تعبیر خواب ماهی سیاه بزرگ - جسارت

تعبیر خواب ماهی سیاه بزرگ

درباره تعبیر خواب ماهی بدانید

تعبیر خواب ماهیاگر کسی در خواب یک یا چند ماهی درون شیشه یا تنگ آن طور که در مراسم هفت سین نوروز موسوم است به شما بدهد بسیار خوب است چون از جانب او متمتع و بهره مند می شوید و به آرزوهای خود می رسید و تعبیر خواب ماهیچنان چه شما به کسی ماهی بدهید او را کمک و یاری می کنید که به آرزوهایش برسد.

درباره تعبیر خواب ماهی بدانید

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی سیاه , ماهی در خواب دیدن , خواب ماهی دیدن

درباره تعبیر خواب ماهی بدانید

تعبیر خواب ماهیاگر در خواب ببینید که ماهی را درسته قورت دادید طمع می کنید و دچار حرص و آز می شوید و اگر غذائی بخورید، به نعمت می رسید. اگر ببینید ماهی شور می خورید چه دودی باشد تعبیر خواب ماهیو چه تازه به شرطی که شور باشد به بلا و مصیبت گرفتار می شوید

درباره تعبیر خواب ماهی بدانید

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی سیاه , ماهی در خواب دیدن , خواب ماهی دیدن

درباره تعبیر خواب ماهی بدانید

تعبیر خواب ماهیاگر دید ماهیان دریا با او سخن گفتند، دلیل که راز پادشاه آگاه شود و مراد خود حاصل کند. حضرت امام جعفر صادق فرماید: دیدن ماهی بر شش و جه است. اول: وزیر. دوم: لشگر.تعبیر خواب ماهی سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی.

درباره تعبیر خواب ماهی بدانید

تعبیر خواب ماهی , تعبیر خواب ماهی سیاه , ماهی در خواب دیدن , خواب ماهی دیدن

درباره تعبیر خواب ماهی بدانید

حضرت امام جعفر صادق فرماید : تعبیر خواب ماهی دیدن ماهی بر شش و جه است. اول: وزیر. دوم: لشگر. سوم: دختر دوشیزه. چهارم: غنیمت. پنجم: غم و اندوه. ششم: کنیزکی هندوی حضرت دانیال گوید : تعبیر خواب ماهیدیدن ماهی در خواب در دریای گرمسیر، دلیل بلا و سختی بود و در دریای سردسیر تاویلش نیکو بود

تعبیر خواب ماهی

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.