تعبیر خواب عنکبوت مرده

اطلاعات خود را درباره تعبیر خواب عنکبوت افزایش دهید منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب عنکبوتاگر در خواب عنکبوت ببينيد که در خانه يا اتاق شماستتعبیر خواب عنکبوت يکي از اهالي خانه …

تعبیر خواب انار زن حامله

درباره تعبیر خواب انار بدانید تعبیر خواب انارتعبیر خواب انار به روایت امام جعفر صادق خوردن انار شیرین در خواب بر سه وجه است. اول: مال جمع کردن، دوم: زن پارسا، سوم: …

تعبیر خواب پول گرفتن از مرده

درباره تعبیر خواب پول بیشتر اطلاعات داشته باشید تعبیر خواب پولپول در خواب خوب نیست همان قدر که به چشم عده ای در بیداری خوب است. تعبیر خواب پولدر بیداری داشتن پول …

درباره تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

تعبیر خواب خرمااگر بيند از خرما انگور سياه فرا گرفت، دليل كه سخن لطيف از مردي منافق شنود و بعضي گويند: تعبیر خواب خرمااز مردي جاهل سخن مفيد شنود. اگر صاحب خواب غمگين شود، شادمان شود و از غم فرج يابد.

درباره تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب خرما تازه ‫, تعبیر خواب خرما , ‫تعبیر خواب خرما چیدن , خرما در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

تعبیر خواب خرمابعضي از معبران گويند: اگر بيند خرما خورد، دليل كه ميراث يابد. اگر بيند خرماي نارسيده بخورد، دليل كه ميراث فرزندان يابد. اگر بيند در سراي او خرماي خشك بود، تعبیر خواب خرماچنانكه بار بسيار داشت، دليل كه با شخص اصيلي پيوسته كند

درباره تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب خرما تازه ‫, تعبیر خواب خرما , ‫تعبیر خواب خرما چیدن , خرما در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

تعبیر خواب خرماخرما درخواب. مال و خواسته است. اگر بيند خرما همي خورد، دليل كه اگر از اهل علم است علمش زياده شود، اگر بازرگان است، مالش زياد گردد. اگر بيند خرما بخورد و دانه اش بينداخت،تعبیر خواب خرما اگر از اهل علم بود، دليل كه احكام شريعت را به جاي آورد، اگر بازرگان بود از خيانت دور بود

درباره تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

 ‫تعبیر خواب خرما تازه ‫, تعبیر خواب خرما , ‫تعبیر خواب خرما چیدن , خرما در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب خرما چقدر می دانید

تعبیر خواب خرما اگر ببیند خرمای تازه دارد به اندازۀ آن با سختی مال و نعمت بدست می آورد ، و بعضی از معبران می گویند که دیدن خرما در خواب ، شادی و منفعتی است که از سرکرده و مهتری به او می رسد ،تعبیر خواب خرما اگر ببیند خرمای تازه یا خشک می خورد شیرینی و حلاوت ایمان را احساس می کند و می چشد و امورش منظم می شود ، تعبیر خواب خرمااگر ببیند درخت خرمای خشک را می برید کاری که در دست دارد ناتمام می ماند و بی‏نظم و ترتیب می شود .

تعبیر خواب خرما

آخرین بروز رسانی در : یکشنبه 9 آبان 1395
کپی برداری از مطالب سایت با ذکر نام جسارت و لینک مستقیم بلا مانع است.