تعبیر خواب مارمولک ابن سیرین

درباره تعبیر خواب مارمولک چقدر می دانید

تعبیر خواب مارمولکاگر خواب ببینید مارمولكی را می كشید ، علامت آن است كه شهرت و ثروت از دست رفته خود را بار دیگر به دست می آورید . اما اگر موفق نشوید مارمولك را بكشید و مارمولك از دستتان فرار می كند ، تعبیر خواب مارمولکنشانة آن است كه در امور عاطفی با شكست مواجه خواهید شد .

درباره تعبیر خواب مارمولک چقدر می دانید

‫تعبیر خواب مارمولک ابن سیرین ‫, تعبیر خواب مارمولک , ‫تعبیر خواب مارمولک زیاد , مارمولک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مارمولک چقدر می دانید

خواب مارمولك :تعبیر خواب مارمولکدشمنان در صدمه زدن به شما پیروز می شوند .

تعبیر خواب مارمولکیك مارمولك را می كشید : پولی را كه از دست داده بودید دوباره بدست می آورید .

درباره تعبیر خواب مارمولک چقدر می دانید

‫تعبیر خواب مارمولک ابن سیرین ‫, تعبیر خواب مارمولک , ‫تعبیر خواب مارمولک زیاد , مارمولک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مارمولک چقدر می دانید

تعبیر خواب مارمولکیك مارمولك را در قفس می اندازید : شهرت و احترام شما بیشتر می شود .

تعبیر خواب مارمولکیك كمربند یا كیف ازپوست سوسمار : پول

درباره تعبیر خواب مارمولک چقدر می دانید

‫تعبیر خواب مارمولک ابن سیرین ‫, تعبیر خواب مارمولک , ‫تعبیر خواب مارمولک زیاد , مارمولک در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب مارمولک چقدر می دانید

تعبیر خواب مارمولک اگر زنی خواب ببیند مارمولكی از روی دامن او راه می رود یا او را گاز می گیرد ، نشانة آن است كه اندوه و بدبختی به او روی می آورد . همسر او در اثر حادثه ای معلول خواهد شد .تعبیر خواب مارمولک و او برای گذراندن زندگی با تمامی تلاش و جدیت فراوان تنها درآمدی ناچیز عایدش خواهد شد

تعبیر خواب مارمولک

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.