انواع نخود

نخود را بیشتر بشناسیم نخودیکی از حبوباتی که به صورت های مختلف مورد مصرف قرار می گیرد ، نخود است. نخود از دیر باز مورد استفاده ی بسیاری از ایرانیان بوده است. …

خرید پستی پد و “ژل افزایش قد” سیلیکونی اصل

خرید پستی پد و “ژل افزایش قد” سیلیکونی اصل

خرید پستی پد و “ژل افزایش قد” سیلیکونی اصل ژل افزایش قد,ژل افزایش قد در داروخانه,ژل افزایش قد سیلکونی,ژل افزایش قد ارزان,ژل افزایش قد Betall,ژل افزایش قد بیتال,ژل افزایش قد سیلیکونی,ژل افزایش …

مضرات شاه توت

شاه توت پر خاصیت را چقدر می شناسید شاه‌توت از نظر طبيعت، سرد و خشك است و قابض و شاه توت خشك از نظر خواص جانشين سماق مي باشد. لطيف كننده و …

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

تعبیر خواب قورباغه , تعبیر خواب قورباغه سبز بزرگ , تعبیر خواب قورباغه مرده , تعبیر خواب قورباغه سیاه

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

تعبیر خواب قورباغه منوچهر مطیعی تهرانی گوید : معبران اسلامی و قدیمی در مورد قورباغه یا وزغ یا غوک مطالب متفاوت و مختلفی نوشته اند که چون تباین زیاد دارد از ذکر آن ها در می گذریم. این تعبیرات و تاویلات بر مبنای توجه به نحوه زیست قورباغه انجام گرفته است به این صورت که چون این جاندار ذوحیاتین غالبا شبها ظاهر می شود و در آبگیرها سر و صدا راه می اندازد آن را به شب زنده داران و زهاتعبیر خواب قورباغهد تشبیه کرده اند.

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

برای نمونه ابن سیرین نوشته: اگر کسیتعبیر خواب قورباغه در خواب ببیند وزغ دارد با مردی زاهد هم صحبت می شود. اگر در خواب قورباغه ای ببینید با انسانی کج خو و یاوه گو و پرمدعا برخورد خواهید داشت. کلا قورباغه در رویاهای ما آدمی است نمام، بدگو و غیبت کننده که بسیار حرف می زند و حتی کسانی که سخنانش را می شنوند به بیهودگی گفتارش وقوف کامل دارند. اگر در خواب ببینید جائی قورباغه های بسیار هست در جمعی مردم بدطینت و بدسیرت وارد می شوید که طبعا چنین محلی امن نمی تواند باشد.تعبیر خواب قورباغه

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

اگر ببینید قورباغه ای در اتاق یا خانه شماست مهمانی به شما وارد می شود که از حضورش خشنود نمی شوید و رنج می برید. اگر قورباغه راتعبیر خواب قورباغه در جوی آب یا مجاری قنوات و آبگیرها یا در حوض و استخر ببینید آنقدرها بد نیست که در محلی غیر مالوف مشاهده کنید. مثلا جای قورباغه در اتاق و کمد لباس نیست و مشاهده این جاندار در چنین جاهایی خوب نیست. اگر در خواب ببینید که قورباغه ای در بستر و رختخواب شماست یا مثلا زیر تختخواب شما رفته و قایم شده چنانچه ازدواج نکرده یا همسر نداشته باشید زنی بد نصیب شما می شود و اگر زن تعبیر خواب قورباغهدارید با همسرتان برخورد نامطلوب خواهید داشت تا آنجا که فحاشی می کنید. این تعبیر برای زن و مرد یکسان است.

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

اگر ببینید قورباغتعبیر خواب قورباغهه ای در جیب لباس شماست مال شما را می برند و ناسپاسی می کنند و پشت سر شما بد می گویند. اگر قورباغه ای در خواب به پشت شما چسبیده باشد از جانب برادرتان اندوهی به شما می رسد و اگر بر سینه شما چسبیده باشد از جانب پسرتان اندوهگین می شوید و اگر در شلوارتان باشد زن و همسرتان شما را ناراحت خواهند کرد. چنانچه در خواب کیف یا ساک داشته باشید و آن را بگشایید و قورباغه ای را در آن ببینید نشان آن است که به سفر می روید و در این سفر همسفری نا اهل نصیب تعبیر خواب قورباغهشما می گردد.

