مرجع کامل “تعبیر خواب میوه” به و سیب و انگور و هلو

تعبیر خواب میوه | تعبیرخواب میوه | tabire khab

تعبیر خواب میوه,تعبیر خواب میوه طالبی,تعبیر خواب میوه گیلاس,تعبیر خواب میوه به,تعبیر خواب میوه چیدن از درخت,تعبیر خواب میوه انبه,تعبیر خواب میوه سیب,تعبیر خواب میوه چیدن,تعبیر خواب میوه انگور,تعبیر خواب میوه گلابی,تعبير خواب ميوه طالبي,تعبیر خواب میوه هندوانه,تعبیر خواب میوه خربزه,تعبير خواب ميوه خربزه,تعبیر خواب میوه گرمک,تعبیر خواب دیدن میوه طالبی,تعبیر خواب باغ میوه گیلاس,تعبیر خواب خوردن میوه گیلاس,تعبیر خواب دیدن میوه گیلاس,تعبیر دیدن میوه گیلاس در خواب,تعبیر میوه گیلاس در خواب,تعبير خواب ميوه به,تعبیر خواب میوه به مرده دادن,تعبیر خواب میوه بهشتی,تعبیر خواب ميوه به,تعبیر خواب میوه به ابن سیرین,تعبیر خواب میوه به چیست,تعبیر خواب میوه ها توت,تعبیر خواب خوردن میوه به,تعبیر خواب میوه ی به,تعبير خواب ميوه چيدن از درخت,تعبیر خواب چیدن میوه از درخت سیب,تعبیر خواب چیدن میوه از درخت گلابی,تعبیر خواب چیدن میوه از درخت هلو,تعبير خواب چيدن ميوه از درخت,تعبیر چیدن میوه از درخت در خواب,تعبیر خواب چیدن میوه به از درخت,تعبير خواب ميوه انبه,تعبیر خواب خوردن میوه انبه,تعبیر میوه انبه در خواب,تعبیر خواب میوه ی انبه,تعبیر خواب میوه سیب قرمز,تعبیر خواب میوه سیب سبز,تعبیر خواب میوه سیب خوردن,تعبیر خواب میوه سیب سرخ,تعبير خواب ميوه سيب,تعبیر خواب باغ میوه سیب,تعبیر خواب دیدن میوه سیب,تعبیر خواب درخت سیب پر میوه,تعبیر خواب میوه چیدن از باغ,تعبیر خواب میوه چیدن در باغ,تعبیر خواب میوه چیدن و خوردن,تعبیر خواب چیدن میوه زردآلو,تعبیر خواب دیدن میوه گلابی,تعبير خواب ميوه انگور,تعبیر خواب دیدن میوه انگور,تعبیر خواب چیدن میوه انگور,تعبیر خواب خوردن میوه انگور,تعبیر میوه انگور در خواب,تعبیر خواب باغ میوه و انگور,تعبير خواب ميوه گلابي,تعبیر خواب خوردن میوه گلابی,تعبیر خواب باغ میوه گلابی,تعبیر خواب میوه ی گلابی,تعبیر دیدن میوه گلابی در خواب

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه , میوه در خواب دیدن

تعبیر خواب میوه

خوردن میوه برای بدن بسیار مفید است.اگر شما هم خواب میوه دیده اید و دنبال تعبیر خواب میوه می گردید می توانید به راحتی تعبیرخواب میوه را از دید معبران بزرگ اسلامی و غیر اسلامی مطالعه نمایید

