تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین

تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر های خوشمزه و شیرین تعبیر خواب انجیر محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب چیدن و خوردن انجیر …

تعبیر خواب طلاق ابن سیرین

درباره تعبیر خواب طلاق بدانید محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب طلاقاگر بيند كسي زنش را طلاق داد و او يك زن بيش نبود، دليل شرف و بزرگي بود. اگر او را زني …

تعبير خواب آتش روشن كردن

از تعبیر خواب آتش بخوانید حضرت دانيال گويد: تعبیر خواب آتشاگر كسي آتش بي دود در خواب بيند دليل كه به پادشاهي نزديك شود و كار بسته او گشاده شود.تعبیر خواب آتش …

درباره تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

تعبیر خواب خرمااگر بيند از خرما انگور سياه فرا گرفت، دليل كه سخن لطيف از مردي منافق شنود و بعضي گويند: تعبیر خواب خرمااز مردي جاهل سخن مفيد شنود. اگر صاحب خواب غمگين شود، شادمان شود و از غم فرج يابد.

درباره تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب خرما تازه ‫, تعبیر خواب خرما , ‫تعبیر خواب خرما چیدن , خرما در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

تعبیر خواب خرمابعضي از معبران گويند: اگر بيند خرما خورد، دليل كه ميراث يابد. اگر بيند خرماي نارسيده بخورد، دليل كه ميراث فرزندان يابد. اگر بيند در سراي او خرماي خشك بود، تعبیر خواب خرماچنانكه بار بسيار داشت، دليل كه با شخص اصيلي پيوسته كند

درباره تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب خرما تازه ‫, تعبیر خواب خرما , ‫تعبیر خواب خرما چیدن , خرما در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

تعبیر خواب خرماخرما درخواب. مال و خواسته است. اگر بيند خرما همي خورد، دليل كه اگر از اهل علم است علمش زياده شود، اگر بازرگان است، مالش زياد گردد. اگر بيند خرما بخورد و دانه اش بينداخت،تعبیر خواب خرما اگر از اهل علم بود، دليل كه احكام شريعت را به جاي آورد، اگر بازرگان بود از خيانت دور بود

درباره تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب خرما تازه ‫, تعبیر خواب خرما , ‫تعبیر خواب خرما چیدن , خرما در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

تعبیر خواب خرما اگر ببیند خرمای تازه دارد به اندازۀ آن با سختی مال و نعمت بدست می آورد ، و بعضی از معبران می گویند که دیدن خرما در خواب ، شادی و منفعتی است که از سرکرده و مهتری به او می رسد ،تعبیر خواب خرما اگر ببیند خرمای تازه یا خشک می خورد شیرینی و حلاوت ایمان را احساس می کند و می چشد و امورش منظم می شود ، تعبیر خواب خرمااگر ببیند درخت خرمای خشک را می برید کاری که در دست دارد ناتمام می ماند و بی‏نظم و ترتیب می شود .

تعبیر خواب خرما

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 9 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.