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

تعبیر خواب قورباغه , تعبیر خواب قورباغه سبز بزرگ , تعبیر خواب قورباغه مرده , تعبیر خواب قورباغه سیاه

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

اگر قورتعبیر خواب قورباغهباغه را بر درخت، مخصوصا روی شاخه های درخت ببینید شما را فریب می دهند و در واقع گندم نمایی و جو فروشی می کنند. خانم ایتانوس معبر یونانی می گفت: قورباغه کسی است که در حضور انسان لبخند می زند و خوش خدمتی می کند ولی همین که ازتعبیر خواب قورباغه او جدا شدید پشت سرتان فحش می دهد و تهمت می زند و بد و بیراه می گوید. این تعریف در مورد قورباغه در خواب های ما کاملا درست است.

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

آنلی بیتون میگوید :

۱ـ اگر در خواب قوتعبیر خواب قورباغهرباغه ای بگیرید ، نشانه آن است که از خودتان به درستی مراقبت نمی کنید و احتمال دارد بیمار شوید .

۲ـ دیدن قورتعبیر خواب قورباغهباغه در سبزه ها ، علامت آن است که دوستی آرام و محرم اسرار خواهید یافت .

۳ـ اگر زنی در خواب قورباغه ای بزرگ ببیند ، علامت آن است که با مردی ثروتمند که همسر خود را از دست داده است و فرزندانی نیز دارد ، ازدواج خواهد کرد .

۴ـ دیدن قورباغه ها در جاهای باتلاقی ، علامت آن است که به لطف دیگران از دردستعبیر خواب قورباغهر خلاص می شوید .

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

۵ـ خوردن قورباغه در خواب ، علامت آن است که از معاشرت با برخی مردم چیزی نصیبتان نمی شود و خوشیها زودگذرند .

۶ـ شنیدن صدای قورباغه در خواب ، علامت آن است که به رفت و آمد با دوستان ادامه می دهید وتعبیر خواب قورباغه سرانجام می فهمید این رفت و آمدها ثمره خوبی برایتان دربر ندارد .

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

تعبیر خواب قورباغه , تعبیر خواب قورباغه سبز بزرگ , تعبیر خواب قورباغه مرده , تعبیر خواب قورباغه سیاه

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

خالد اصفهانی می گوید :

اگر کستعبیر خواب قورباغهى در خواب وزغ داشت، دلیل است که با مردى زاهد صحبت دارد.

اگر بیند که وزغ را کشت و گوشت او را خورد، دلیل که زاهدى را شکست دهد.

اگر بیند که وزغان بسیار در جایى جمع شدند و فریاد نمودند، دلیل است عذاب حق تعتعبیر خواب قورباغهالى بدان موضع رسد.

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

اگر بیند که وزغ او راتعبیر خواب قورباغه بگزید، دلیل است که زاهدى مضرت بیند.

اگر بیند که وزغى از آب گرفت و بر زمین انداخت، دلیل که با زاهدى ظلم کند.

آنلی بیتون م‏یگوید :

تعبیر خواب خوردن وزغ و قورباغه های کوچک

اگر در خواب وزغ بینید، بیانگر آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود. اگر در خواب وزغى تعبیر خواب قورباغهرا بکشید، به این معنا است که دچار مشکل خواهید شد.

لیلا برایت می گوید :

اگر در خواب صداى وزغى را بتعبیر خواب قورباغهشنوید، به این معنا است که اخبارى به گوشتان مى‏رسد. خوردن وزغ در خواب، بیانگر بیمارى است. دیدن وزغ مرده در خواب، بیانگر ضرر و زیان است.

تعبیر خواب قورباغه

آخرین بروز رسانی در : شنبه 1 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.