تعبیر خواب عقرب سیاه

درباره تعبیر خواب عقرب بدانبد

محمدبن سیرین گوید:
تعبیر خواب عقربدیدن عقرب به خواب، دلیل بر دشمنی ضعیف است.
اگر بیند عقرب او را بگزید، دلیل که دشمنی او را سخنی سخت گوید، چنانکه غمگین شود.
اگر دید عقربی را بکشت، تعبیر خواب عقربدلیل که بر دشمنی ظفر یابد.

درباره تعبیر خواب عقرب بدانبد

تعبیر خواب عقرب , تعبیر خواب عقرب زدن , تعبیر خواب عقرب سیاه , عقرب در خواب زدن

درباره تعبیر خواب عقرب بدانبد

تعبیر خواب عقرباگر بیند کژدم او را بگزید، دلیل که دشمنیاو را سخنیسخت گوید، چنانکه غمگین شود. اگر دید کژدمیرا بکشت، دلیل که بر دشمنی ظفر یابد. ابراهیم کرمانیگوید:تعبیر خواب عقرب اگر دید کژدمیداشت و مردم را میگزید، دلیل که بَدِ مردم را بگوید.

درباره تعبیر خواب عقرب بدانبد

تعبیر خواب عقرب , تعبیر خواب عقرب زدن , تعبیر خواب عقرب سیاه , عقرب در خواب زدن

درباره تعبیر خواب عقرب بدانبد

تعبیر خواب عقرباگر دید کژدمیبه خرمیخورد، دلیل که دشمن با او فساد کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن کژدم در خواب بر سه وجه است. اول: دشمن. دوم: حاسد. سوم: سخن چین.

تعبیر خواب عقربیوسف نبیعلیه السلام گوید:

دیدن کژدم دشمن مکاره بود

درباره تعبیر خواب عقرب بدانبد

تعبیر خواب عقرب , تعبیر خواب عقرب زدن , تعبیر خواب عقرب سیاه , عقرب در خواب زدن

درباره تعبیر خواب عقرب بدانبد

ابراهیم کرمانی گوید :

تعبیر خواب عقرب اگر دید عقربی داشت و مردم را می گزید، دلیل که بَدِ مردم را بگوید.

اگر دید عقربی به خرمی خورد،تعبیر خواب عقرب دلیل که دشمن با او فساد کند.

تعبیر خواب عقرب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.