تعبیر خواب نماز به جماعت خواندن - جسارت

تعبیر خواب نماز به جماعت خواندن

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب نماز افزایش دهید

تعبیر خواب نماز اگر درخواب بیند که نماز از جانب مشرق میکرد، دلیل که به حج رود و اگر محل ندارد تعبیر خواب نماز ،دلیل که میلش به کیش ترسایان باشد.

تعبیر خواب نماز  اگر بیند که نماز از جانب مغرب کرد، دلیل که میلش به جهودان بود. اگر بیند که نماز از سویشمال کرد، چنانه پشتِ او به تعبیر خواب نماز  جانب قبله بود، دلیل که اسلام را پسِ پُشت اندازد. اگر بیند که نماز سویقبله کرد تعبیر خواب نماز ، دلیل که در راه دین مستقیم گردد.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب نماز افزایش دهید

 

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب نماز افزایش دهید

تعبیر خواب نماز اگر درخواب بيند كه نماز از جانب مشرق مي كرد، دليل كه به حج رود و اگر محل ندارد تعبیر خواب نماز ،دليل كه ميلش به كيش ترسايان باشد. اگر بيند كه نماز از جانب مغرب كرد، دليل كه ميلش به جهودان بود. اگر بيند كه نماز از سوي شمال كرد، تعبیر خواب نماز  چنانه پشتِ او به جانب قبله بود، دليل كه اسلام را پسِ پُشت اندازد.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب نماز افزایش دهید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب نماز افزایش دهید

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر خواب نماز نماز گذاشتن به خواب بر هفت وجه است. اول: ایمنی. دوم: شادی. سوم: عز وجاه. چهارم: مرتبت. پنجم: تعبیر خواب نماز رستگاری. ششم: یافتن مراد. هفتم: نقصان.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب نماز افزایش دهید

تعبیر خواب نماز خواندن , تعبیر خواب نماز جماعت خواندن , تعبیر خواب نماز , تعبیر خواب نماز خواندن مرده

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب نماز افزایش دهید

حضرت دانیال گوید: تعبیر خواب نماز  دیدن نماز کردن سه نوع است. اول: فریضه. دوم: سنت. سوم: تطوع. اگر بیند که نماز فریضه میگذارد، تعبیر خواب نماز  دلیل که حق تعالیویرا حج روزیکند. اگر بیند نماز سنت میکند، دلیل که بر مردم شفقت کند. اگر بیند نماز تطوع بگذاشت، تعبیر خواب نماز  دلیل که راستگو بود. اگر به خواب دید تعبیر خواب نماز در ستور نماز کرد، دلیل که حق تعالیدر کسب او برکت کند.

تعبیر خواب نماز

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.