کژدمی بود، دلیل که دشمنی با عیال او فساد کند.تعبیر خواب شلوار اگر بیند شلواری به وی بخشیدند، دلیل است خادمی به وی بخشند.

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار راحتی , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شلوار شلوار با روابط جنسی مرد ارتباط می یابد، حتی اگر اشاره به زن و همسر بیننده خواب باشد تعبیر خواب شلوار به هیچ وجه جنبه _ عاطفی – ندارد. اگر ببینید که شلوار خود را گم کرده اید از نظر روابط جنسی دچار تشویش و اظطراب می شوید وتعبیر خواب شلوار بیشتر از هر چیز نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار راحتی , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شلوار اگر در خواب بیند که شلواری چرکین داشت، دلیل عقوبت بود.تعبیر خواب شلوار اگر مردی در خواب دید که شلواری سرخ در پا داشت، دلیل که بی حرمت گردد. اگر شلوار زرد بیند، دلیل است بیمار گردداما شلوار رنگین به خواب دیدن، زنان را نیکو بود.تعبیر خواب شلوار اگر بیند که شلوار او گم شد، دلیل که کنیزک یا خادمش بگریزد.

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

تعبیر خواب شلوار , تعبیرخواب شلوار راحتی , شلوار در خواب دیدن , jufdv o,hf ag,hv

درباره تعبیر خواب شلوار از بزرگان تعبیر خواب بخوانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید :

دیدن شلوار به خواب بر سه وجه بود.

تعبیر خواب شلوار اول: زن.

دوم: كنیزك.

تعبیر خواب شلوار سوم: خادم.

تعبیر خواب شلوار

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 23 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.