تعبیر خواب کاشتن پیاز

درباره تعبیر خواب پیاز اطلاعات بیشتری کسب کنید

تعبیر خواب پیازپیاز اشتها انگیز است اما دهان را بدبو می کند و تا چند ساعت بوی بد آن در دهان باقی می ماند. تعبیر خواب پیازسخنان نسنجیده ای که گاه می گوییم و بعد به زشتی آن توجه پیدا می کنیم و سخنانی که به ناحق پشت سر این و آن می زنیم که خودمانتعبیر خواب پیاز می دانیم درست نیست در خواب های ما به شکل پیاز ظاهر می شوند

درباره تعبیر خواب پیاز اطلاعات بیشتری کسب کنید

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز خوردن , پیاز در خواب دیدن , تعبیرخواب پیاز قرمز

درباره تعبیر خواب پیاز اطلاعات بیشتری کسب کنید

ابراهیم کرمانی گوید: تعبیر خواب پیازپیاز در خواب مال حرام است و سخن ناخوش و زشت، و اگر بیننده خواب مصلح و مستور است، تعبیر خواب پیازبه جهد خود را از خوردن حرام رفع کند. اگر بیننده خواب مصلح نباشد،تعبیر خواب پیاز دلیل که مال حرام جمع کند و پیوسته در وی سخنان زشت گویند، خاصه چون پیاز سرخ است.

درباره تعبیر خواب پیاز اطلاعات بیشتری کسب کنید

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز خوردن , پیاز در خواب دیدن , تعبیرخواب پیاز قرمز

درباره تعبیر خواب پیاز اطلاعات بیشتری کسب کنید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:تعبیر خواب پیاز پياز در خواب خوردن بر سه وجه است. اول: مال حرام، دوم: غيبت و سخن زشتتعبیر خواب پیاز. سوم: پشيماني در كارها.

درباره تعبیر خواب پیاز اطلاعات بیشتری کسب کنید

تعبیر خواب پیاز , تعبیرخواب پیاز خوردن , پیاز در خواب دیدن , تعبیرخواب پیاز قرمز

درباره تعبیر خواب پیاز اطلاعات بیشتری کسب کنید

آنلی بیتون می‏گوید:

۱ـ تعبیر خواب پیاز دیدن مقداری پیاز در خواب ، علامت آن است که افرادی با بغض و حسد به موفقیت شما خواهند نگریست .

۲ـ خوردن پیاز در خواب ، علامت غلبه بر تمام تعبیر خواب پیازمخالفان است .

۳ـ دیدن پیاز رسیده در خواب ، علامت آن است کهتعبیر خواب پیاز در حرفة شما آنقدر رقابت وجود خواهد داشت که امور را جالب توجه جلوه بدهد .

تعبیر خواب پیاز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.