تعبیر خواب کرم سفید در خانه

درباره تعبیر خواب کرم بدانید

تعبیر خواب کرمديدن كرم در خواب ، نشانة آن است كه با تعابيري افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت .

درباره تعبیر خواب کرم بدانید

تعبیر خواب کرم سفید , تعبیر خواب کرم , تعبیر خواب کرم ریز , کرم در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب کرم بدانید

تعبیر خواب کرمتعبير خواب خوردن ميوه كرم زده پولي است كه به دل شما نمي نشيند

تعبیر خواب کرمتعبير خواب كرم در لباس بودن اختلاف با همسر است

تعبیر خواب کرمتعبير خواب بدن شما كرم بزند اين است كه مال شما ذره ذره تباه مي شود به طوريكه متوجه نمي شود

درباره تعبیر خواب کرم بدانید

تعبیر خواب کرم سفید , تعبیر خواب کرم , تعبیر خواب کرم ریز , کرم در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب کرم بدانید

تعبیر خواب کرماگر دختری خواب ببیند که کرم ها روی تن او می خزند ، علامت آن است که خواهان زندگیِ پر تجمل و مادی است . اگر در خواب موفق شود کرمها را بکشد ، تعبیر خواب کرمعلامت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می سازد و در پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت .

درباره تعبیر خواب کرم بدانید

تعبیر خواب کرم سفید , تعبیر خواب کرم , تعبیر خواب کرم ریز , کرم در خواب دیدن

درباره تعبیر خواب کرم بدانید

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

تعبیر خواب کرم اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید. اگر ببینید کرم در لباس شماستتعبیر خواب کرم هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می آید و از یکدیگر دل چرکین می شوید.

تعبیر خواب کرم

نظرات شما پس از بررسی و تایید مدیر نمایش داده می شود.