تعبیر خواب میوه از دید حضرت امام جعفر صادق ع

تعبیر خواب دیدن میوه فروش به شرطی که میوه شیرین باشد ضرر و زیان است

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه , میوه در خواب دیدن

تعبیر خواب میوه طالبی

تعبیر خواب میوه از دید حضرت یوسف ع

تعبیر خواب میوه روزی حلال است

تعبیر خواب میوه از دید حضرت دانیال ع

تعبیر خوردن انواع میوه در وقتش جمع کردن مال است

تعبیر خواب خوردن انواع میوه در غیر وقتش تباه شدن مال است

تعبیر خواب دیدن میوه های ترش غم و اندوه است

تعبیر خواب دیدن میوه های نارس مال حرام است

تعبیر خواب افتادن میوه های تابستانی روی زمین بیماری است

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه , میوه در خواب دیدن

تعبیر خواب میوه گیلاس

تعبیر خواب میوه از دید محمد بن سیرین

تعبیر خواب خوردن میوه تر و تازه و شیرین منفعت و سود است

تعبیر خواب چیدن میوه به همان قدر مال است

تعبیر خواب افتادن میوه جلوی پا روزی بدون دردسر است

تعبیر خواب میوه از دید خالد بن علی بن محد العنبری

تعبیر خواب دیدن میوه های شیرین بر روزی و دانش دلالت می کند

تعبیر خواب میوه ترش پول حرام یا وخیم شدن وضع بیماری است

تعبیر خواب میوه تر و تازه خبر و خوش و رزق و روزی است

تعبیر خواب میوه به زن گرفتن هم تعبیر می شود

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه , میوه در خواب دیدن

تعبیر خواب میوه به

تعبیر خواب دیدن میوه برای فقرا ثروتمند شدن است و برای ثروتمندان زیادتر شدن مال است

تعبیر خواب کسی که روی سرش میوه انداخته اند این است که به نیکوکاری شهرت می یابد

تعبیر خواب میوه از دید منوچهر مطیعی

تعبیر خواب میوه خیر و برکت و نعمت است

دیدن سبد میوه در خواب بدون اینکه بدانید که چه میوه ای در آن هست خیر و برکت است

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه , میوه در خواب دیدن

تعبیر خواب میوه چیدن از درخت

تعبیر خواب میوه از دید آنلی بیتون

تعبیر خواب دیدن میوه رسیده بین شاخ و برگ درخت آینده ای نیکو است

تعبیر خواب دیدن میوه نارس و سبر عدم موفقیت و نا امیدی است

تعبیر خواب خوردن میوه سبز توسط دختر، محروم شدنش از ارث است

تعبیر خواب خرید و فروش میوه نشانه کار با سود کم است

تعبیر خواب دیدن و خوردن میوه رسیده رسیدن به لذت و مال ناپایدار است

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه , میوه در خواب دیدن

تعبیر خواب میوه انبه

تعبیر خواب میوه از دید لوک اویتنهاو

تعبیر خواب میوه بر روی یک درخت خوش یمنی است

تعبیر خواب میوه چیده شده این است که پایانی خوش برای یک محاکمه دارید

تعبیر خواب میوه ترش مزه این است که بدبختی را تجربه می کنید

تعبیر خواب میوه شیرین این است که ثروت می اندوزید

تعبیر خواب میوه به مقدار بسیار زیاد این است که پروژه های موفق را طی می کنید

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه , میوه در خواب دیدن

تعبیر خواب میوه سیب

دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

تعبیر خواب میوه , تعبیرخواب میوه , میوه در خواب دیدن

تعبیر خواب میوه چیدن

حضرت دانیال گوید: هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بی وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود وبدان هر میوه که به خواب بیند تاویل آن به درخت آن میوه بازگردد یعنی اگر درخت به تاویل نیک بود دلیل نیکی است. اگر بد بود، تاویل بد است و دیدن میوه های ترش به خواب ، دلیل غم و اندوه است و دیدن میوه های نارسیده، دلیل بر مال حرام است. اگر بیند که میوه های تابستان به زمین می خورد، دلیل بیماری بود. محمدبن سیرین گوید: هر میوه که در خواب تر و شیرین بود دیدن آن، دلیل منفعت بود وقتی که  بخورد. اگر بیند از درختی چید، دلیل که به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بی رنج حاصل کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است.

