تعبیر خواب سیل آب

درباره تعبیر خواب سیل اطلاعات بیشتری از تعبیرکنندگان بزرگ بدانید تعبیر خواب سیلنا آگاه بر انسان ها نازل مي شود. سيل در خواب هاي ما حادثه اي است بزرگ و خانمان بر …

تعبیر خواب حرف زدن با قورباغه

از تعبیر خواب قورباغه بیشتر بدانید تعبیر خواب قورباغهمعبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین زیاد داردتعبیر خواب قورباغهاز …

خواص شاهدانه بو داده

از خواص شاهدانه چقدر می دانید؟ شاهدانهخواص درمانی : تخم آن به عنوان تونیک ، قائده آور ، مسکن ، مقدرمی باشد . استفاده زیاد از آن خطر ناک است . شاهدانه …

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

تعبیر خواب قورباغه , تعبیر خواب قورباغه سبز بزرگ , تعبیر خواب قورباغه مرده , تعبیر خواب قورباغه سیاه

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

تعبیر خواب قورباغه منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین زیاد دارد از ذکر آن ها در می گذریم. این تعبیرات و تاویلات بر مبنای توجه به نحوه زیست قورباغه انجام گرفته است به این صورت که چون این جاندار ذوحیاتین غالبا شبها ظاهر می شود و در آبگیرها سر و صدا راه می اندازد آن را به شب زنده داران و زهاتعبیر خواب قورباغهد تشبیه کرده اند.

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

برای نمونه ابن سیرین نوشته: اگر کسیتعبیر خواب قورباغه در خواب ببیند وزغ دارد با مردی زاهد هم صحبت می شود. اگر در خواب قورباغه ای ببینید با انسانی کج خو و یاوه گو و پرمدعا برخورد خواهید داشت. کلا قورباغه در رویاهای ما آدمی است نمام، بدگو و غیبت کننده که بسیار حرف می زند و حتی کسانی که سخنانش را می شنوند به بیهودگی گفتارش وقوف کامل دارند. اگر در خواب ببینید جائی قورباغه های بسیار هست در جمعی مردم بدطینت و بدسیرت وارد می شوید که طبعا چنین محلی امن نمی تواند باشد.تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

اگر ببینید قورباغه ای در اتاق یا خانه شماست مهمانی به شما وارد می شود که از حضورش خشنود نمی شوید و رنج می برید. اگر قورباغه راتعبیر خواب قورباغه در جوی آب یا مجاری قنوات و آبگیرها یا در حوض و استخر ببینید آنقدرها بد نیست که در محلی غیر مالوف مشاهده کنید. مثلا جای قورباغه در اتاق و کمد لباس نیست و مشاهده این جاندار در چنین جاهایی خوب نیست. اگر در خواب ببینید که قورباغه ای در بستر و رختخواب شماست یا مثلا زیر تختخواب شما رفته و قایم شده چنانچه ازدواج نکرده یا همسر نداشته باشید زنی بد نصیب شما می شود و اگر زن تعبیر خواب قورباغهدارید با همسرتان برخورد نامطلوب خواهید داشت تا آنجا که فحاشی می کنید. این تعبیر برای زن و مرد یکسان است.

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

اگر ببینید قورباغتعبیر خواب قورباغهه ای در جیب لباس شماست مال شما را می برند و ناسپاسی می کنند و پشت سر شما بد می گویند. اگر قورباغه ای در خواب به پشت شما چسبیده باشد از جانب برادرتان اندوهی به شما می رسد و اگر بر سینه شما چسبیده باشد از جانب پسرتان اندوهگین می شوید و اگر در شلوارتان باشد زن و همسرتان شما را ناراحت خواهند کرد. چنانچه در خواب کیف یا ساک داشته باشید و آن را بگشایید و قورباغه ای را در آن ببینید نشان آن است که به سفر می روید و در این سفر همسفری نا اهل نصیب تعبیر خواب قورباغهشما می گردد.

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

تعبیر خواب قورباغه , تعبیر خواب قورباغه سبز بزرگ , تعبیر خواب قورباغه مرده , تعبیر خواب قورباغه سیاه

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

اگر قورتعبیر خواب قورباغهباغه را بر درخت، مخصوصا روی شاخه های درخت ببینید شما را فریب می دهند و در واقع گندم نمایی و جو فروشی می کنند. خانم ایتانوس معبر یونانی می گفت: قورباغه کسی است که در حضور انسان لبخند می زند و خوش خدمتی می کند ولی همین که ازتعبیر خواب قورباغه او جدا شدید پشت سرتان فحش می دهد و تهمت می زند و بد و بیراه می گوید. این تعریف در مورد قورباغه در خواب های ما کاملا درست است.

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر در خواب قوتعبیر خواب قورباغهرباغه ای بگیرید ، نشانه آن است که از خودتان به درستی مراقبت نمی کنید و احتمال دارد بیمار شوید .

۲ـ دیدن قورتعبیر خواب قورباغهباغه در سبزه ها ، علامت آن است که دوستی آرام و محرم اسرار خواهید یافت .

۳ـ اگر زنی در خواب قورباغه ای بزرگ ببیند ، علامت آن است که با مردی ثروتمند که همسر خود را از دست داده است و فرزندانی نیز دارد ، ازدواج خواهد کرد .

۴ـ دیدن قورباغه ها در جاهای باتلاقی ، علامت آن است که به لطف دیگران از دردستعبیر خواب قورباغهر خلاص می شوید .

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

۵ـ خوردن قورباغه در خواب ، علامت آن است که از معاشرت با برخی مردم چیزی نصیبتان نمی شود و خوشیها زودگذرند .

۶ـ شنیدن صدای قورباغه در خواب ، علامت آن است که به رفت و آمد با دوستان ادامه می دهید وتعبیر خواب قورباغه سرانجام می فهمید این رفت و آمدها ثمره خوبی برایتان دربر ندارد .

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

تعبیر خواب قورباغه , تعبیر خواب قورباغه سبز بزرگ , تعبیر خواب قورباغه مرده , تعبیر خواب قورباغه سیاه

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

خالد اصفهانی می گوید :

اگر کستعبیر خواب قورباغهى در خواب وزغ داشت، دلیل است که با مردى زاهد صحبت دارد.

اگر بیند که وزغ را کشت و گوشت او را خورد، دلیل که زاهدى را شکست دهد.

اگر بیند که وزغان بسیار در جایى جمع شدند و فریاد نمودند، دلیل است عذاب حق تعتعبیر خواب قورباغهالى بدان موضع رسد.

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

اگر بیند که وزغ او راتعبیر خواب قورباغه بگزید، دلیل است که زاهدى مضرت بیند.

اگر بیند که وزغى از آب گرفت و بر زمین انداخت، دلیل که با زاهدى ظلم کند.

آنلی بیتون م‏یگوید :

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

اگر در خواب وزغ بینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب وزغى تعبیر خواب قورباغهرا بکشید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.

لیلا برایت می گوید :

اگر در خواب صداى وزغى را بتعبیر خواب قورباغهشنوید، به این معنا است که اخبارى به گوشتان مى‏رسد. خوردن وزغ در خواب، بیانگر بیمارى است. دیدن وزغ مرده در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.

تعبیر خواب قورباغه

آخرین بروز رسانی در : شنبه 1 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.