تعبیر خواب کشتن موش

درباره تعبیر خواب موش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب موشهمان طور که قبلا نیز نوشتم موش دزد است و یک دزد خانگی است و معبران آن را به زنی دزد و خائن و زیانکار و غیر قابل اعتماد تشبیه کرده اند. ابن سیرین نوشته موش زنی به ظاهر مستوره اما در باطن مفسده.تعبیر خواب موش اگر بیننده خواب موشی ببیند با چنین زنی سر و کار پیدا می کند و اگر این موش در خانه خودش باشد تعبیر خواب موش نوشته اند زنی با این پلیدیها در خانه اش هست یا حضور پیدا خواهد کرد.

درباره تعبیر خواب موش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش سیاه , تعبیر خواب موش سفید , موش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب موش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب موشابراهیم کرمانی گوید: اگر درخواب دید از سوراخ بینی او یا از سوراخ گوش او موش بیرون آمد، تعبیر خواب موشدلیل که او را دختری آید نابکار. اگر از گلوی او موش بیرون آمد، دلیل که او را پسری آید. تعبیر خواب موشاگر بیند از مقعد او موشی بیرون آمد، دلیل که او را دختری آید نابکار

درباره تعبیر خواب موش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش سیاه , تعبیر خواب موش سفید , موش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب موش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب موشاگر در خواب موش بزرگ یا خیلی بزرگی ببینید دشمنی است که به راحتی از سر راه شما برداشته می شود .تعبیر خواب موش دیدن موش حامله یا چاق دزدی است که به مقصودش می رسد .

درباره تعبیر خواب موش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب موش , تعبیر خواب موش سیاه , تعبیر خواب موش سفید , موش در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب موش اطلاعات بیشتری داشته باشید

تعبیر خواب موش دیدن موش در خانه نشان از دزد است . دیدن موشهای زیاد در خانه نشان از این هست که تعبیر خواب موشافراد خانه قدر زحمات شما را نمی دانند و ظاهر و باطنشان فرق می کند .تعبیر خواب موش دیدن موش در رختخواب یا در قفس نشان از همسری نابکار است .

تعبیر خواب موش

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.