تعبیر خواب میوه | میوه در خواب دیدن | تعبیر خواب

<

کامنت های تایید شده : 63 عدد

 • تعبیر خواب دیدن باغی پر از میوه که از میوه گلابی پسته سیب ان خوردم

 • دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

 • حضرت دانیال گوید: هر میوه در باغ، اگر به وقت خورد، دلیل که به قدر آن مال جمع کند. اگر بی وقت میوه خورد، دلیل که مالش تلف شود وبدان هر میوه که به خواب بیند تاویل آن به درخت آن میوه بازگردد یعنی اگر درخت به تاویل نیک بود دلیل نیکی است. اگر بد بود، تاویل بد است و دیدن میوه های ترش به خواب ، دلیل غم و اندوه است و دیدن میوه های نارسیده، دلیل بر مال حرام است

 • اگر بیند که میوه های تابستان به زمین می خورد، دلیل بیماری بود

 • محمدبن سیرین گوید: هر میوه که در خواب تر و شیرین بود دیدن آن، دلیل منفعت بود وقتی که بخورد. اگر بیند از درختی چید، دلیل که به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل که مال بی رنج حاصل کند.

 • حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن میوه فروش در خواب چون میوه خوش طعم بود و فروشد، دلیل مضرت است.

 • هر ميوه كه در خواب تر و شيرين بود ديدن آن، دليل منفعت بود وقتي كه بخورد. اگر بيند از درختي چيد، دليل كه به قدر ميوه مال يابد. اگر بيند ميوه از درخت پيش او افتاد دليل كه مال بي رنج حاصل كند.

 • دیدن میوهای که شیرین است، بر روزی و دانشی مفید دلالت دارد و اگر میوه ترش باشد، بر پول حرام یا بدتر شدن بیماری دلالت دارد. میوهی تر و تازه، به خیر و خوشی و رزق و روزی تعبیر میشود. میوه در خواب، به زن گرفتن نیز، تعبیر شده است و گفته شده است که دیدن میوه برای فقرا، ثروتمندی؛ و برای ثروتمندان، زیاد شدن ثروت و دارایی است. اگر کسی در خواب ببیند که بر سر او میوه انداخته میشود، در میان مردم به صفت فردی نیکوکار شهرت پیدا میکند.

 • هر میوه كه در خواب تر و شیرین بود دیدن آن، دلیل منفعت بود وقتی كه بخورد. اگر بیند از درختی چید، دلیل كه به قدر میوه مال یابد. اگر بیند میوه از درخت پیش او افتاد دلیل كه مال بی رنج حاصل كند.

 • دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

 • لوک اویتنهاو می گوید :

  میوه

  بر روی یک درخت : خوش یمنی

  میوه چیده شده : پایانی خوش برای یک محاکمه

  میوه ترش مزه : بدبختی

  میوه شیرین : ثروت

  میوه به مقدار بسیار زیاد : پروژه های موفق

  یوسف نبی علیه السلام می فرماید:

  دیدن میوه روزی حلال بود

 • آنلی بیتون م‏یگوید :

  ۱ـ دیدن میوه های رسیده میان شاخ و برگ درختان در خواب ، علامت آیندای سعادت آمیز است .

  ۲ـ دیدن میوة سبز ، علامت كوششهای نومیدكننده و شتابزده است .

  ۳ـ اگر دختری خواب ببیند میوه ای سبز می خورد ، علامت آن است كه از ارث محروم می شود .

  ۴ـ خرید و فروش میوه در خواب ، نشانة فعالیت تجاری بسیار و كسب سودی اندك است .

  ۵ـ دیدن یا خوردن میوة رسیده در خواب ، علامت كسب لذت و ثروتی ناپایدار است .

 • هر ميوه در باغ، اگر به وقت خورد، دليل كه به قدر آن مال جمع كند. اگر بي وقت ميوه خورد، دليل كه مالش تلف شود وبدان هر ميوه كه به خواب بيند تاويل آن به درخت آن ميوه بازگردد يعني اگر درخت به تاويل نيك بود دليل نيكي است. اگر بد بود، تاويل بد است و ديدن ميوه هاي ترش به خواب، دليل غم و اندوه است و ديدن ميوه هاي نارسيده، دليل بر مال حرام است. اگر بيند كه ميوه هاي تابستان به زمين مي خورد، دليل بيماري بود.

 • حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: تعبیر خواب هر میوه به درخت آن برمی‌گردد، یعنی اگر تعبیر درخت آن خوب باشد تعبیر آن میوه نیز خوب است، یا اگر بد باشد تعبیر میوه نیز بد می‌باشد

 • دیدن میوه به طور عام در خواب خیر و برکت و نعمت است ولی میوه ها یک تعبیر خاصی دارند که در جای خود نوشته شده مثل انگور، آلو، سیب، گلابی و غیره اما اگر در خواب سبدی میوه دیدید بی آن که تشخیص دهید چه نوع میوه ای است نعمت و خیر و برکت است چه شما به دیگری بدهید یا از کسی بگیرید.

 • لیلا برایت می گوید:

  ديدن هسته‏ ميوه‏ ها، بيانگر موفقيت و پيروزى است.

  اگر در خواب هسته ‏اى را پرت كنيد، به اين معنا است كه دچار بدشانسى می ‏شويد.

 • استفاده کردم ممنونم

 • باع پر از میوه چه تعبیری دارد؟

 • خوب بود ممنون

 • من در رویا میوه های بسیاری دیدم می شه تعبیرش را به ایمیل م بفرستید

 • مادرم در خواب دیده 3 زن برایش مقدار زیادی میوه که سیب و غیره بود برایش آوردن و سه بند سبز هم به دستش بسته اند

 • گردویی بزرگی را باز کردم میان آن یک گرمک شاداب و تازه ای بود که مایه خوشحاتی بنده در خواب گردید تعبیر آن چیست مچکرم.

 • سلام من خواب دیدم تو ادارمون سیب قرمز انار و هلو با سبزی ک کمی زرد شده بودن داشتم از هر کدوم یه دونشو به مافوقم دادم تعبیرش چی میشه؟

 • سلام من کارمندم خواب دیدم سر کار تو کیفم انار و سیب قرمزو هلو یه بسته سبزی ک کمی زرد بود داشتم از هر کدوم یکی رو به مافوقم دادم تو خواب…تعبیرش چیه

 • سلام. من به یکی علاقمند بودم، توی خواب دیدم که از من خرمالو می خواست، لطفا راهنمایی کنید که چه تعبیری داره تشکر

 • مادرم درخواب درخت خرمالو داخل حیاط منزلمان را دیده که دارای شاخ وبرگ ومیوه های سبز ونرسیده ای ولی خوش رنگ وپر میوه ای بوده است لطفا تعببر ان را بگویید

 • سلام من خانم هستم و متاهل خواب دیدم از یه درخت پربار نارنگی میچیدم و به بقیه میدادم تعبیرش چیه؟مرسی

 • سلام خواهرم در خواب دیده که دست مادرشوهرم یک نهال سبز و زیبا است و از او درخواست کرده که آن را به خواهرم بدهد ولی او گفته این نهال گیلاس است و مال مادرشوهرم است و نمیتواند آن را به خواهرم بدهد تعبیر این خواب چیست؟

 • خواب دیدم که زنم چند نوع میوه گیلاس زردآلو و طالبی را توی یه سبد خریده بود دوست داشت من نبینم اما من دیدم

 • خواب دیدم که یک درخت خیلی خیلی بزرگ است و روی شلخه های آن پر از هندوانه است

 • با سلام من خواب دیدم همراه کسی که چند وقتیه ازش جدا شدم تو یه باغیم زیر یه درخت گرفوروت.میوه هاش خیلی خیلی خیلی درشت و رسیده هستن.من ٢تاشو چیدم.تعبییرش چی میشه؟

 • من خواب دیدم به تمامی میوه میدهم لطفان تعبرکنید

 • من خواب دیدم که در خانه ای صمیمی از دست کسی که دوستش دارم یک سطل انجیر گرفتم لطفا تعبیرکنید

 • من خواب دیدم با چند تا از فامیلامون داشتیم زالزالک جم میکردیم زالزالک ها رنگشون کم رنگ بود یعنی سبز بودن

