تعبیر خواب زنده شدن خروس

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خروس افزایش دهید

جابر مغربي گويد:
تعبیر خواب خروساگر بيند خروسي داشت، دليل كه او را پسري آيد يا با مردي او را صحبت افتد.
اگر بيند خروس بيافت و بكشت، دليل كه تعبیر خواب خروس بر مهتري يا مؤذني دست يابد و او را قهر كند.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خروس افزایش دهید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خروس افزایش دهید

محمدبن سیرین گوید: تعبیر خواب خروس اگر کسی به خواب بیند که خروس داشت و دانست که ملک اوست، دلیل که مردی عجمی را که بنده او بود، قهر کند تعبیر خواب خروس. اگر بیند خروس را بکشت، دلیل که بر بنده ظفر یابد. اگر بیند با خروس جنگ می کرد، تعبیر خواب خروس دلیل که با مردی عجمی او را صحبت افتد. اگر بیند از آن خروس وی را گزندی آمد، دلیل که آن مرد وی را گزندی رساند.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خروس افزایش دهید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خروس افزایش دهید

حضرت امام جعفر صادق فرمايد:
تعبیر خواب خروساگر كسي بيند خروسي يافت، دليل كه بر مهترزاده اي تعبیر خواب خروساز اصل خود دست يابد و بر وي غلبه كند.

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خروس افزایش دهید

تعبیر خواب خروس , تعبیر خواب خروس لاری , تعبیر خواب خروس قرمز , تعبیر خواب خروس جنگی , تعبیر خواب خروس مرده

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب خروس افزایش دهید

تعبیر خواب خروس اگر بيند خروسي بر روي او مي جست، دليل كه وي را از كسي غم و اندوهي رسد. تعبیر خواب خروساگر بيند كسي او خروسي بچه داد، دليل كه كسي غلامي به وي بخشد. جابر مغربي گويد: اگر بيند تعبیر خواب خروس خروسي داشت، دليل كه او را پسري آيد يا با مردي او را صحبت افتد.

تعبیر خواب خروس

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.