همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

تعبیر خواب انگور , تعبیر خواب انگور سبز , تعبیر خواب انگور قرمز , تعبیر خواب انگور سفید

همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

تعبیر خواب انگور يوسف نبي عليه السلام گويد:

ديدن انگور سفيد روزي حلال بود

تعبیر خواب انگور , تعبیر خواب انگور سبز , تعبیر خواب انگور قرمز , تعبیر خواب انگور سفید

همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

و دو جوان با او به زندان درآمدند [روزي] يکي از آن دو گفت من خويشتن را [به خواب] ديدم که [انگور براي] شراب مي‏فشارم و ديگري گفت من خود را [به خواب] ديدم کتعبیر خواب انگوره بر روي سرم نان مي‏برم و پرندگان از آن مي‏خورند به ما از تعبيرشتعبیر خواب انگور خبر ده که ما تو را از نيکوکاران مي‏بينيم. سوره يوسف آيه «36»

اي دو رفيق زندانيم اما يکي از شما به آقاي خود باده مي‏نوشاند و اما ديگري به دار آويخته مي‏شود و پرندگان از [مغز] سرش مي‏خورند امر

همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

ي که شما دو تن از من جويا شديد تحقق يافت. سوره يوسف آيه «41»

حضرت دانيال گويد: خوردن انگور سياه بهتعبیر خواب انگور وقت خود غم و اندوه بود و بي وقت، ترس و بيم بود. معبران گفته اند: به عدد هر انگور كه خورده بود زخم چوب ياتازيانه بر او زنند و خوردن انگور سفيد به وقت خود نعمت و خير دنيا بود، بيش از آن كه اميد دارد و به غير وقت، دليل كند كه از دهان خداوند خوب سخن خيري بيرون آيد و دليتعبیر خواب انگورلش بر حرف و مال بود. اگر انگور سرخ بيند همين دليل كند.

1ـ اگر خواب ببينيد انگور مي چينيدتعبیر خواب انگور ، علامت آن است كه بعد از دردسر به شادي دست مي يابيد . و در آينده به كارهايي دست خواهيد زد .

همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

2ـ خوردن انگور سبز در خواب ، علامت آن است كه براي كسب لذت مرتكب خطايي خواهيد شد و سرنوشت خود را به دست احساسات خواهيد سپرد .

3ـ ديدن انگور در خواب ، علامت آن تعبیر خواب انگوراست كه از كار سختي فرار مي كنيد .

4ـ اگر دختري در خواب ببيند انگور مي خورد ، علامت آن است كه نسبت به آرزوهاي خود اندكي دلسرد خواهد شد

همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

محمدبن سیرین گوید: انگور سفیدتعبیر خواب انگور به وقت خوردن، دلیل بر مالی است که به دشواری به دست آید و انگور سرخ به وقت خود خوردن، دلیل بر منفعت اندک بود و هر انگوری که پوست او سخت بود، دلیل که مالی به دشواری بدست آید و هر انگوری که پوست او روشن بود، دلیل بر مال حلال کند و هر انگوری که آب او تیره بود، دلیل بر مال حرام بود و هر انگوری که به دیدار سرخ نماید، دلیل بر عز و جاه کند و هر انگوری به دیدار سیاه نماید، دلیل بر غم و اندوه کند و هر انگوری که شیرین تر و تازه تر بود،

همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

دلیل بر مال و جاه نماید و عز وی بیشتر گردد. جابر مغربی گوید: اگر کسی بیند که انگور بر معصر چوبین همی فشرد، دلیل که خدمت پادشاه ستمگر کند. اگر بیند که آن معصر، از خشت و گل بود، د

همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

لیل که خدمت پادشاه بادیانت کند. اگر معصر از خشت پخته یا از گچ و سنگ و آهک بود، دلیل که خدمت پادشاه با سیاست و با هیبت کند. اگر بیند که انتعبیر خواب انگورگور در طشت همی فشرد، دلیل که خدمت زنی بزرگ کند. اگر بیند که انگور در کاسه همی فشرد، دلیل که خدمت شخصی خسیس کند. اگر بیند که انگور همی فشرد و شیره های آن در خم ها همی جمع کرد، دلیل که از جهت خوتعبیر خواب انگورد، مال بسیار به سبب پادشاه حاصل کند. اگر بیند که انگور در معصر با اهل و عیال می فشرد، دلیل که او را و عیال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد.

همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

اگر بیننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد، دلیل که کاری از سبب مردی حاصل کند.

تعبیر خواب انگور , تعبیر خواب انگور سبز , تعبیر خواب انگور قرمز , تعبیر خواب انگور سفید

همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

انگوري كه پوست او سخت بود، دليل كه مالي به دشواري بدست آيد و هر انگوري كه پوست او روشن بود، دليل بر مال حلال كند و هر انگوري كه آب او تيره بود، دليل بر مال حرام بود و هر انگوري كه به ديدار سرخ نمايد، دليل بر عز تعبیر خواب انگورو جاه كند و هر انگوري به ديدار سياه نمايد، دليل بر غم و اندوه كند و هر انگوري كه شيرين تر و تازه تر بود، دليل بر مال و جاتعبیر خواب انگوره نمايد و عز وي بيشتر گردد. جابر مغربي گويد: اگر كسي بيند كه انگور بر معصر چوبين همي فشرد، دليل كه خدمت پادشاه ستمگر كند.

همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

اگر بيند كه آن معصتعبیر خواب انگورر، از خشت و گل بود، دليل كه خدمت پادشاه باديانت كند. اگر معصر از خشت پخته يا از گچ و سنگ و آهك بود، دليل كه خدمت پادشاه با سياست و با هيبت كند. اگر بيند كه انگور در طشت همي فشرد، دليل كه خدمت زني بزرگ كند. اگر بيند كه انگور در كاسه همي فشرد، دليل كه خدمت شخصي خسيس كند. اگر بيند كه انگور همي فشرد و شيره هاي آن در خم ها همي جمع كرد، دليل كه از جهت خود، مال بسيار به سبب پادشاه حاصل كند. اگر بيند تعبیر خواب انگوركه انگور در معصر با اهل و عيال مي فشرد،

همه چیز درباره تعبیر خواب انگور های درشت قرمز و سیاه

دليل كه او را و عيال او را در خدمت پادشاه منفعت رسد. اگر بيننده خواب در ضرر خدمت پادشاه نباشد، دليل كه كاري از سبب مردي حاصل كند.حضرت اماتعبیر خواب انگورم جعفر صادق فرمايد: انگور سياه و سفيد به وقت خود و بي وقت، بر سه وجه بود. اوتعبیر خواب انگورل: فرزند نيك، دوم: علم فرائض، سوم: مال حلال. و فشردن انگور در خواب هم آن حضرت فرمايد: بر سه وجه بود، اول: مال باخير وبركت، دوم: فراخي نعمت، سوم: از قحط و بلاامان يافتن.  

تعبیر خواب انگور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.