 • من خخواب دیدم که زیر درخت گوجه سبز ایستاده ا م و دستهایم را باز کرد ه ام و میوه ها به دست ها یم مریزد و من هم میگذارم در جیب هایم تعبیرش چیست

 • من یه خوابی دیدم لطفا راهنمایی بفرمائید
  خواب دیدم از درختی پرتقال می چینم و یه سبد پر هم چیدم

 • سلام تعبیر پرتقال چی میشه

 • سلام خسته نباشید/خواب دیدم خودم وشوهرم درحال چیدن میوه ی کنار(میوه ی درخت صدرکه شبیه زالزالک است)میباشیم وهرمیوه ای من میچینم سالم نیست وشکافی روی خودش دارد

 • سلام من خواب دیدم از یک میوه فروش پیر دو هندوانه و فلفل دلمه سبز خریدم تعبیر آن چیست ممنون

 • درخت هلو بامیوه های زیادوبدون برگ

 • سلام. من نزدیکی های صبح در خانه مان چند جعبه هلو درشت و صورتی رنگ دیدم، تعبیرش چیه؟ ممنونم

 • من در خواب دیدم که دو تا خوشه انگور شرابی رنگ که مبوه فروش داد میزد نبات نبات به قیمت 1000 تومان خریدم لطفا تعبیر نماید.

 • من همین امروز بعدازظهر خواب دیدم کلی میوه داریم که اونارو دسته بندی میکنیم از هر میوه تو سبد میذارم و به همسایه ها به عنوان هدیه میدم میوه هایی که یادم مونده سیب سرخ,الو,هلو,خیار,زردالو,,یعنی تعبیرش چی میتونه باشه؟

 • تعبیر خوابتون بد نیست

 • من خواب دیدم پدرم راکه ناخوش بود روی چرخی میگردانم
  البته اوفوت کرده است…
  درمسیر میوه فروشی رادیدیم
  پسرجوانی بود شلیل وهلو دانه ی۷هزارتومن میفروخت من رفتم وازباغ نزدیکی مال او ۳یا۴عدد چیدم درارتفاع بود باوسیله ای اهرم وابزارمانند
  ضمنا نمونه ای که برای تست داده بود به من آقاپسر میوه فروش ..‌
  آن رلهم خوردن شیرین وشهدآلود
  متاسفانه مدرم هم ناخوش احوال بود
  لطفاتعبیربفرمایید

 • خواب دیدم در نیمه شب با دو دوستدیگرم میایم بطرف خانه و در بکس خو شفتالو وسیب دارم خیلی خوش مزه معلوم میشود و کسی میخواهد از بیگیرددر حال فرار استم

 • من خواب دیدم ک وارد یخونه ی خیلی کوچک و خیلی ترو تمیز شدم بعد دیدم کلی سبد میوه خیلی سالم وتر و تازه گذاشتن…همشو جم کردم اوردم خونه ولی وقتی میخاسم بخورم دیدم میوها بر خلاف ظاهرشو اصن خوب نیسن وخشکن.تعیبرش چیه

 • اگردرخواب ببینیم که اول طالبی خوب وشیرین بهم دادن خوردم وبعدازخوردن درراه یاهمان بازارمیوه به بادمجان خراب وهویجهای خوب وخراب بربخورم وبرندام ردبشم وبه فروشنده نگوربرسم انگورهای گردوسیاه وسبز وشیرین وترش وبه من انگوررسیده وشیرین بدهت ودمپایم درجوب بیفتت چه معنی دارد

 • سلام گن بعد از ظهر خوابیدم دیدم اونقد تو خونمون طالزی وشد کرده هر لحظه هم داره بیشتر میشه از ار پنجره ها میزنه بیرون رشد بیرویه طالبی تعبیرش چیه

 • سلام رشد بیرویه طالبی در خواب چیه ادن خواب و الان دیدم

 • من خواب دیدم یه درختی دو تا میوه آورده یکیش سیب یکیش زرد آلو سیب سفید بود زرد آلو قرمز لطفا راهنمای کنید مرسی

 • خواب دیدم از درخت میوه به .به میچیدم که خیلی بزرگ بودن و با وسواس انتخاب میکردم. بعدش رفتم جایی و دیدم ذغال اخته به مدار زیادهست که اوناروهم چیدم. بعد از درخت انار انار چیدم. و بعد رفتم ا جایی که از بالا عمق اقیانوس رو میدیدم. لطفا تعبیرش رو‌بگید

 • خواب دیدم ک دوست شوهرم به خانه ما امد ویک درخت میوه به من داد دوتا از میوه هاشو خوردم وبعد درختو بهش پس دادم وگفتم باغچه ندارم درخت خشک میشه ودرختو نگاه میکردم ریشه های سفید و قوی داشت لطفا تعبیرشو بگید

 • سلام و درود
  خواب دیدم که تو یه باغ خیلی خیلی خیلی زیبا بودم انگار تو بهشت بود که پر از در خت انار بود من یک عدد از روی درخت چیدم که چاک هم خورده بود تا انار رو شکستم دیدم که داخل انار پرتقال است انگار میوه ترکیبی بوده بعد از خوردن آن دوستم رسید و گفت که اینجا میوه چیدن ممنوع است و نباید میوه بچینی و ….ممنون میشم تعبیرشو بگید

 • باعرض سلام..
  دیشب خواب دیدم که مادرم وخواهرم یک مغازه اى داشت و از اون مغازه خیلى میوه و سبزیها داشت من از خواهرم پرسیدم شماها اینجا چکار میکنن او گفت ما میوه میفروشیم و اونها خیلى خوشحال بودن از اون کار وبعدا من به خواهرم گفتم تو چى میخواى برات میارم او گفت دوتا پیراهن میخوام یکى سورخ ویکى صورتى ..بعدا از پشت مغازه نگاه کردم خیلى خیلى شهر قشنگى دیدم همش درخت و خونه بودن واقعا خیلى جالب بود از خواهرم پرسیدم گفتم این کجاست گفت این کلومبیاست .
  خیلى ممنون میشم تعبیرش بگى

 • سلام من متاهلم خواب دیدم ک یخچال خریدم و توی فیریزرش کلی میوه بود و من پرتقال و نارنگی و گوجه سبز و انگور و هلو و سیب رو میدیدم و خیلی خیلی خوشحال و هیجان زده بودم.تعبیرش چی میتونه باشه؟

 • پدربزرگم فوت شده تو خاب مادرم ب مادرم با خوشحالی انگور و توت فرنگی داد مادرم خورد ینی چی

 • با سلام‌.بنده خواب دیدم که یک شخصی میوه خشک شده رو به من میدهد و من هم ان را میخورم.منتها اون میوه ازگیل بود!!!!! و دائما تعجب میکردم که مگه ازگیل هم خشک میکنن؟!
  هرچند از طعمش راضی بودم و خوش طعم بود

 • سلام
  خواب دیدن خوردن گیلاس از دست مردی که دوستش داری

 • مادرم خواب دیده که پدرم چند سبد خالی میوه اورده بعد خالی و با ناراحتی برد

 • با سلام امروز دوشنبه 31 اردیبهشت 97
  خواب دیدم که در یک باغ میوه پر از درخت پر تقال هستم ولی درختاش به در خت پر تقال شما فرق میکرد و خیلی بند بود و بسیار هم رسیده ه و بزرگ و خوشرنگ و همه جا پر از پر تقال بود و درتاش بدون برگ بودند مثل اینکه خشک بودند با وجود میه هی ابدار

 • با سلام و شب بخیر امروز 4 مرداد 1387
  اسماعیلم از کرج تهران
  خواب دیدم از سبد پر از هولو یکی برداشته و میخورم لطفا تعبیرش را پاسخ دهید ممنون

 • درخواب دیدم درمیوه فروشی برگهای اضافی کاهو را برای مرغهای خانه مان جمع میکردم و دوتا کاهوی ارد تازه هم دزدیدم و گذاشتم لابه لای برگها،تعبیرش چیه؟ سپاس از زحماتتون

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.